Uchwała Programowa NSZZ „Solidarność” Regionu Gdańskiego

Uchwała Programowa NSZZ „Solidarność” Regionu Gdańskiego

 

 Część I. Założenia

„Solidarność” 2010 – nowe wyzwania

NSZZ „Solidarność” w Regionie Gdańskim w kadencji 2006 – 2010 staje przed kolejnymi wyzwaniami. Mimo że zmieniła się scena polityczna, istnieje bardziej przychylna aura dla podtrzymywania patriotyzmu, szacunku dla wolnościowych idei „Solidarności” – szczególnie ważnych w wychowywaniu młodych pokoleń, to jednak dalej do rozwiązania pozostają trudne problemy bezrobocia i walki o godność i podmiotowość człowieka pracy. Są to zadania tym ważniejsze, że mają bezpośredni wpływ na sytuację bytową pracowników i ich rodzin, a w konsekwencji na rozwój całego regionu. Brak i likwidacja kolejnych miejsc pracy osłabia także nasz Związek, dla którego ważnym celem powinno być pozyskiwanie nowych członków.

Nowe wyzwania związane są również z ciągle zmieniającym się środowiskiem pracy – migracjami, zmianami w strukturze zatrudnienia, komputeryzacją, wzrostem znaczenia wykształcenia i wielozawodowości, zanikiem solidarności i wspólnoty między ludźmi w środowisku pracy i całymi branżami.

Oczywiste jest także, iż nowe zadania wyznacza Związkowi postępujący proces integracji z Unią Europejską i stworzenie warunków do celowego wykorzystania środków pomocowych.

Pomorska Umowa Społeczna – Pakt dla pracy

Działania na rzecz zawarcia ogólnopolskiej Umowy społecznej powinny znaleźć swoje odbicie w umowach społecznych zawieranych na szczeblu regionalnym. Gdańska „Solidarność” od lat promuje zawarcie „Paktu dla pracy”. Nie spotkało się to dotychczas z wystarczającym odzewem zarówno ze strony władz samorządowych, jak i lokalnych środowisk. Sygnatariuszami Umowy powinny być związki zawodowe, organizacje pracodawców, władze samorządowe różnych szczebli, środowiska naukowe. Ideą przewodnią Pomorskiej Umowy Społecznej powinna być współpraca w budowaniu regionalnej solidarności, a strategicznymi celami:

n zmniejszenie bezrobocia

n systematyczne polepszanie warunków pracy i płacy

n samodzielność ekonomiczna pomorskiej rodziny i wzrost wykształcenia obywateli

n rozwój Regionu i umacnianie jego znaczenia na mapie Polski i Europy.Te cele można osiągnąć m.in. poprzez

n wspieranie małych i średnich przedsiębiorstw tworzących nowe miejsca pracy

n działania zmierzające do obrony istniejących miejsc pracy, w tym preferencje dla firm regionalnych

n tworzenie programów przekwalifikowań

n działania wspierające zatrudnianie osób niepełnosprawnych

n systematyczne dostosowywanie edukacji do potrzeb rynku

n propagowanie działań etycznych na pomorskim rynku pracy

n opracowanie programu rozwoju instytucji kultury

n rozwój przemysłu high-tech, przy jednoczesnym uwzględnieniu tradycyjnej gospodarki morskiej – stocznie, żegluga, porty i rybołówstwo dają miejsca tysiącom pracowników

n stworzenie warunków sprzyjających nowym inwestycjom, szczególnie w sektorze produkcyjnym

n rozwój infrastruktury drogowej i kolejowej ze szczególnym uwzględnieniem połączeń autostradowych.

Związek deklaruje aktywny udział i współpracę w realizacji tych celów z wykorzystaniem także stosownych programów unijnych.

 

 Obrona praw pracowniczych

Szczególnym zadaniem Związku w Regionie jest obrona praw pracowniczych i działania na rzecz podmiotowości i godności człowieka w środowisku pracy. Powinno to także znaleźć ważne miejsce w Pomorskiej Umowie Społecznej. Wśród najczęściej występujących problemów związanych z łamaniem praw pracowniczych są:

n niewypłacanie wynagrodzeń za wykonaną pracę lub wypłacanie ich z opóźnieniem

n mobbing i dyskryminacja

n wielokrotne zawieranie umów na czas określony

n nieprzestrzeganie kodeksowego czasu pracy

n zmuszanie do samozatrudnienia pracowników

n brak stosowania w praktyce podstawowych zasad etyki pracy.Z tymi problemami Związek powinien walczyć wszystkimi możliwymi i zgodnymi ze Statutem sposobami. Niewątpliwie priorytetowymi działaniami Związku na szczeblu Regionu powinna być pomoc prawna, szkoleniowa i organizacyjna w obronie praw pracowniczych szczególnie małym organizacjom związkowym.

Związek opowiada się za partnerskimi relacjami z organizacjami pracodawców. Jednocześnie jednak będzie dążył, aby nie maksymalizacja zysków, ale podmiotowość człowieka stała się normą i podstawą tych relacji. Dlatego wielkim wyzwaniem dla Związku jest brak reprezentacji pracowniczej w wielu – szczególnie małych – zakładach pracy.

 

 Rozwój Związku

Zwiększenie liczby członków Związku w istniejących organizacjach zakładowych i międzyzakładowych oraz powstanie nowych organizacji związkowych, podnoszenie umiejętności działaczy i członków w zakresie działalności związkowej, przystosowanie struktur i organizacji do zmieniającego się rynku pracy – to podstawowe zadania wewnętrzne, konieczne dla rozwoju Związku w nadchodzącej kadencji.Dla skutecznego pozyskiwania nowych członków konieczne jest:

n zwiększenie środków na pozyskiwanie nowych członków w budżecie Związku

n opracowanie programu działań wszystkich struktur Związku w Regionie w tym zakresie, uwzględniającego kompleksowe szkolenia i wyznaczenie osób odpowiedzialnych za pozyskiwanie nowych członków na wszystkich szczeblach

n wzmocnienie szkoleń związkowych dotyczących pozyskiwania nowych członków i nowych organizacji zakładowych oraz roli organizatorów związkowych

nopracowanie i upowszechnianie materiałów dotyczących pozyskiwania nowych członków

n opracowanie i dystrybucja materiałów pokazujących korzyści wynikającez przynależności do Związku, ze szczególnym uwzględnieniem nowych pracowników

n analiza przedsiębiorstw pomorskich pod kątem liczby zatrudnionych i utworzenie listy zakładów, w których zostaną podjęte próby założenia związku zawodowego

n cykliczne organizowanie spotkań przedstawicieli małych organizacji zakładowych związane z pozyskiwaniem nowych członków

n rozbudowa i wzmocnienie komisji dla indywidualnych członków Związku.

Promocja ZwiązkuIm bardziej widoczny jest Związek, tym skuteczniejsze może prowadzić działania na rzecz swoich członków. Dlatego ważnym elementem rozwoju Związku jest promocja jego działań m.in. poprzez:

n aktywne uczestnictwo w komisjach samorządowych, radach zatrudnienia i innych ciałach społecznych zajmujących się problematyką pracowniczą

n działania informacyjne skierowane pod adresem pracodawców, wskazujące na wagę współpracy z organizacjami związkowymi

n udział w programach unijnych wraz z partnerami społecznymi w celu realizacji zadań Związku

n współpraca z organizacjami pozarządowymi o zbieżnych celach statutowych

n promocja działań Związku i jego idei wśród młodzieży szkolnej i studenckiej

n poszerzanie kręgów osób, do których dociera informacja związkowa, w tym „Magazyn Solidarność”

n organizowanie spotkań i konferencji tematycznych poświęconych realizacji podstawowych celów programowych

n organizowanie regionalnych akcji promocyjnych

n aktywne uczestnictwo w tworzeniu rad pracowników.

 

 Solidarne Pomorze

Walne Zebranie Delegatów Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność” za ważne uznaje te fragmenty strategii województwa pomorskiego, w których mowa, iż „Województwo pomorskie 2010 roku to region nowych, wykorzystanych szans i partnerskiej współpracy – o silnej i zróżnicowanej gospodarce oraz czystym środowisku, pielęgnujący morskie tradycje i wielokulturowość, przechodzący do szybkiego rozwoju opartego na umiejętnościach i wiedzy”

Chcemy, aby udawało się realizować rozbudzone w ostatnich latach aspiracje edukacyjno-zatrudnieniowe społeczeństwa, a także jak najszerszą możliwość korzystania z różnego rodzaju funduszy unijnych, szerszego przepływu ludzi, wiedzy, informacji. Ta oferta ma być skierowana do wszystkich, niezależnie od miejsca zamieszkania, statusu materialnego, wieku, w ramach tak ważnego programu wyrównywania szans. Muszą też być dalej pielęgnowane patriotyczne, chrześcijańskie, regionalne i morskie tradycje Rzeczpospolitej, aby następował wzrost poczucia więzi i dumy ze nadbałtyckiego położenia jako miejsca życia i pracy, z jego historią, pięknem kultury, ale i współczesnego krajobrazu.

Chcemy też, aby nawiązując do historii ziemi gdańskiej, kontynuować wierność ideałom solidarności społecznej w duchu zapoczątkowanych tu wielkich przemian. Konieczne jest przestrzeganie zasad etycznych, idei solidaryzmu społecznego, akcentowania znaczenia dialogu, szukania współpracy różnych partnerów: samorządów terytorialnych, pracodawców, związków zawodowych, innych organizacji pozarządowych. Walne Zebranie Delegatów przyjmuje ten program działania w przekonaniu, że zapewnienie zrównoważonego rozwoju mieszkańcom Pomorza powinno być najważniejszym zadaniem różnych partnerów społecznych, niezależnym od aktualnych układów politycznych i personalnych, z zachowaniem przy jego wdrażaniu ciągłości decyzji i zobowiązań.

Dlatego też popieramy ideę zawarcia Pomorskiej Umowy Społecznej, do których to uzgodnień różni partnerzy na Pomorzu Gdańskim powinni przystąpić niezwłocznie.

 

 

 

 Część II.

Zadania

Obrona praw pracowniczych

Aby chronić prawa pracownicze „Solidarność” Regionu Gdańskiego pragnie skupić się na następujących zadaniach:

n wsparcie rodziny (urlopy macierzyńskie, bezproblemowe powroty kobiet do pracy po urlopach macierzyńskich, szansa na pracę dla kobiet) – współpraca z KK i posłami na Sejm RP w celu wprowadzania zmian legislacyjnych i korzystnych rozwiązań systemowych

n tworzenie „czarnej listy” zakładów pracy, w których łamane są prawa pracownicze i związkowe

n przygotowanie i wdrożenie wspólnie z KK ubezpieczeń grupowych członków Związku

n wprowadzenie do Kodeksu Karnego traktowania opóźnienia w wypłatach wynagrodzeń oraz naruszenia praw pracowniczych jako przestępstwa a nie działania o znikomej szkodliwości społecznej – (we współpracy z KK i posłami na Sejm RP)

n podniesienie kultury prawnej, zmiany legislacyjne gwarantujące większe bezpieczeństwo pracy – (we współpracy z KK i posłami na Sejm RP)

n współpraca z PIP w celu przeciwdziałania łamaniu praw pracowniczych, pracy na czarno, pseudosamozatrudnieniu, pracy na próbę bez zapłaty

n powołanie grup ekspertów służących praktyczną pomocą organizacjom zakładowym w zakresie zadań i uprawnień rad pracowników i europejskich rad zakładowych;

n współpraca z Trójstronną Komisją oraz Wojewódzką Komisją Dialogu Społecznego w celu przedstawiania na forum publicznym przypadków łamania kodeksu pracy i praw pracowniczych

n obrona prawa do emerytur pomostowych oraz utrzymania stanowisk pracy związanych z pracą w warunkach szkodliwych – poprzez przedstawianie stanowisk w tych sprawach oraz w przypadku konieczności poprzez organizowanie akcji protestacyjnych

n obrona szykanowanych działaczy i osób zakładających związek zawodowy – poprzez organizowanie w skali regionu akcji protestacyjnych, do których zobowiązane będą wszystkie organizacje związkowe

n wykorzystanie programów unijnych, w tym szczególnie Mayday, jako szansy na poprawę warunków pracy zatrudnionych, podnoszenia ich umiejętności i kwalifikacji

n poszerzenie zakresu działalności Biura Pracy o umożliwienie zatrudnienia za granicą

n zorganizowanie pomocy psychologicznej, a w razie potrzeby grupy wsparcia dla członków Związku poddanych mobbingowi i innym formom przemocy w pracy

n organizowanie szkoleń i konferencji przeciwdziałających takim zjawiskom, jak stres, mobbing, dyskryminacja i przemoc w miejscu pracy

n działanie na rzecz systematycznego wzrostu wynagrodzeń pracowników poprzez wsparcie organizacji zakładowych, promocję zakładowych i ponadzakładowych układów zbiorowych zawierających porozumienia płacowe oraz aktywny udział w ogólnokrajowej akcji „Niskie płace barierą rozwoju Polski”.

 

 Rozwój Związku

Nie ulega żadnej wątpliwości, że Związek liczny, dobrze zorganizowany i profesjonalnie działający może skuteczniej realizować swoje cele. Dlatego właśnie jednym z priorytetów w tej kadencji jest rozwój Związku. W tym celu należy przede wszystkim:

W zakresie liczebności Związku w Regionie:

1. Zwiększyć liczbę członków Związku w Regionie o 5% do końca kadencji.Realizacja tego zadania wymaga aktywnej współpracy i zaangażowania organizatorów związkowych przy tworzeniu nowych organizacji zakładowych i władz w organizacjach zakładowych i międzyzakładowych istniejących na rzecz pozyskania nowych członków Związku. Temu celowi powinna być podporządkowana również regionalna polityka w zakresie szkoleń i działań promocyjnych.

2. Zobowiązać organizacje zakładowe i międzyzakładowe do systematycznego przedstawiania stanu uzwiązkowienia i współpracy w budowie bazy danych adresowych koniecznych również do realizacji programu Karty Rabatowej.

3. Włączyć się w realizację programu Karty Rabatowej „Grosik”.

4. Wypracować ofertę skierowaną do ludzi młodych, w tym promować idee solidarności wśród uczniów szkół ponadgimnazjalnych.

W zakresie polityki informacyjnej i promocyjnej:

1. Kontynuować wydawanie „Magazynu Solidarność” wraz z wersją ścienną, podejmując stałe działania na rzecz zwiększenia jego nakładu i dotarcia do wszystkich organizacji zakładowych w Regionie.

2. Zachęcać do prenumeraty jedynego ogólnopolskiego tygodnika związkowego – „Tygodnika Solidarność”.

3. Przeznaczyć część środków z Funduszu Wspomagania Statutowych Zadań Związku, aby „Magazyn” i „Tygodnik Solidarność” docierały do najmniejszych organizacji zakładowych liczących poniżej 30 członków.

4. Opracowywać materiały promocyjne z zakresu organizowania Związku i jego roli w zapewnieniu bezpieczeństwa pracownikom.

5. Brać aktywny udział w regionalnych i krajowych akcjach promocyjnych i kampaniach społecznych organizowanych przez nasz Związek.

6. Akcentować obecność Związku w uroczystościach i obchodach ważnych narodowych rocznic i imprez istotnych dla regionu.

7. Aktywnie zabiegać o obecność przedstawicieli Związku na antenach regionalnych telewizji i rozgłośni radiowych oraz na łamach prasy, aby przedstawiać związkowy punkt widzenia na podstawowe problemy społeczne.

Rozwój i promocja Związku to także skuteczność naszego działania. Aby to osiągnąć, należy stale poszerzać ofertę szkoleń wewnątrzzwiązkowych i zapewnić profesjonalną obsługę prawną i ekspercką.

 

 

 

 

Część III. Pomorska Umowa Społeczna – założenia

 

NSZZ „Solidarność” Regionu Gdańskiego, ufając, że dialog i partnerstwo będące podstawą polityki społecznej Unii Europejskiej, stanie się także sposobem budowania porozumień w Polsce, przyjmuje i przedstawia partnerom społecznym na Pomorzu założenia Pomorskiej Umowy Społecznej. Jej podstawowym celem ma być deklaracja wspólnego działania na rzecz zrównoważonego rozwoju, kreowania nowych miejsc pracy, przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu i podnoszenia zamożności społeczności Pomorza. Swoje założenia – zgodnie z intencją wyrażoną na szczeblu krajowym – opieramy na czterech filarach – Gospodarka, Praca, Dialog, Rodzina.

 

 Gospodarka

Związek wypowiadając się na temat gospodarki, prezentuje stanowisko, którego głównym założeniem jest troska o pracobiorcę; jego warunki bytowe, bezpieczeństwo socjalne i stabilizację ekonomiczną.

Z chwilą wstąpienia do Unii Europejskiej gospodarka naszego kraju została wpisana w model gospodarki preferowany w Unii. Trudno jednak nie widzieć potrzeby pewnych różnic przy wdrażaniu tego modelu, podyktowanych specyfiką, możliwościami i potrzebami lokalnymi. Związek winien akcentować tę lokalną specyfikę, bo za nią kryją się określone możliwości wzrostu zatrudnienia w regionie.

Przemysł okrętowy i europejski korytarz transportowy to priorytety dla gospodarki Pomorza.

Kluczowymi kierunkami dla rozwoju gospodarczego Województwa Pomorskiego, o wymiarze ponadregionalnym, jednocześnie niosącymi za sobą znaczącą poprawę sytuacji na rynku pracy, są:

n rozbudowa portów Gdańska i Gdyni jako krajowych centrów gospodarczych i transportowych, powiązana z budową VI europejskiego korytarza transportowego – Autostradą A1 i modernizacją połączeń kolejowych; z dojazdami do portów i rozbudową infrastruktury portowej oraz całego zaplecza logistycznego z jednej strony oraz z rozwojem żeglugi nakierowanej na obsługę masy towarowej przeładowywanej w tych portach

n rozwój przemysłu budowy i remontu statków razem z przemysłem kooperującym i zapleczem naukowym.Opóźniane inwestycje związane z VI korytarzem transportowym, z jego powiązaniem z portami są hamulcem w rozwoju całego regionu jednocześnie wraz z widocznym wzrostem gospodarki krajowej, grożą przekierowaniem przepływu masy towarowej na zagraniczne porty, pozbawiając budżet krajowy znaczących dochodów z transportu. Przemysł budowy i remontu statków w województwie pomorskim zajmuje liczącą się pozycję na rynku światowym, na którym utrzymuje się dobra koniunktura. Jednak nasz przemysł budowy okrętów od lat boryka się z problemami: własnościowymi, oddłużenia i finansowania produkcji bieżącej. Dodatkowo jeszcze, od wstąpienia do Unii, przy braku zabezpieczających interes strony polskiej umów przedakcesyjnych,  napotyka na surowe wymogi dyrektyw unijnych, nakładających obowiązek ograniczania produkcji przy korzystaniu z pomocy finansowej państwa. Ogranicza to możliwość rentownej działalności szczególnie stoczni produkcyjnych.

Rozwój turystyki i usług szansą na nowe miejsca pracy

Unijna dyrektywa „zrównoważonego rozwoju”, wspierana nakierowanymi funduszami, stwarza szansę rozwoju w naszym regionie obok istniejących już, ważnych dla jego budżetu sektorów jak: rafineria, produkcja rolna i przetworów rolnych, również turystyki i usług.Turystyka wymaga: rozbudowy infrastruktury w całym regionie, szukania rozwiązań na przedłużenie sezonu turystycznego, poszerzania oferty wykorzystującej walory regionu i możliwości instytucji kultury.Usługi to obok ochrony zdrowia, kształcenia na różnych poziomach, również komunikacja lokalna, łącząca peryferie województwa z centrami, nastawiona na szybką i tanią obsługę, kluczowa dla mobilności społeczeństwa, dla jego udziału w rynku pracy nieograniczonego miejscem zamieszkania.

Zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych to jeden z podstawowych warunków godnego życia i jednocześnie istotny wskaźnik rozwoju cywilizacyjnego.

Budownictwo mieszkaniowe, w wymiarze odpowiadającym potrzebom lokalnym, wobec zbliżania się do końca czasu eksploatacji tzw. wielkiej płyty, przy niskim stanie zamożności społeczeństwa, stanie się jednym z ważniejszych problemów gospodarczych i społecznych regionu. Budownictwo mieszkaniowe to również znaczący rynek pracy, powiązany z produkcją materiałów, wyposażenia i usług.Gdańsk posiada silne centra naukowe i badawcze, a także wiele innowacyjnych przedsiębiorstw działających w tej sferze. Tym samym spełnia warunki, aby cała gospodarka oparta została o wysoką technologię. Jednak kondycja finansowa przytłaczającej liczby podmiotów gospodarczych, nie stwarza warunków na inwestowanie długookresowe w naukę i w badania. Konieczna jest tutaj odpowiednia strategia działania władz regionalnych i lokalnych.

NSZZ „Solidarność” widzi skalę problemów występujących w całej gospodarce regionu, widzi też olbrzymią szansę dla stworzenia warunków godnego życia społeczeństwa Pomorza. Chcemy uczestniczyć we właściwym wykorzystaniu tej szansy w ramach partnerstwa.

 

Praca

Uznając pracę za podstawowe dobro człowieka, a jej brak za przyczynę wykluczenia społecznego, NSZZ „Solidarność” podejmie inicjatywę zmierzającą do ograniczenia zjawiska bezrobocia w regionie oraz zwiększenia zatrudnialności osób aktywnych zawodowo.Działania nasze zostaną nakierowane na zidentyfikowane obszaru dyskryminacji na rynku pracy dotykającej głównie:

n osoby długotrwale bezrobotne

n osoby powyżej 50 roku życia

n osoby niepełnosprawne

n osoby o niskich kwalifikacjach zawodowych

n kobiety

n osoby z małych miejscowości.Problemy rynku pracy wymagające natychmiastowych działań:

n brak świadomości w zakresie kształcenia ustawicznego

n brak skutecznego systemu monitorowania potrzeb rynku pracy

n trwałe, duże zróżnicowanie na lokalnych (powiatowych) rynkach pracy

n niski stopień aktywności zawodowej

n niedostosowanie kwalifikacji pracowników do potrzeb pracodawców

n zwiększanie się niedoboru pracowników w niektórych branżach i zawodach

n emigracja zarobkowa

n starzenie się ludności

n złe regulacje prawne, zachęcające pracodawców do działania w szarej strefie

n brak regulacji prawnych, zachęcających do zwiększenia aktywności zawodowej.Z naszego doświadczenia wynika, że rozwiązanie problemów rynku pracy wymaga współdziałania wielu osób, organizacji i instytucji. Dlatego też NSZZ „Solidarność” wspólnie z organizacjami przedsiębiorców, pracodawców, instytucjami rynku pracy, instytucjami kształceniowymi i szkoleniowymi, władzami samorządowymi wszystkich szczebli i władzami województwa, chce podjąć działania w ramach Pomorskiej Umowy Społecznej na rzecz:

n zwiększenie wskaźnika zatrudnialności, ze szczególnym uwzględnieniem grup zagrożonych

n zwiększenie aktywności zawodowej ludności województwa

n zwiększenie liczby „dobrych miejsc pracy”

n zwiększenie efektywności MSP

n efektywne wykorzystanie środków programu „Kapitał Ludzki”.

n przeciwdziałanie wykluczeniom na rynku pracy

n ograniczenie „szarej strefy” w zatrudnieniu

nzwiększenie świadomości w zakresie adaptacyjności pracowników, firm oraz instytucji rynku pracy

n zbudowanie Pomorskiego Systemu Informacyjnego integrującego podmiotry rynku pracy.

W celu wsparcia działań proponujemy ze swojej strony wykorzystanie doświadczeń i rezultatów wypracowanych przy realizacji programów wsparcia, w szczególności programu EQUAL w zakresie: systemu wsparcia zatrudnienia pracowników 50+ oraz utworzenie Regionalnego Obserwatorium Rynku Pracy – Centrum Prognostyczno-Monitorującego, którego celem byłoby monitorowanie zmian i potrzeb rynku pracy, przewidywanie potrzeb szkoleniowych i programów edukacyjnych „od szkoły do pracy”. Należy także promować i wspierać programy kształcenia ustawicznego i rozwój doradztwa zawodowego.

 

Rodzina

„Rodzina jako podstawowa komórka społeczeństwa, ma prawo do odpowiedniej ochrony społecznej, prawnej i ekonomicznej dla zapewnienia jej pełnego rozwoju” – mówi Europejska Karta Społeczna. Nie możemy oczywiście zapominać, że kluczowe znaczenie mają w tym względzie regulacje krajowe, szczególnie w zakresie podatku prorodzinnego, środków przeznaczanych na pomoc społeczną czy odpowiedniego i powszechnie dostępnego systemu ochrony zdrowia. Jednak należy podkreślić, iż większość z poprzednich zapisów niniejszych Założeń ma służyć również zapewnieniu podmiotowości ekonomicznej i społecznej pomorskiej rodzinie.

W realizacji tego celu NSZZ „Solidarność” Regionu Gdańskiego postuluje ponadto zwrócić szczególną uwagę na:

n przeciwdziałanie patologiom zagrażającym bezpieczeństwu rodziny

n dostępność do rozmaitych form przekwalifikowań i kursów w równym stopniu dla kobiet i mężczyzn

n objęcie szczególną opieką rodzin wielodzietnych, z których wiele żyje poniżej minimum egzystencji

n zapewnienie odpowiedniej do potrzeb liczby miejsc w żłobkach i przedszkolach.

Nie sprzyja budowaniu tożsamości i siły rodziny coraz powszechniejsza emigracja zarobkowa z jednej, a konsumpcyjny styl życia z drugiej strony. Wszystko to powoduje, że Polska zbliża się nieuchronnie do demograficznej katastrofy, która grozi zapaścią systemów ubezpieczeniowych, spadkiem produkcji, katastrofą finansów publicznych i w konsekwencji – zapaścią gospodarczą. Nie mamy żadnych wątpliwości, że trzeba temu przeciwdziałać ponad podziałami.

 

Dialog

NSZZ „Solidarność” Regionu Gdańskiego deklaruje wsparcie idei dialogu partnerów społecznych jako narzędzia rozwiązywania problemów i wspierania działań na rzecz rozwoju. U podstaw tak rozumianego dialogu stoi podmiotowość każdego pracownika i ochrona jego godności. Nie ma dialogu wtedy, kiedy tolerujemy nierównoprawność stron, a pracownika traktujemy jak zasób, a nie kapitał, gdy przyzwalamy na przemoc i dyskryminację, ale także, gdy jesteśmy nieuczciwi w wykonywaniu naszych obowiązków pracowniczych. Aby zrealizować większość zadań postawionych w poprzednich rozdziałach, konieczne jest zrozumienie i akceptacja tych zasad.

NSZZ „Solidarność” proponuje porozumienie na rzecz praktycznej realizacji zasad społecznie odpowiedzialnego biznesu (CSR) w pomorskich firmach. Porozumienie powinno obejmować wspólne prowadzenie szkoleń na ten temat, ale przede wszystkim monitoring rynku i przygotowanie corocznego raportu/rankingu firm, które podejmą trud wprowadzania idei CSR w życie. Istotnym elementem powinna być jasna i wyraźna dezaprobata organizacji pracodawców wobec firm naruszających prawa pracownicze i czynnie przeciwdziałających powstawaniu organizacji związkowych. W większości krajów UE związki zawodowe są pożądanym partnerem budującym ład społeczny w przedsiębiorstwie.Chcemy, aby WKDS stała się miejscem rzeczywistego dialogu zmierzającego do rozwiązywania zgłaszanych przez partnerów społecznych problemów. Proponujemy też wspólnie zastanowić się nad sposobami zwiększenia roli WKDS.Dialog trójstronny nie wyklucza dialogu bilateralnego – proponujemy organizacjom pracodawców i organizacjom pozarządowym wspólne przygotowanie i udział w realizacji programów europejskich.

NSZZ „Solidarność” proponuje utworzenie wspólnie z organizacjami pracodawców i innymi partnerami społecznymi Regionalnej Fundacji Pracy – aktywizującej zawodowo osoby w okresie pozostawania bez zatrudnienia i wspierającej kształcenie zawodowe, w tym kształcenie na stanowisku pracy u przedsiębiorcy, a także realizującej programy z zakresu kształcenia ustawicznego.

Download PDF
Powrót Drukuj stronę