Decyzja Prezydium KK nr 79/08

Decyzja Prezydium KK nr 79/08
ws. opinii o projekcie założeń Ministra Skarbu Państwa do ustawy regulującej zasady wykonywania nadzoru właścicielskiego Skarbu Państwa oraz projektu ustawy o zmianie ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji oraz niektórych innych ustaw

 
Wraz z projektem założeń do ustawy regulującej zasady wykonywania nadzoru właścicielskiego Skarbu Państwa przedstawiony został przez Ministra Skarbu Państwa projekt ustawy o zmianie ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji realizujący część postulatów zawartych w założeniach. W związku z tym powstaje wątpliwość czy MSP nadal podtrzymuje koncepcję stworzenia nowego kompleksowego aktu prawnego regulującego nadzór właścicielski czy też będzie wprowadzać swoje propozycje poprzez cząstkowe zmiany obowiązujących aktów prawnych.
Prezydium Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność" przedstawia następujące uwagi dotyczące obu projektów:
1. Prezydium Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność" wyraża nadzieję, że przygotowywane zmiany wpłyną na poprawę funkcjonowania procedur. W szczególności korekty wymagają obecne niedociągnięcia i problemy wynikające z istniejącej ustawy, a przede wszystkim:
  • możliwość zaliczenia okresu zatrudnienia w spółce zależnej, powstałej na bazie majątku spółki skomercjalizowanej do okresu uprawniającego do nieodpłatnego nabycia akcji. Szeroko prowadzone procesy restrukturyzacyjne w skomercjalizowanych spółkach powodujące wydzielanie spółek oraz przenoszenie do nich pracowników powodują znaczne ograniczenie ilości akcji przydzielanych nieodpłatnie tym właśnie pracownikom. Podkreślenia wymaga fakt, iż najczęściej pracownicy ci nie zmieniają ani miejsca wykonywania pracy ani samego stanowiska pracy. Stwarza to niepotrzebny opór wśród pracowników w stosunku do często niezbędnej czy też ekonomicznie uzasadnionej restrukturyzacji.
  • uregulowanie uprawnienia do nieodpłatnego nabycia akcji dla pracowników, z którymi rozwiązano stosunek pracy przed dniem komercjalizacji, a co do których sąd orzekł przywrócenie do pracy po tym dniu. W obecnym stanie prawnym a także zgodnie z linią orzecznictwa pracownicy ci ponoszą konsekwencje bezprawnego działania pracodawcy, gdyż odmawia się im prawa do akcji.
  • brak zapisu o obligatoryjności zawarcia pakietu socjalnego pomiędzy inwestorem a pracownikami prywatyzowanego przedsiębiorstwa czy spółki.
2. Proponowany przez Ministerstwo Skarbu Państwa projekt zakłada uwolnienie płac zarządu spod obowiązujących obecnie ograniczeń wynikających z ustawy z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi (Dz. U. nr 26, poz. 306 z późn. zm.) oraz powierzenie ustalania wynagrodzeń radzie nadzorczej spółki. Wydaje się, że najlepszym rozwiązaniem w tym obszarze jest powiązanie wynagrodzenia z poprawą sytuacji ekonomicznej spółki lub znaczącymi osiągnięciami w zarządzaniu. Jednakże konieczne jest uregulowanie w podobnym duchu również wzrostu wynagrodzeń pozostałych pracowników spółki, które często są podnoszone jedynie o wskaźnik wynikający z ustawy z dnia 16 grudnia 1994 r. o negocjacyjnym systemie kształtowania przyrostu przeciętnych wynagrodzeń u przedsiębiorców oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. nr 1 poz. 2 z 1995 r. z późn. zmianami) pomimo bardzo dobrych wyników spółki osiąganych przecież wspólnym trudem zarządu i zatrudnionych pracowników. W związku z powyższym uważamy za konieczne uchylenie ustawy z dnia 16 grudnia 1994 r. o negocjacyjnym systemie kształtowania przyrostu przeciętnych wynagrodzeń u przedsiębiorców oraz o zamianie niektórych ustaw (Dz. U. nr 1 poz. 2 z 1995 r. z późn. zmianami) równolegle z wprowadzeniem zmian w systemie wynagradzania członków zarządu spółek Skarbu Państwa.
Uwagi dotyczące projektu założeń do ustawy regulującej zasady wykonywania nadzoru właścicielskiego Skarbu Państwa:
  1. Zdecydowanie negatywnie Prezydium Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność" ocenia propozycję zawarcia w ustawie możliwości odwołania przez walne zgromadzenie w każdym czasie, z ważnych przyczyn członka rady nadzorczej będącego przedstawicielem pracowników, rolników lub rybaków. Określenie "z ważnych przyczyn" jest lakoniczne i może powodować liczne problemy interpretacyjne. Przedstawiciel pracowników wybierany jest w wyborach powszechnych przez zatrudnionych w spółce pracowników. Również pracownicy mają możliwość odwołania swego przedstawiciela w każdym czasie, jeżeli nie spełnia on należycie powierzonych mu obowiązków. To właśnie osoby, które wybrały danego reprezentanta powinny mieć wyłączne prawo oceny jego skuteczności i jakości pracy.
Uwagi dotyczące projektu ustawy o zmianie ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji oraz niektórych innych ustaw:
  1. Prezydium Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność" negatywnie ocenia zniesienie ograniczenia dotyczącego sprzedaży nabytych nieodpłatnie przez jednostkę samorządu terytorialnego akcji od Skarbu Państwa. Obawiamy się, że szybko przeprowadzana przez jednostkę samorządu terytorialnego prywatyzacja, postrzegana jedynie jako źródło dopływu środków finansowych, może zagrażać jakości procesów prywatyzacyjnych a w konsekwencji może powodować negatywne skutki społeczne.
  2. Wykreślenia wymaga punkt 7 w artykule 1 ustawy, dodający art. 36a w ustawie z dnia 30 sierpnia o komercjalizacji i prywatyzacji (Dz. U. z 2002 nr 171, poz.1397 z późn. zmianami). Obecnie obowiązujący zapis zabezpiecza uprawnionych pracowników przed nieuczciwymi manipulacjami na kapitale zakładowym spółki, co skutkowałoby obniżeniem ilości przyznanych nieodpłatnie akcji pracowniczych.
 
Download PDF
Powrót Drukuj stronę