Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego

Wojewódzkie Rady Dialogu Społecznego są regionalnymi instytucjami dialogu społecznego w Polsce. Na mocy Ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego (Dz. U. z 2015 r., poz. 1240).

Kompetencje Wojewódzkich Rad Dialogu Społecznego:

1. wyrażanie opinii w sprawach objętych zakresem zadań związków zawodowych lub organizacji pracodawców oraz w sprawach będących w kompetencji administracji rządowej i samorządowej z terenu województwa;
2. opiniowanie projektów strategii rozwoju województwa i innych programów w zakresie objętym zadaniami związków zawodowych i organizacji pracodawców oraz przygotowywanie sprawozdań z realizacji tych zadań;
3. rozpatrywanie spraw o zasięgu wojewódzkim, które zostały przekazane przez Radę Dialogu Społecznego;
4. przekazywanie Radzie Dialogu Społecznego oraz organom administracji publicznej rekomendowanych rozwiązań i propozycji zmian prawnych;
5. rozpatrywanie spraw społecznych lub gospodarczych powodujących konflikty między pracodawcami a pracownikami, jeżeli zostaną one uznane za istotne dla zachowania pokoju społecznego.

Strona www Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego…>>

Dokumenty:

Uchwała nr 1 WRDS w Gdańsku z 11 marca 2016 r.

Uchwała nr 2 WRDS w Gdańsku z 11 marca 2016 r.

Uchwała nr 3 WRDS w Gdańsku z 11 marca 2016 r.

Skład Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Pomorskiego