Komunikat Rady Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” Regionu Gdańskiego

Rada Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” Regionu Gdańskiego podczas obrad w dniu 11 lutego 2014 roku przyjęła stanowiska w sprawie: płac w oświacie w 2014 roku,

  • prywatyzacji szkół samorządowych,
  • odbierania praw nabytych nauczycielom,
  • prób omijania Karty Nauczyciela,
  • jednego podręcznika dla klas pierwszych.

Rada przyjęła także stanowisko ws. lasów państwowych. Rada przyjęła także projekt LISTU do MEN – zbioru pytań-problemów związanych z GIMNAZAJMI. Decyzje co do jego ostatecznej treści, adresatów, połączenia z konferencją/debatą na ten temat, współpracy z Sekcją Krajową – bo taki był kompleksowy projekt (a zaczyna brakować wolnych terminów – zbliża się koniec kadencji związkowej), podejmiemy w najbliższych dniach. Rada oczekuje podjęcia w/w problemów przez władze oświatowe różnych szczebli, a także w toku dalszych prac przez Sekcję Krajową Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność”. Stanowisko ws. płac w oświacie w 2014 roku Rada Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” Regionu Gdańskiego wyraża sprzeciw wobec braku podwyżek wynagrodzeń dla nauczycieli (już drugi rok z kolei) przy rosnących ciągle kosztach utrzymania. Rada Sekcji zwraca uwagę, że problem dotyczy także pracowników administracji i obsługi szkolnej w wielu JST. Stanowisko ws. prywatyzacji szkół samorządowych Rada Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” Regionu Gdańskiego wyraża zdecydowany sprzeciw wobec działań Prezydenta Miasta Gdańska ws. dzierżawy nowo budowanej szkoły przewidzianej na ok. 600 uczniów, podmiotowi  niepublicznemu, który ma być wybrany w drodze konkursu (szkoła w Kokoszkach). Zgodnie z zapowiedzią nauczyciele nie będą tam zatrudnieni na podstawie Karty Nauczyciela. W opinii Rady jest to obejście obowiązującego prawa oświatowego, które zezwala na przekazanie szkoły podmiotowi niepublicznemu jedynie szkoły liczącej mniej niż 70 uczniów. Decyzje takie powinna podejmować Rada danego JST, nie zaś sam organ wykonawczy – zarządzeniem prezydenta miasta. Może to być precedens wykorzystywany przez inne JST, prowadzący do prywatyzacji szkolnictwa. Rada Sekcji w pełni popiera działania Komisji Międzyzakładowej Pracowników Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” w Gdańsku, która wielokrotnie wyrażała negatywne stanowisko już w trakcie dyskusji nad tym projektem. Stanowisko ws. odbierania praw nabytych nauczycielom Rada Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” Regionu Gdańskiego, popierając dotychczasowe działania Sekcji Krajowej Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność”, wyraża swój sprzeciw wobec zlekceważenia przez rząd – parlament praw nabytych nauczycieli i odebranie ich 1 stycznia 2014 roku w stosunku do zatrudnionych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych (np. domy dziecka). Nauczycielom tym odebrano wszystkie uprawnienia wynikające z Karty Nauczyciela oraz stracili na wynagrodzeniach, w przypadku nauczycieli dyplomowanych np. w Gdańsku ok. 1000 zł miesięcznie. Nie otrzymali wypowiedzeń zmieniających warunki pracy. Opinia ws. prób omijania Karty Nauczycie Rada Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” Regionu Gdańskiego wyraża swój sprzeciw wobec kolejnej próby zatrudnienia nauczycieli, tym razem tzw. wspierających, którzy mają takie samo przygotowanie pedagogiczne, jak pozostali, na podstawie Kodeksu Pracy. Opinia ta odnosi się do projektu zmian ustawy o systemie oświaty przygotowanej przez grupę posłów Platformy Obywatelskiej. Stanowisko ws. jednego podręcznika dla pierwszoklasistów Rada Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” Regionu Gdańskiego oceniając pozytywnie chęć obniżenia kosztów podręczników szkolnych dla uczniów klas pierwszych szkół podstawowych stawia pytanie, czy jest to rozwiązanie systemowe tym bardziej, że pozostało tylko kilka miesięcy do rozpoczęcia roku szkolnego. Obawiamy się, że jest to działanie doraźne, obliczone bardziej na efekt propagandowy i zminimalizowanie napięć, które rodzi wprowadzenie od 1 września 2014 roku obowiązku szkolnego dla sześciolatków. Obawy budzi brak precyzyjnego określenia kosztów i źródła finansowania tego zadania, co może w konsekwencji po raz kolejny obciążać budżety organów prowadzących. W ocenie Rady Sekcji w pierwszej kolejności należałoby rozszerzyć program „Wyprawka szkolna”, podnosząc zdecydowanie próg dochodowości na dziecko w rodzinie (problem nie dotyczy tylko klas pierwszych szkół podstawowych), a także uwzględniając podmiotowość szkół, nauczycieli-wychowawców w tym zakresie. List do MEN – pytania w sprawie gimnazjów Rada Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” Regionu Gdańskiego postanowiła wystosować list do Ministerstwa Edukacji Narodowej, oczekując odpowiedzi na zawarte w nim pytanie-problemy dotyczące głównie sytuacji w gimnazjach (szczegółowa treść listu – w załączeniu). W imieniu Rady Sekcji: Wojciech Książek – Przewodniczący Sekcji     Barbara Kamińska – Zastępca Przewodniczącego Sekcji                              Hanna Minkiewicz – Sekretarz Sekcji  Do wiadomości: - Zarząd Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność”, - Sekcja Krajowa Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność”, - Ministerstwo Edukacji Narodowej, - Organy prowadzące w województwie pomorskim, - Szkoły i placówki oświatowe w województwie pomorskim, - Środki społecznego przekazu,

Przyjęte dokumenty. Pobierz PDF:…>>

Download PDF
Powrót Drukuj stronę