Pomorskie Partnerstwo na rzecz poprawy adaptacyjności firm i pracowników

Projekt był realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Priorytet VIII – Regionalne Kadry Gospodarki

Działanie 8.1- Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie

Poddziałanie 8.1.3 – Wzmacnianie lokalnego partnerstwa na rzecz adaptacyjności

Termin realizacji:  Styczeń 2009 – Czerwiec 2010

 

Wnioskodawca: Region Gdański NSZZ „Solidarność

Partner: Związek pracodawców Forum Okrętowe

 

Celem projektu było zbudowanie modelu sieci partnerstw bazując na oddziałach Regionu Gdańskiego w: Chojnicach, Starogardzie Gdańskim oraz Gdańsku

Rezultaty:

  •  W projekcie wzięło udział 378 beneficjentów
  • Przeprowadzono następujące szkolenia z zarządzania wiedzą i wiekiem oraz szkolenia IT
  • Przeprowadzono seminaria dotyczące:

-               Dialogu społecznego

-               Społecznej Odpowiedzialności Biznesu

-               Flexicurity

-               Budowy partnerstw

  • Przeprowadzono 2 szkolenie dla inicjatorów partnerstw z zakresu pozyskiwania środków unijnych

Grupy objęte wsparciem:

Zatrudnieni: 378 osób:

  • W mikroprzedsiębiorstwach – 30
  • W małych i średnich przedsiębiorstwach – 228
  • W dużych przedsiębiorstwach – 20
  • W gorszym położeniu – 90
Download PDF
Powrót Drukuj stronę