Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego

Wojewódzkie Rady Dialogu Społecznego są regionalnymi instytucjami dialogu społecznego w Polsce. Na mocy Ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego (Dz. U. z 2015 r., poz. 1240).

Kompetencje Wojewódzkich Rad Dialogu Społecznego:

1. wyrażanie opinii w sprawach objętych zakresem zadań związków zawodowych lub organizacji pracodawców oraz w sprawach będących w kompetencji administracji rządowej i samorządowej z terenu województwa;
2. opiniowanie projektów strategii rozwoju województwa i innych programów w zakresie objętym zadaniami związków zawodowych i organizacji pracodawców oraz przygotowywanie sprawozdań z realizacji tych zadań;
3. rozpatrywanie spraw o zasięgu wojewódzkim, które zostały przekazane przez Radę Dialogu Społecznego;
4. przekazywanie Radzie Dialogu Społecznego oraz organom administracji publicznej rekomendowanych rozwiązań i propozycji zmian prawnych;
5. rozpatrywanie spraw społecznych lub gospodarczych powodujących konflikty między pracodawcami a pracownikami, jeżeli zostaną one uznane za istotne dla zachowania pokoju społecznego.

Strona www Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego…>>

Dokumenty

Dostępność komunikacyjna regionu – temu tematowi poświęcone było posiedzenie plenarne Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego, które miało miejsce 23 lutego w siedzibie spółki PKP Szybka Kolej …
Czytaj więcej...
Dzisiaj (15 lutego) ma miejsce posiedzenie zespołów ds. gospodarczych o polityki społecznej na Wojewódzkiej Radzie Dialogu Społecznego. Tematami posiedzenia będzie „Dostępność komunikacyjna Regionu” oraz rozwiązania …
Czytaj więcej...
Czy nowa formuła dialogu społecznego, która ukonstytuowała się w postaci Rady Dialogu Społecznego i jej wojewódzkich odpowiedników, sprawdziła się? Jaki jest stan dialogu po atrofii …
Czytaj więcej...
  • Strona 2 z 2
  • <
  • 1
  • 2
 
  • Strona 2 z 2
  • <
  • 1
  • 2