Uchwały Zarządu Regionu dotyczące wyborów związkowych
Uchwała nr 5/2005
w sprawie zasad ustalania liczby elektorów oraz delegatów na zebrania wyborcze struktur ponadzakładowych * na kadencję 2006 – 2010

W oparciu o uchwałę nr 609/98, w powiązaniu z uchwałami 601/98 i 583/97 KK w sprawie stosowania procedur sprawdzających, zgodnie z § 18 Statutu, Zarząd Regionu podejmuje uchwałę o rozliczeniu składek członkowskich między komisjami zakładowymi (międzyzakładowymi) a Zarządem Regionu w celu ustalenia liczby członków związku stanowiącą podstawę do określenia liczby mandatów w wyborach ponadzakładowych na kadencję 2006-2010. Zarząd Regionu uchwala następujące zasady służące do obliczenia liczby elektorów i delegatów na zebranie wyborcze w strukturach ponadzakładowych:
1. Liczbę członków związku stanowiącą podstawę do określenia liczby elektorów i delegatów określa się na podstawie Ankiety Informacyjnej KZ NSZZ „Solidarność”  oraz składek wpłaconych do Zarządu Regionu.
 a) Uznaje się deklarowaną liczbę członków o ile suma składki z komisji zakładowej (międzyzakładowej) przekazywana do Zarządu Regionu w danym miesiącu jest większa od kwoty wyliczonej następująco: 70 proc. średniego miesięcznego wynagrodzenia brutto w województwie pomorskim z miesiąca poprzedzającego wpłatę do Zarządu Regionu pomnożone przez 0,004 i pomnożone przez liczbę członków płacących składki,
 b) Jeżeli suma składki z KZ (MKZ) przekazana do ZR jest mniejsza od kwoty wyliczonej powyżej to obliczeniową średnią miesięczną liczbę członków płacących składki ustala się, z uwzględnieniem udokumentowanych źródeł, i uznaje się do wysokości wynikającej z powyższego wyliczenia
 c) Do tak wyliczonej liczby członków płacących składki dodaje się liczbę członków zwolnionych z płacenia składek na rzecz ZR na podstawie § 4 uchwały finansowej.
2. W przypadku braku ankiet informacyjnych, niezgodności w wysokości płaconych składek lub wpłat na regionalny fundusz strajkowy i innych uzasadnionych wątpliwości liczbę członków związku stanowiącą podstawę do określenia liczby mandatów w wyborach ponadzakładowych ustala Regionalna Komisja Wyborcza stosując poniższe zasady:
 a) Liczbę członków związku płacących składki, będącą podstawą obliczenia liczby elektorów i delegatów, stanowi średnia miesięczna obliczeniowa liczby członków związku z okresu 1.01.2004-31.12.2005.
 b) Liczba członków zwolnionych z płacenia składek zostanie ustalona wyłącznie na podstawie Ankiet Informacyjnych Zarządu Regionu składanych przez Komisję Zakładową i potwierdzonych przez Zakładową Komisję Rewizyjną,
 c) Dane podawane w ankiecie podlegają sprawdzeniu na poziomie organizacji zakładowej (międzyzakładowej) przez RKW lub na żądanie RKW przez Skarbnika ZRG.
3. Organizacje zakładowe, które w upływającej kadencji nie uregulowały wpłat na regionalny i krajowy fundusz strajkowy, mogą utracić prawo wyboru delegatów na zebrania wyborcze struktur ponadzakładowych.
4. Powyższe zasady obliczania liczby członków będą podstawą obliczania liczby elektorów na zebranie elektorów i delegatów na zebrania wyborcze struktur ponadzakładowych wybieranych przez organizacje zakładowe (międzyzakładowe). Decyzje w sprawie zatwierdzenia liczby delegatów oraz elektorów podejmuje po zasięgnięciu opinii Skarbnika ZRG Regionalna Komisja Wyborcza.
5. Od decyzji RKW przysługuje odwołanie w trybie przewidzianym w § 78 Ordynacji Wyborczej.
Wzór pomocniczy określający maksymalną liczbę członków będącą podstawą do ustalenia liczby elektorów na zebrania elektorów oraz delegatów na zebrania wyborcze struktur ponadzakładowych stanowi załącznik do uchwały.
Gdańsk 7.02.2005 r.
* dotyczy to elektorów w okręgach łączonych, delegatów na WZD Regionu, delegatów na WZD Sekcji lub Kongres Sekretariatu Branżowego

Uchwała nr 15/2005 Zarządu Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność”
w sprawie wyborów związkowych w Regionie Gdańskim na kadencję 2006-2010

Na podstawie Ordynacji Wyborczej NSZZ „Solidarność” Zarząd Regionu uchwala poniższe zasady wyborcze obowiązujące w Regionie Gdańskim:
1. Minimalna wielkość naturalnego (samodzielnego) okręgu wyborczego przy wyborze delegatów na WZD Regionu wynosi 110 członków.
a) delegaci są wybierani według następującego klucza:
b) od 110 do 220 członków – 1 delegat
c) od 221 do 440 członków – 2 delegatów
d) od 441 do 660 członków – 3 delegatów
e) i dalej na każde rozpoczęte 220 członków 1 delegat.
2. Elektorów na zebranie wyborcze elektorów w okręgach łączonych wybiera się wg klucza: 1 elektor na każde rozpoczęte 15 członków związku (do 15 członków – 1 elektor, od 16 do 30 członków – 2 elektorów itd.).
3. Termin rejestracji przez RKW protokołów z wyboru elektorów na zebrania w okręgach łączonych upływa z dniem 28 lutego 2006 r.
4. Termin rejestracji przez RKW protokołów z wyboru delegatów na WZD Regionu upływa z dniem 15 kwietnia 2006 r.
5. W związku z powyższymi ustaleniami organizacje zakładowe i międzyzakładowe liczące 110 i więcej członków stanowią naturalne (samodzielne) okręgi wyborcze przy wyborze delegatów na WZD Regionu.
6. Organizacje zakładowe i międzyzakładowe liczące mniej niż 110 członków powinny utworzyć okręgi łączone. Przy tworzeniu łączonych okręgów  wyborczych zaleca się stosowanie poniższych zasad:
a) w skład okręgu wyborczego łączonego wchodzą tylko te organizacje, które dokonały wyboru i rejestracji elektorów
b) okręg łączony powinien być okręgiem co najmniej 2-mandatowym (obejmować co najmniej 221 członków)
c) okręg powinny tworzyć komisje tej samej branży
d) okręg powinny tworzyć komisje z tego samego terenu (miasta, oddziału).
7. Komisje oddziałowe (wydziałowe) rejestrowane w regionie na podstawie § 24 Statutu zobowiązane są do utworzenia wspólnego okręgu wyborczego.

Zamiar utworzenia łączonych okręgów wyborczych komisje powinny zgłosić do dnia 16 lutego 2006 r. do RKW celem zatwierdzenia.
Po upływie tego terminu RKW utworzy łączone okręgi wyborcze z pozostałych organizacji zakładowych, które dokonały wyboru elektorów.
Nadzór nad przebiegiem wyborów w Regionie Gdańskim sprawuje Regionalna Komisja Wyborcza (RKW).
Gdańsk,  5.12.2005 r.

Download PDF
Powrót Drukuj stronę