Stop umowom śmieciowym – dokumkenty

Stanowisko nr 1 XIII Walnego Zebrania Delegatów

Dobre miejsca pracy podstawą rozwoju i bezpieczeństwa

Biorąc pod uwagę coraz większą ilość osób zatrudnianych na podstawie umów cywilno-prawnych i umów o pracę na czas określony, wskazując na krótkowzroczność takich rozwiązań i ich szkodliwość dla długofalowego rozwoju, Walne Zebranie Delegatów uważa, że wszyscy partnerzy społeczni wraz z władzami powinni podjąć zdecydowane wysiłki na rzecz minimalizacji tego zjawiska.

WZD – zgodnie z europejskimi wskazaniami w tym zakresie – opowiada się jednoznacznie za wsparciem dla tworzenia dobrych i stabilnych miejsc pracy opartych na umowach o pracę zawieranych na czas nieokreślony. Tylko takie umowy dają bezpieczeństwo pracownikom, a firmom – stabilizację kadry i możliwość rozwoju.

WZD domaga się od parlamentarzystów podjęcia działań na rzecz konkretnych zmian prawnych ograniczających coraz bardziej powszechne patologie. W szczególności domagamy się:

- równego opodatkowania (dot. także składek na ubezpieczenia społeczne) bez względu na rodzaj zatrudnienia;

- przyznania inspekcji pracy prawa do zmiany rodzaju zatrudnienia w drodze nakazu w przypadku rażącego naruszenia art.21 KP z prawem odwołania do sądu.

Apelujemy do władz samorządowych, organizacji pracodawców i państwowej inspekcji pracy o podjęcie wspólnych działań na rzecz utrzymania i tworzenia dobrych miejsc pracy.

Gdańsk, 29.05.2012 r.

Przewodniczący WZD
Andrzej Kościk

Stanowisko Zarządu Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność” w sprawie zatrudnienia

ZR Gdańskiego NSZZ „Solidarność” uważa, że jednym z kluczowych problemów pomorskiego rynku pracy jest rosnąca liczba osób zatrudnionych na umowach cywilno-prawnych i umowach o pracę na czas określony. Zarząd Regionu z całą mocą podkreśla, że umowy cywilno-prawne (kontrakt, samozatrudnienie, umowa o dzieło, umowa zlecenie i in.) powinny być stosowane wyłącznie w sytuacjach wyjątkowych, zgodnie z wymogami kodeksu pracy. Za niedopuszczalne uznajemy stosowanie powszechne takich umów w celu uzyskania oszczędności czy większego podporządkowania pracowników niepewnych swojego miejsca pracy, często poprzez wywieranie presji na pracownikach, aby założyli tzw. własną działalność gospodarczą. Podkreślamy, że koszty pracy w Polsce i tak należą do najniższych w Europie.

Domagamy się od władz stanowczych działań, które ograniczą ten proceder, szczególnie dziś, gdy tak wiele miejsca poświęca się stabilności systemu  ubezpieczeniowego. ZR podkreśla, że masowe zatrudnienie na umowy cywilno-prawne nie tylko pozbawia pracowników podstawowych praw wynikających z kodeksu pracy, ale w istotny sposób uszczupla wpłaty do systemu ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych.

ZR zwraca się do Państwowej Inspekcji Pracy o zdecydowaną walkę z – naszym zdaniem  – powszechnymi patologiami w zakresie zawierania umów cywilno-prawnych z pracownikami, którzy powinni być zatrudnieni na umowy o pracę, a także wspólną konsekwentną kampanię na rzecz „dobrego zatrudnienia”.

Zwracamy się również do pracodawców – zawierajcie z pracownikami umowy o pracę! Inwestycja w ludzi naprawdę się opłaca! W tych przypadkach, w których wymaga tego przyszłość firmy – podejmujcie dialog ze związkami zawodowymi. Pracownikom też zależy na rozwoju zakładu, bo to oznacza dla nich miejsce pracy.

Apelujemy też do samych pracowników – nie dajcie się zwieść pozornym zwiększeniem wynagrodzenia! Taki system zatrudnienia w istotny sposób ogranicza wysokość Waszej przyszłej emerytury, pozbawia Was praw pracowniczych, także  w przypadku choroby czy wypadku. Organizujcie się w „Solidarności” – to da możliwość skuteczniejszej obrony Waszych podstawowych praw, w tym prawa do godnej i bezpiecznej pracy.

Gdańsk, 4.04.2011 r.