Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego

Wojewódzkie Rady Dialogu Społecznego są regionalnymi instytucjami dialogu społecznego w Polsce. Na mocy Ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego (Dz. U. z 2015 r., poz. 1240).

Kompetencje Wojewódzkich Rad Dialogu Społecznego:

1. wyrażanie opinii w sprawach objętych zakresem zadań związków zawodowych lub organizacji pracodawców oraz w sprawach będących w kompetencji administracji rządowej i samorządowej z terenu województwa;
2. opiniowanie projektów strategii rozwoju województwa i innych programów w zakresie objętym zadaniami związków zawodowych i organizacji pracodawców oraz przygotowywanie sprawozdań z realizacji tych zadań;
3. rozpatrywanie spraw o zasięgu wojewódzkim, które zostały przekazane przez Radę Dialogu Społecznego;
4. przekazywanie Radzie Dialogu Społecznego oraz organom administracji publicznej rekomendowanych rozwiązań i propozycji zmian prawnych;
5. rozpatrywanie spraw społecznych lub gospodarczych powodujących konflikty między pracodawcami a pracownikami, jeżeli zostaną one uznane za istotne dla zachowania pokoju społecznego.

Strona www Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego…>>

Dokumenty

Kwestia zagrożenia cyberterroryzmem oraz płace w oświacie w kontekście podwyżek na rok 2018 zdominowały posiedzenie Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Gdańsku, które odbyło się 22 …
Czytaj więcej...
Kolejne już dwudzieste posiedzenie plenarne Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego tym razem odbyło się w Sali Senatu na Politechnice Gdańskiej w dniu 22 lutego br. Podczas …
Czytaj więcej...
25 stycznia br. odbyło się 19 posiedzenie plenarne Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Gdańsku. Obrady toczyły się w sali im. Marszałka Józefa Piłsudskiego, na terenie …
Czytaj więcej...
Na ostatnim w tym roku posiedzeniu 19 grudnia br. w Sali Herbowej Urzędu Marszałkowskiego spotkali się członkowie Wojewódzkiej rady Dialogu Społecznego by podsumować drugą roczną …
Czytaj więcej...
Gospodarka województwa pomorskiego, jej bariery rozwoju i wzrostu była głównym tematem w dyskusji podczas posiedzenia Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego, które odbyło się 23 listopada w …
Czytaj więcej...
Funkcjonowanie placówek kultury w województwie pomorskim oraz i Informacja nt. realizacji polityki prorodzinnej 500+ w woj. pomorskim to główne tematy posiedzenie Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego, …
Czytaj więcej...
Stan służby zdrowia w województwie pomorskim, w tym funkcjonowanie szpitali oraz gabinetów profilaktyki zdrowotnej w szkołach, był głównym tematem obrad Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w …
Czytaj więcej...
Sprawy oświaty, w tym poradnictwo zawodowe i przygotowanie sieci szkół na Pomorzu do nowego ustroju szkolnego, zdominowały posiedzenie Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Gdańsku, które …
Czytaj więcej...
Funkcjonowanie spółdzielni mieszkaniowych – to główny temat wyjazdowego posiedzenia Prezydium Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Gdańsku, które odbyło się 4 kwietnia w Kwidzynie. Spotkanie miało …
Czytaj więcej...
Wyjazdowe posiedzenia Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Gdańsku, w instytucjach i przedsiębiorstwach związanych z tematyką danego posiedzenia Rady, stają się już tradycją. Zgodnie z tym …
Czytaj więcej...
  • Strona 1 z 2
  • 1
  • 2
  • >
 
  • Strona 1 z 2
  • 1
  • 2
  • >