Redakcja

Wydawca:
Zarząd Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność”, 80-855 Gdańsk, ul. Wały Piastowskie 24

Redaguje zespół:

Małgorzata Kuźma (redaktor naczelna, 0501 121 096), Artur S. Górski,  Ryszard Kuźma (skład, red. techniczny, oprac. wersji internetowej), Tomasz Modzelewski, Roman Stegart

Współpracują:

Adam Chmielecki, Jan Dobosz, Maria Giedz, Paweł Glanert, Barbara Ellwart, Wojciech Milewski, Aleksander Miśkiewicz, Renata Tkaczyk, Łukasz Sulej, Maria Szwajkiewicz, Martyna Werra.

Nadzór merytoryczny:
Jacek Rybicki

Kolportaż:
Roman Stegart, tel. 058 308-42-72.

Redakcja nie zwraca tekstów nie zamówionych oraz zastrzega sobie prawo do ich redagowania i skracania. Za treść reklam redakcja nie odpowiada.

Kontakt z redakcją:
Tel. 058 308-42-72,
Tel. 058 301-71-21
fax: 058 308-44-18
Tel. stacjonarny przez bramkę komórkową sieci ORANGE: 502 443 149 wew. 4272
magazyn@solidarnosc.gda.pl

Download PDF
Powrót Drukuj stronę