Uchwały i stanowiska XIII WZD Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność”, Starogard Gdański 29.05.2012

Uchwała nr 1

XIII Walnego Zebrania Delegatów

w sprawie działań na rzecz rozwoju Związku.

 

1. Uznając rozwój Związku za jedno z najważniejszych zadań w bieżącej kadencji WZD zobowiązuje organizacje zakładowe do wyznaczenia w swoich organizacjach osoby odpowiedzialnej za rozwój i pozyskiwanie nowych członków. Wyznaczone osoby powinny przejść odpowiednie szkolenia związkowe realizowane przez Zarząd Regionu.

2. Rozwój Związku powinien być stałym tematem dyskusji na posiedzeniach Zarządu Regionu i zakładowych  zebraniach członków lub delegatów wraz z przeznaczeniem na ten cel odpowiednich środków finansowych.

3. WZD działając w oparciu o par.74 ust.4 Statutu NSZZ „solidarność” postanawia ustanowić specjalny Regionalny Fundusz Rozwoju Związku i zobowiązuje Zarząd Regionu do przyjęcia odpowiedniego regulaminu jego wykorzystania. Fundusz będzie tworzony w równej części z budżetu Zarządu Regionu i dobrowolnych wpłat organizacji zakładowej w wysokości 30 groszy od jednego członka Związku miesięcznie z wyłączeniem emerytów, rencistów i bezrobotnych członków Związku. WZD zobowiązuje organizacje zakładowe do przedstawienia tego projektu na zebraniach zakładowych. Ze względów na planowanie budżetowe Fundusz będzie tworzony od stycznia 2013 roku.

4. Ważnym elementem rozwoju jest także sprawny przepływ informacji. W związku z tym WZD raz jeszcze zobowiązuje wszystkie organizacje zakładowe do systematycznego składania ankiet związkowych podających bieżący stan Związku w organizacji, a także wykorzystanie sieci informacyjnej ZR – poprzez systematyczne uzupełnianie danych mailowych działaczy i członków Związku w celu otrzymywania IBIS-a, prenumeratę „Magazynu Solidarności” i korzystaniu z związkowych stron internetowych.

Przewodniczący WZD

Andrzej Kościk

Stanowisko nr 1

XIII Walnego Zebrania Delegatów

Dobre miejsca pracy podstawą rozwoju i bezpieczeństwa

Biorąc pod uwagę coraz większą ilość osób zatrudnianych na podstawie umów cywilno-prawnych i umów o pracę na czas określony, wskazując na krótkowzroczność takich rozwiązań i ich szkodliwość dla długofalowego rozwoju, Walne Zebranie Delegatów uważa, że wszyscy partnerzy społeczni wraz z władzami powinni podjąć zdecydowane wysiłki na rzecz minimalizacji tego zjawiska.

WZD – zgodnie z europejskimi wskazaniami w tym zakresie – opowiada się jednoznacznie za wsparciem dla tworzenia dobrych i stabilnych miejsc pracy opartych na umowach o pracę zawieranych na czas nieokreślony. Tylko takie umowy dają bezpieczeństwo pracownikom, a firmom – stabilizację kadry i możliwość rozwoju.

WZD domaga się od parlamentarzystów podjęcia działań na rzecz konkretnych zmian prawnych ograniczających coraz bardziej powszechne patologie. W szczególności domagamy się:

- równego opodatkowania (dot. także składek na ubezpieczenia społeczne) bez względu na rodzaj zatrudnienia;

- przyznania inspekcji pracy prawa do zmiany rodzaju zatrudnienia w drodze nakazu w przypadku rażącego naruszenia art.21 KP z prawem odwołania do sądu.

Apelujemy do władz samorządowych, organizacji pracodawców i państwowej inspekcji pracy o podjęcie wspólnych działań na rzecz utrzymania i tworzenia dobrych miejsc pracy.

 

Przewodniczący WZD

Andrzej Kościk

 

Stanowisko nr 2

XIII Walnego Zebrania Delegatów

w sprawie bramy Stoczni Gdańskiej

XIII Walne Zebranie Delegatów Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność” wyraża swoje głębokie oburzenie z powodu umieszczenia na bramie przy wejściu do Stoczni Gdańskiej napisu Stocznia Gdańska im. Lenina. Stocznia Gdańska to żywy organizm, z około dwoma tysiącami pracujących w niej ciągle stoczniowców. Stoczniowców pracujących dla Rzeczpospolitej Polskiej, którą odzyskali spod panowania Związku Radzieckiego, którego twórcą, co pragniemy przypomnieć wszystkim – był Lenin. Jesteśmy zbulwersowani faktem, iż Prezydent Miasta Gdańska umieścił na bramie, która nie jest na dodatek oryginałem – imię jednego z największych zbrodniarzy w historii nie tylko Europy, ale i świata. Na bramie, przez którą wciąż codziennie przechodzą do pracy ludzie, którzy pamiętają, i których dotknął system zbudowany przez Lenina.

Równocześnie jesteśmy przekonani, iż brama z takim napisem, jako symbol totalitaryzmu, powinna być eksponowana w muzeum, w Europejskim Centrum Solidarności, tak by młodzi Polacy mogli zapoznać się z tragiczną historią Polski i z wielkim zwycięstwem „Solidarności”, zapoczątkowanym w Stoczni Gdańskiej.

Przywracanie tej nazwy w tym miejscu i w obecnym czasie staje się aktem politycznym, odbieranym jako kpina z tych, którzy oddali zdrowie i życie za wolność i demokrację w grudniu ’70 i w stanie wojennym. Brama stoczni, bez symboli totalitarnych powinna pozostać jako znak zwycięstwa w miejscu, gdzie to zwycięstwo zostało dokonane przez solidarny naród.

Nie wyrażamy zgody na bezczeszczenie świętego miejsca Solidarności symbolem ludobójstwa.

Nie chcemy, by ten hańbiący znak był powodem do zakłócania wszelkich uroczystości organizowanych pod Pomnikiem Poległych stoczniowców.

 

Przewodniczący WZD

Andrzej Kościk

Stanowisko nr 3

XIII Walnego Zebrania Delegatów

w sprawie obecnej sytuacji w regionie i kraju

 

            Wobec lekceważenia przez obecną koalicję rządzącą woli społeczeństwa poprzez forsowanie zmian niekorzystnych dla milionów Polaków, odrzucenie konstytucyjnej zasady dialogu jako metody wypracowania społecznego konsensusu – Walne Zebranie Delegatów uważa za konieczne odwołanie się do  woli wyborców w drodze przedterminowych wyborów parlamentarnych. WZD podkreśla, że podczas jesiennych wyborów wprowadzono w błąd miliony wyborców nie zapowiadając radykalnych zmian w wielu sferach naszego życia. Wybory przedterminowe pokażą, czy proponowane tzw. reformy znajdują rzeczywiste poparcie społeczne.

WZD zwraca się do Komisji Krajowej naszego Związku o podjęcie wszelkich możliwych działań na rzecz realizacji tego postulatu.

 

Przewodniczący WZD

Andrzej Kościk

Stanowisko nr 4

XIII Walnego Zebrania Delegatów

 w sprawie TV Trwam

 

WZD w pełni popiera stanowisko Zarządu Regionu w sprawie oprotestowania decyzji Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji odmawiającej przyznania miejsca na multipleksie dla TV Trwam.

Domagamy się od Parlamentu, Rządu i Prezydenta uszanowania woli tej części  narodu, która trwa przy wartościach narodowych i katolickich.

Domagamy się mediów prezentujących wartości, które nasz naród przez wieki pielęgnował i nimi żyjąc tworzył własną historię oraz przetrwał najtrudniejsze chwile zagrażające jego tożsamości narodowej.

Nawiązując do słów Jana Pawła II dzisiaj mówimy: „Nie ma wolności bez wolnych mediów, a w nich polskości i wiary naszych przodków”.

Bądźmy solidarni w walce o wolne media, w tym o TV Trwam.

 

Przewodniczący WZD

Andrzej Kościk

 

Apel nr 1

XIII Walnego Zebrania Delegatów

w sprawie edukacji historyczno-patriotycznej w polskich szkołach

Walne Zebranie Delegatów Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność” popiera działania protestacyjne podejmowane przez Sekcję Oświaty i Wychowania Regionu Gdańskiego w obronie patriotycznego i wychowawczego wymiaru polskiej szkoły, któremu zagraża obecnie wdrażany nowy system nauczania przedmiotów ogólnokształcących, a szczególnie historii.

Za niedopuszczalny uznajemy upór Ministerstwa Edukacji Narodowej w tej sprawie, co wskazuje na dwuznaczność działań całego obecnego układu władzy, obronę interesów ideologiczno-finansowych (np. potężny koszt nowych podręczników szkolnych, który ponoszą rodzice uczniów).

Walne Zebranie Delegatów zwraca się do organizacji z innych branż, by w razie braku rzeczywistego dialogu ze strony Rządu RP wspierały działania mające na celu poprawę finansowania zadań oświatowych, a także zmianę aktów prawnych poprawiających system edukowania młodych pokoleń.

Apelujemy do organizacji zakładowych w naszym regionie o udział w pikiecie w dniu 30 maja br. o godz. 14 przed Urzędem Wojewódzkim w Gdańsku.