Wyprawka szkolna 2013r. – program pomocy uczniom w roku szkolnym 2013/2014

„Wyprawka” jest programem, w ramach którego można uzyskać dofinansowanie zakupu podręczników, a w przypadku uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym – także zakupu książek pomocniczych oraz materiałów dydaktycznych.

W roku szkolnym 2013/2014 obejmie uczniów rozpoczynający edukację:

 •  w klasach 1-3 i klasie 5 szkoły podstawowej,
 • w klasach 1-3 i 5 ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia,
 • w klasie 2 szkoły ponadgimnazjalnej,
 • w klasie 5 ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia,
 • w klasie 2 liceum plastycznego,
 • klasie 2 lub 5 ogólnokształcącej szkoły baletowej,
 • ·         oraz uczniów słabowidzący, niesłyszący, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym, posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

Pomoc uczeń może otrzymać ze względu ustalone kryteria:

 1. 1.     uczniom klasy 1 szkoły podstawowej i uczniom klasy 1 ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia, spełniających kryteria dochodowe z ustawy o świadczeniach rodzinnych – 539 zł. na osobę w rodzinie,

2. pozostałym uczniom z rodzin spełniających kryterium dochodowe, o którym mowa w ustawie o pomocy społecznej – 456 zł na osobę w rodzinie,

3. uczniom pochodzącym z rodzin niespełniających kryterium dochodowego, o którym mowa wyżej, jeśli zachodzą przypadki wymienione w art. 7 ustawy o pomocy społecznej, na podstawie decyzji dyrektora.

Przypadki wymienione w ustawie:

 • · ubóstwo, sieroctwo, bezdomność,
 • · bezrobocie, niepełnosprawność,
 • · długotrwała lub ciężka choroba,
 • · przemoc w rodzinie,
 • · wielodzietność,
 • · bezradność w sprawach opiekuńczych i wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych,
 • · zdarzenie losowe, sytuacja kryzysowa,
 • · klęska żywiołowa lub ekologiczna.

Wnioski należy składać do dyrektora szkoły, do której będzie uczęszczał uczeń, w terminie ustalonym przez Prezydenta Miasta wraz z dowodem poniesionych kosztów oraz zaświadczeniem o dochodach.

Na terenie Gdańska wnioski składa się do 9 września br, w Gdyni do 16 września, w Sopocie do 13 września.

Podstawa prawna:

Rozporządzenie RM z dnia 12 lipca 2013r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów dydaktycznych (Dz. U. z 2013r. poz. 818)

Maria Szwajkiewicz

stan prawny na dzień 21.08.2013r.

Dział Prawny RG NSZZ „Solidarność”

 

Podziękowania i życzenia Sekcji Oświaty  w wersji do pobrania znajduje się Tutaj. PDF:…>>

Download PDF
Powrót Drukuj stronę