Projekty UE – Mayday
Ratowanie miejsc pracy. Mayday dla doświadczonych pracowników

Wstąpienie Polski do struktur europejskich otworzyło możliwości korzystania z wielu funduszy i środków pomocowych, przeznaczonych na poprawienie sytuacji lokalnych społeczności. Największym problemem społecznym w naszym kraju jest bezrobocie. Strata pracy szczególnie trudna jest dla osób, które ukończyły 50 lat. Dla nich bezrobocie najczęściej oznacza niemożność powrotu do pracy. Do nich więc jest skierowany projekt przeciwdziałający groźbie utraty pracy: MAYDAY – Model Aktywnego Wsparcia Rozwoju Pracowników i Firm wobec Zmian Strukturalnych w Gospodarce, finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach inicjatywy Wspólnotowej EQUAL.

Można dzięki niemu uzyskać fundusze na szkolenia wieloletnich pracowników, którzy z powodu nieznajomości nowych technologii i technik informatyczno-komunikacyjnych, niebawem mogą znaleźć się poza rynkiem pracy.
MAYDAY to słowa pojawiające się na początku każdego wezwania o pomoc, wysyłanego w eter przez zagrożone katastrofą załogi statków czy samolotów. Jest to nowoczesna forma dawnego, owianego legendą sygnału SOS. Kiedy radiooperatorzy na całym świecie usłyszą w słuchawkach słowa MAYDAY, przerywają rozmowy, by nie przeszkadzać tym, którzy śpieszą na pomoc.
Utrata miejsca pracy jest także katastrofą dla każdego dotkniętego tym problemem pracownika. Otrzymanie wypowiedzenia po kilkunastu czy kilkudziesięciu latach pracy pozostawia człowieka zupełnie samotnego i bezbronnego wobec problemu zapewnienia sobie i rodzinie środków do utrzymania. Równie dotkliwe  jest ciągłe poczucie zagrożenia utraty pracy. Jest to szczególnie ważne, ponieważ ludzie w tym wieku mają często na utrzymaniu innych, niepracujących członków rodziny, dlatego destabilizacja ich funkcji społecznych jest tak groźna.
MAYDAY wysłany odpowiednio wcześniej do wszelkich instytucji, zajmujących się bezrobociem i na wszystkie szczeble władzy może zapobiec strukturalnym zwolnieniom. Łatwiej jest walczyć z przyczynami niż ze skutkami problemów społecznych.


MAYDAY w branży okrętowej
W chwili obecnej ta sfera gospodarki została dotknięta zapaścią. Polskie stocznie z braku rozwiązań systemowych znajdują się w złej kondycji, zagrożone stają się też niewielkie firmy kooperujące z nimi. Można jednak przeciwdziałać zwolnieniom poprzez rozpoczęcie realizacji projektów zapobiegania utracie miejsc pracy.
Najbardziej narażeni na wypowiedzenia są pracownicy, którzy przepracowali wiele lat i ukończyli 50 rok życia. Ma to związek m.in. z wprowadzaniem nowych technologii i rewolucją informatyczną. Panuje przekonanie, że tylko młody umysł może szybko wchłonąć wiedzę potrzebną do obsługiwania skomplikowanego urządzenia, sterowanego komputerem. Pracownicy po pięćdziesiątce niechętnie się uczą. Nie rozumieją, że aby przetrwać na rynku pracy trzeba podnosić swoje kwalifikacje przez całe życie. Pracodawcy wolą więc pozbyć się starszego pracownika i na jego miejsce zatrudnić młodego, wykształconego absolwenta, który ma doskonałe przygotowanie teoretyczne. Jest to myślenie tylko z pozoru właściwe. Młody człowiek  nie ma praktyki i doświadczenia, które posiada jego starszy kolega. Bardzo ważna jest w przypadku doświadczonego pracownika jego tzw. wiedza ukryta. Korzystając z wielu lat praktyki może on wpływać na polepszenie procesów produkcyjnych, jednak jego inicjatywa jest ograniczona brakami teoretycznymi. Ważnym powodem, dla którego tak wielu pracodawców decyduje się na zwolnienie starszego pracownika i zatrudnienie młodego bez praktyki, jest obniżenie kosztów pracy. Absolwenci szkół i uczelni nie mają często tak wygórowanych oczekiwań płacowych oraz socjalnych jak starsi pracownicy i dlatego tak chętnie pracodawcy dążą do wymiany personelu. Przynosi im to natychmiastowy efekt w postaci obniżenia kosztów pracowniczych, lecz jest to działanie krótkowzroczne.
Najlepszym więc rozwiązaniem jest pozostawienie w firmie starszych wiekiem pracowników, posiadających doświadczenie zawodowe, tak by z ich wiedzy mogli korzystać wykształceni, młodsi wiekiem koledzy, czyli mentoring. Konieczne jest do tego jednak szkolenie starszych pracowników.
Takie działania umożliwia projekt MAYDAY. Głównym jego celem jest stworzenie takiego modelu rozwiązań edukacyjnych i organizacyjnych, który ułatwiłby pracownikom w wieku powyżej 50 roku życia adaptację do gwałtownie zmieniających się oczekiwań pracodawców i utrzymanie ich efektywności zawodowej jeszcze przez wiele lat.


Zyskają na tym wszyscy
MAYDAY jest projektem sektorowym, dotyczy nie tylko firm z regionu gdańskiego. Beneficjentami będą przedsiębiorcy oraz pracownicy firm sektora przemysłu stoczniowego,
a także z nimi kooperujących. Dotyczyć on będzie przede wszystkim małych i średnich przedsiębiorstw, które chcą zwiększyć swoją konkurencyjność poprzez wprowadzanie nowych metod zarządzania oraz rozwiązań innowacyjnych, przy jednoczesnym utrzymaniu lub zwiększeniu miejsc pracy. Już w tej chwili zainteresowanie projektem okazało wiele przedsiębiorstw, nie tylko stocznie z Gdańska, ale również Stocznia Szczecińska i firmy kooperujące.
Biorąc udział w projekcie przedsiębiorca zyska możliwość bezpłatnego szkolenia swoich starszych pracowników oraz kadry kierowniczej. Będzie miał również dostęp do informacji na rynku pracy w przemyśle okrętowym oraz o rozwoju branży. Nie zostanie w ten sposób zmuszony do podejmowania decyzji o zwolnieniach starszych, doświadczonych zawodowo pracowników. W ich przypadku bezcenne jest wieloletnie doświadczenie, które w połączeniu z nową wiedzą może poprawić rozwój firmy.
Dla przedsiębiorców niebagatelne znaczenie powinien mieć też fakt, że poprzez dostęp w ramach projektu MAYDAY do najnowszych technologii i systemów edukacyjnych podnieść można kulturę pracy i znacznie ją unowocześnić. Umożliwi to elastyczne planowanie zmian w profilu produkcji i związanych z tym nowych wymagań dla pracowników. Spowoduje to także określenie sposobu dokształcania się dla menedżerów. Ważne będzie uświadomienie zarządzającym, że oni także muszą podnosić swoje kwalifikacje. Dotychczasowy obszar funkcjonowania przedsiębiorstwa niekoniecznie przecież będzie zachowany. Jeżeli szkolenie pracowników przejdzie w fazę kształcenia ustawicznego, przedsiębiorca może zmienić profil produkcji, bez obawy, że nie ma przeszkolonych ludzi. Skutkiem tego stanie się poprawa efektywności firmy.
Nie bez znaczenia jest fakt, iż w ramach projektu nastąpi wymiana doświadczeń pomiędzy firmami. Da to impulsy do nawiązywania kontaktów i budowania warunków do tworzenia sieci małych i średnich przedsiębiorstw kooperujących
z dużymi. Pozwoli to na poprawę ich pozycji wobec odbiorców ich produkcji. Dzięki temu cała branża stanie się nowocześniejsza, lepiej zarządzana, mądrzej korzystająca z kapitału intelektualnego zatrudnionych pracowników.
Najważniejszymi beneficjentami projektu MAYDAY są jednak sami pracownicy. Dzięki dostępowi do wysokospecjalistycznych szkoleń staną się profesjonalistami w danym zawodzie. Warto zaznaczyć, że szkolenia pracowników będą dostosowane do rzeczywistych potrzeb pracodawców. Będą one na bieżąco uaktualniane. Tym samym wyszkoleni pracownicy będą mieli zapewnioną pracę u dotychczasowego pracodawcy bądź u nowego.


Ważna rzecz – partnerstwo
Wnioskodawcą  projektu  MAYDAY – Model Aktywnego Wsparcia Rozwoju Pracowników i Firm wobec Zmian Strukturalnych w Gospodarce jest ZRG NSZZ „Solidarność”. Jego realizacja jest możliwa dzięki współpracy z instytucjami naukowo-badawczymi, wiodącymi uczelniami Wybrzeża, branżowymi organizacjami pracodawców, organizacjami samorządowymi oraz gospodarczymi oraz sektorowym organizacjom pracobiorców: Politechniką Gdańską, Centrum Techniki Okrętowej SA, Akademią Morską w Gdyni, Związkiem Pracodawców Forum Okrętowe, Pomorską Izbą Przemysłowo-Handlową, Wojewódzkim Urzędem Pracy w Gdańsku. Partnerstwo ponadnarodowe jest w trakcie uzgadniania.
Projekt MAYDAY jest realizowany w ramach Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL, będącej częścią strategii Unii Europejskiej służącej wspieraniu inicjatyw mających na celu budowanie warunków do tworzenia nowych miejsc pracy oraz ich utrzymania przez osoby zatrudnione, lecz zagrożone bezrobociem. Zgodnie z zasadą partnerstwa obowiązującą przy realizacji projektów w ramach EQUAL, nie jest on realizowany przez pojedynczych projektodawców, ale przez partnerstwo kilku organizacji i instytucji, tzw. Partnerstwo na rzecz Rozwoju.
Mimo iż pracodawcy często zdają sobie sprawę, jak ważna byłaby znajomość całej branży okrętowej i problemów poszczególnych firm, to jednak wiedza ich jest niepełna. Często wynika to ze stereotypów w myśleniu, np., że podzielenie się na szerszym forum swoimi problemami może skutkować zachwianiem zaufania do firmy.
Projekt zakłada bardzo szeroką wymianę informacji. Ma temu służyć powstanie platformy internetowej, z której dowolnie będą mogli korzystać właściciele firm, by zorientować się, jaka jest sytuacja w innych zakładach. Może to spowodować dywersyfikację produkcji, co będzie oznaczać ratunek dla firmy, która po wprowadzeniu nowoczesnych technologii zarządzania
i przeszkoleniu pracowników znajdzie nowych odbiorców na swoje produkty.
Realizacja projektu MADAY ma przebiegać w kilku etapach. W pierwszym przewiduje się przeprowadzenie badań pilotażowych, których celem będzie zapoznanie się z problemami małych i średnich przedsiębiorstw,
a także pojedynczych wydziałów większych stoczni. Ważne też na tym etapie będzie opracowanie i uściślenie metodyki badawczej.
Te badania zostaną przeprowadzone na grupie przedsiębiorstw przemysłu stoczniowego zrzeszonych w Związku Pracodawców Forum Okrętowe i Pomorskiej Izbie Przemysłowo-Handlowej.
W dalszym etapie celem badań będzie określenie konkretnych potrzeb szkoleniowych dla pracowników. Wiązać się z tym będzie określone zapotrzebowanie na nowe technologie. Zebrane w ten sposób informacje posłużą do przygotowania koncepcji powstania sieci przedsiębiorstw. Kiedy to nastąpi, firmy będą mogły wymieniać między sobą informacje.
Organizatorzy projektu MAYDAY zakładają aktywny udział wytypowanych firm, ponieważ na każdym etapie, projekt może podlegać modyfikacjom. Oznacza to pełne partnerstwo pomiędzy wykonawcami projektu i jego odbiorcami. Zainteresowani projektem powinni być zarówno pracodawcy, jak i pracownicy, których przedstawiciele będą uczestniczyli w rozwiązywaniu problemów firmy.
Pomocnym narzędziem badawczym są przygotowane ankiety skierowane do pracowników, pracodawców, właścicieli firm i menedżerów.  Nie bez znaczenia jest też fakt, że w ramach projektu MAYDAY zostanie opracowana i udostępniona polskim firmom baza najlepszych rozwiązań zagranicznych.
Zrealizowanie tych wszystkich zadań wymaga określonych funduszy. Przeznaczono na te cele 8 mln zł. Pochodzą one ze środków strukturalnych Unii Europejskiej. Realizacja projektu MAYDAY rozpoczęła się 16 listopada 2004 r. Trwać będzie do końca września 2008 r.
Olga Zielińska


Partnerzy Operacyjni projektu MAYDAY

Zarząd Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność” – wnioskodawca projektu
Zarejestrowany jest w KK NSZZ „S” pod nr. 1. Kieruje i nadzoruje pracę ponad 550 komisji zakładowych i międzyzakładowych, skupiających ponad 52 tys. członków.

Politechnika Gdańska
Najstarsza i największa instytucja naukowa i techniczna w regionie pomorskim. Prowadzi szeroko zakrojoną działalność edukacyjną i badawczą w dziedzinie nauk technicznych i przyrodniczych oraz w zakresie architektury.

Centrum Techniki Okrętowej SA
Specjalistyczna jednostka badawczo-rozwojowa, projektowa i ogólnotechniczna działająca przede wszystkim na rzecz gospodarki morskiej. Pobudza i wspiera innowacyjność przemysłu okrętowego działalnością projektową i informacyjną.

Akademia Morska w Gdyni
Od 1920 r. kształci oficerów marynarki handlowej
i specjalistów gospodarki morskiej. Oferuje tytuły zawodowe inżyniera, magistra inżyniera, stopnie naukowe doktora i doktora nauk technicznych w 23 specjalnościach na czterech wydziałach.

Pomorska Izba Przemysłowo-Handlowa
Organizacja samorządu gospodarczego, reprezentuje interesy gospodarcze zrzeszonych w niej 1500 podmiotów w zakresie działalności wytwórczej, handlowej, budowlanej lub usługowej.

Związek Pracodawców Forum Okrętowe
Działa w zakresie tworzenia warunków rozwoju przemysłu okrętowego, przemysłu remontu statków i oceanotechniki oraz ich zaplecza kooperacyjnego i badawczego, wpływa na kształt i funkcjonowanie rozwiązań legislacyjnych, reprezentuje polski przemysł okrętowy wobec organizacji i stowarzyszeń międzynarodowych.

Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku
Wojewódzka samorządowa jednostka działająca na rzecz promocji zatrudnienia oraz łagodzenia skutków bezrobocia.


Sekcja Krajowa Przemysłu Okrętowego
Jest zarejestrowana w Sekretariacie Metalowców NSZZ „Solidarność”. Jej celami jest obrona miejsc pracy i praw pracowniczych, nadzór nad bezpieczeństwem i warunkami pracy, aktywne wspieranie inicjatyw i działań przeciwdziałających bezrobociu. Jest afiliowana przy Europejskiej i Światowej Federacji Metalowców.


Struktura projektu MAYDAY
Podprojekt 1– opracowanie systemu utrzymania zatrudniania osób 50+ w małych i średnich przedsiębiorstwach branży okrętowej, tworząc mechanizmy i narzędzia stymulujące zmiany świadomości kadry zarządzającej i pracowników w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi i potrzeby kształcenia przez całe życie oraz systemu wsparcia przy wdrażaniu nowych, elastycznych form pracy: telepraca, mentoring.
Za realizację odpowiada ZRG NSZZ „Solidarność”
Podprojekt 2 – opracowanie systemu wsparcia metodycznego i programowego pracodawcy i pracownika przez opracowanie nowoczesnych metodyk i programów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców oraz warunków ich wdrażania.
Za realizację odpowiada Centrum Techniki Okrętowej
Podprojekt 3 – opracowanie systemu kompleksowego wsparcia małych i średnich przedsiębiorstw branży okrętowej przy zastosowaniu technologii informacyjnych i nowoczesnych metod zarządzania, budowa struktury bazy danych dla przedsiębiorstw.
Za realizację odpowiada Pomorska Izba Przemysłowo-Handlowa
Podprojekt 4 – opracowanie modelu platformy innowacyjno-edukacyjnej dla małych i średnich przedsiębiorstw przemysłu okrętowego, zapewniającej dostęp pracowników i pracodawców do informacji, o innych firmach grupy, realizowanych działaniach, przykładach dobrych praktyk, szkoleniach i narzędziach społeczeństwa informacyjnego, prowadzeniu wspólnych działań marketingowych. 
Za realizację odpowiada Politechnika Gdańska

Wnioskodawca
– ZRG NSZZ „Solidarność” Krzysztof
Dośla
Przewodniczący ZRG NSZZ „S”
– Przemysł okrętowy to koło napędowe rozwoju Wybrzeża. Niestety, do nowoczesności najtrudniej przygotować się pracownikom z długim stażem pracy. Trzeba im w tym pomóc. Cieszymy się, że do projektu przystąpili partnerzy, którzy podobnie do nas myślą. Mamy nadzieję, że z pozytywnym skutkiem ten projekt zakończymy.


Stanisława Gatz
Kierownik projektu MAYDAY,
kierownik Działu Programów Europejskich w ZRG NSZZ „S”
– Sytuacja w branży jest trudna, ale wierzę, że z szansą na poprawę. MAYDAY to jedyny projekt w ramach Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL, który daje wsparcie zarówno pracodawcy, jak i pracownikowi. Objęte projektem zostaną osoby po 45 roku życia, dlatego że już niedługo problem zagrożenia utraty pracy może także ich dotyczyć. Naszym celem jest umożliwienie firmom dostępu do nowoczesnych rozwiązań organizacyjno-technicznych
i jednocześnie uświadomienie im, że lepiej ludzi kształcić, niż ich zwalniać. Jednocześnie chcemy uświadomić ludziom, że ich efektywność i atrakcyjność jako pracownika zależy od tego, czy umieją i chcą się uczyć i przekwalifikować. Efektem naszych działań będzie opracowanie cyklu szkoleń dla pracowników i kierownictwa, stworzenie informatycznej platformy innowacyjno-szkoleniowej,
a także podręcznika, przedstawiającego metody kształcenia i rozwijania wartości intelektualnych w firmie oraz procedury wdrażania mentoringu i telepracy.


Bogdan Olszewski
Koordynator projektu ze strony ZRG NSZZ „S”,
zastępca przewodniczącego ZRG „S”
– Kiedy wyszliśmy z propozycją realizacji projektu MAYDAY nie zakładaliśmy, że każdy z nas wie najlepiej, co jest dobre dla pracowników i pracodawców. Cotygodniowe spotkania ze wszystkimi partnerami projektu umożliwiły nam szersze spojrzenie na te problemy.


Tadeusz Szymański
Lider projektu,
przewodniczący KZ NSZZ „S” w PG, członek Prezydium ZRG NSZZ „S”
– Pracodawca powinien dbać o utrzymanie miejsc pracy. Nie tylko w ramach klasycznego zatrudnienia, leasingu pracowników czy innych form pracy. Doświadczenia i nowe rozwiązania w trakcie realizacji projektu staną się też zapewne podstawą do przedstawienia nowych inicjatyw ustawodawczych, regulujących systemy zatrudnienia. Konieczna jest do tego agresywna kampania informacyjna, a także łatwość dostępu do informacji. Trzeba stworzyć system doradztwa zawodowego i psychologicznego. Pomoże on przełamywać bariery psychologiczne u starszych wiekiem pracowników i uwierzyć im we własne siły. 


Partner
– Politechnika Gdańska
Andrzej Szuwarzyński
Prodziekan ds. kształcenia na Wydziale Zarządzania i Ekonomii PG
– Celem programu nie jest doraźna pomoc, ale trwałe efekty. Korzyści osiągną zarówno pracodawcy, jak i pracownicy. W Polsce nie ma tradycji szkolenia się przez całe życie. Pracodawcy często nie są w stanie wykorzystać potencjału intelektualnego pracowników. Trzeba im to uświadomić i pomóc w szkoleniu pracowników. Projekt MAYDAY ma charakter ponadnarodowy. Chcemy i możemy wspomagać się nowymi rozwiązaniami wypracowanymi w innych krajach. Będziemy proponowali szkolenia i staże, aby takie wzorce poznawać.

Partner
– Centrum Techniki Okrętowej SA

Aneta Kurylczyk Specjalista ds. kontaktów z UE
– Projekt MAYDAY trafił w nasze oczekiwania.  CTO SA jest pracodawcą, zatrudniającym do 250 osób i jednocześnie specjalistyczną jednostką badawczo-rozwojową, projektową i ogólnotechniczną działającą na rzecz gospodarki morskiej. Spodziewamy się, że podczas prac nad projektem zostaną wypracowane modele wsparcia zarówno pracodawców, jak i pracowników, zmierzające do wykorzystania w pełni potencjału intelektualnego pracowników. Chcemy opracować trwały system dokształcania pracowników w zakresie nowoczesnych technik informacyjno-komunikacyjnych.
W trakcie realizacji projektu wyłonieni zostaną liderzy innowacyjności, pochodzący z różnych firm i posiadający potrzebne predyspozycje interpersonalne, którzy zainicjują działania na rzecz współpracy między przedsiębiorcami i pracownikami.


Partner
– Pomorska Izba Przemysłowo-Handlowa
Jerzy Kowalski
Koordynator projektu, prezes PIPH
– PIPH jest organizacją samorządu gospodarczego, realizującą projekty regionalne, zapewniającą dobre adresowanie środków europejskich do przedsiębiorstw. Posiadamy sieć regionalnych oddziałów, poprzez które docieramy do aktywnych przedsiębiorstw. Uważam, że projekt MAYDAY,
w którym PIPH bierze udział, zapewnia wykorzystanie środków na tworzenie miejsc pracy w sposób efektywny i celowy. Bez zbędnej biurokracji chcemy wspomóc przedsiębiorstwa i tworzyć trwałe miejsca pracy.


Partner
– Związek Pracodawców Forum Okrętowe
Sławomir Skrzypiński
Dyrektor ZP Forum Okrętowe
– Forum Okrętowe wystąpi do wszystkich swoich członków z ankietami do badań przygotowawczych. Problem zagrożenia bezrobociem u wieloletnich pracowników jest ważny dla stoczni i innych pracodawców, kooperujących z nimi. Pracodawca nie może powiedzieć, że go to nie interesuje, bo musi go to interesować. Z naszego wstępnego rozeznania wynika, że firmy są zainteresowane projektem. Znaczna grupa pracowników była ukształtowana w warunkach bardzo ustabilizowanych. To uległo zmianie. Ludzie muszą poczuć wewnętrzną potrzebę podnoszenia swoich kwalifikacji.


Partner – Wojewódzki Urząd Pracy
Tomasz Robaczewski
Koordynator projektu,
kierownik zespołu ds. promocji WUP
– WUP widzi potrzebę rozwiązania problemu bezrobocia osób po pięćdziesiątce. Jest to problem trudny. Nie mamy takiego doświadczenia, jak niektóre kraje UE, w zakresie konieczności uczenia się przez cale życie. To powinni uświadomić sobie wszyscy pracownicy, a szczególnie ci, którzy czują się zagrożeni utratą pracy. Oferuje się pracownikom różne szkolenia, ale nie gwarantują one niestety zatrudnienia. Inaczej jest z projektem MAYDAY. Szkolenia odpowiadają na rzeczywiste potrzeby pracodawców i gwarantują zachowanie pracy bądź zatrudnienie w nowym miejscu. 


Partner – Sekcja Krajowa Przemysłu
Okrętowego NSZZ „Solidarność”
Krzysztof Żmuda
Koordynator projektu, przewodniczący KZ NSZZ „S” Stoczni Północnej
– Sytuacja branży okrętowej jest bardzo trudna.  Wielu pracowników obawia się zwolnienia. Żeby ten strach zminimalizować, trzeba dać szansę pracownikowi dostępu do nowych, nowoczesnych szkoleń i uzmysłowić pracodawcy, jak duże znaczenie i potencjał ma doświadczenie wieloletniego pracownika. Trudno w tej chwili mówić o spodziewanych efektach. Każdy pracownik, który zyska szansę utrzymania stanowiska pracy bądź propozycję otrzymania nowego, będzie dla nas sukcesem.

Inicjatywa Wspólnotowa EQUAL jest finansowana z Europejskiego Funduszu Społecznego. Umożliwia poszukiwanie i uczenie się nowych sposobów osiągania celów polityki Europejskiej Strategii Zatrudniania i Procesu Integracji Społecznej. Podobnie jak w innych programach europejskich podkreśla się aktywną współpracę pomiędzy państwami członkowskimi, zapewniając tym samym stosowanie oraz upowszechnianie na terenie Unii Europejskiej najlepszych rozwiązań. Jest to pierwszy w Polsce program finansowany z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej.

Projekt MAYDAY – „Model aktywnego wsparcia rozwoju pracowników i firm wobec zmian strukturalnych w gospodarce”. Projekt MAYDAY odnosi się do obszaru: wspieranie zdolności przystosowawczych przedsiębiorstw i pracowników do zmian strukturalnych w gospodarce oraz wykorzystanie technologii informacyjnych i innych nowych technologii.

W ramach projektu zostanie podjęta próba rozwiązania problemów z lokalnym rynkiem pracy w regionie gdańskim w branży okrętowej. Dotyczyć to będzie pracowników w wieku od 45 lat, zagrożonych utratą miejsca pracy z powodu niedostatecznych kwalifikacji. Chodzi tu zwłaszcza o braki w znajomości technik informatycznych i nowoczesnej komunikacji.


Projekt MAYDAY finansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach IW EQUAL

Download PDF
Powrót Drukuj stronę