Zawieszenie członkostwa w Związku

Zawieszenie członkostwa w Związku polega na utracie przez określony czas praw przysługujących członkowi Związku z jednoczesnym zwolnieniem z wykonywania obowiązków członkowskich. Zawieszenie członkostwa następuje ze względów formalnych, w przypadku zaistnienia przeszkód prawnych w przynależności do związków zawodowych, wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa albo gdy wymaga tego specyfika pełnionych funkcji publicznych. W okresie zawieszenia członkostwa osoba, której to dotyczy, nie jest członkiem Związku w rozumieniu postanowień Statutu. Okres ten nie powoduje przerwy w członkostwie, ale nie jest zaliczany do łącznego czasu trwania członkostwa.  (§ 12 Statutu)

Członek Związku ma prawo wystąpić z pisemnym wnioskiem do władzy wykonawczej podstawowej jednostki organizacyjnej Związku o zawieszenie jego członkostwa w Związku, na okres pełnienia funkcji publicznej lub zajmowania stanowiska, które nie pozwala na przynależność do związku zawodowego. Władza wykonawcza podstawowej jednostki organizacyjnej Związku podejmuje uchwałę w sprawie zgody na zawieszenie członkostwa w Związku lub odmowy zawieszenia członkostwa w terminie nie dłuższym niż 30 dni od daty złożenia wniosku. Odmowa zawieszenia członkostwa wymaga pisemnego uzasadnienia.  Od uchwały odmawiającej zawieszenia członkostwa Związku przysługuje prawo wniesienia odwołania do odpowiedniej władzy stanowiącej (Walnego Zebrania), w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia jej doręczenia. Władza stanowiąca powinna rozpatrzyć odwołanie w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia jego wniesienia. Od decyzji podtrzymującej odmowę zawieszenia członkostwa składającemu wniosek przysługuje prawo wniesienia odwołania do zarządu regionu, w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia otrzymania pisemnej uchwały wraz z uzasadnieniem.  W przypadku niepodjęcia odpowiedniej uchwały przez władzę wykonawczą lub władzę stanowiącą w terminach wyżej określonych, składającemu wniosek przysługuje prawo wniesienia odwołania bezpośrednio do zarządu regionu. Odwołanie należy złożyć w ciągu 30 dni od dnia bezskutecznego upływu terminów wskazanych dla władzy wykonawczej i władzy stanowiącej.

Zarząd regionu jest zobowiązany do podjęcia decyzji w sprawie zawieszenia członkostwa w Związku, w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia otrzymania odwołania. Decyzja zarządu regionu jest ostateczna.

W przypadku gdy członek Związku został powołany do odbycia zasadniczej służby wojskowej, zawieszenie członkostwa następuje automatycznie i nie wymaga decyzji władz Związku.

Z chwilą ustania przyczyn, będących podstawą do zawieszenia członkostwa w Związku, osoba, której to dotyczyło, ma obowiązek w terminie 30 dni powiadomić o tym fakcie władzę wykonawczą podstawowej jednostki organizacyjnej Związku, której przed zawieszeniem członkostwa była członkiem. Zakończenie zawieszenia członkostwa następuje w dniu wpłynięcia pisemnej informacji o powyższym fakcie. Od tego momentu osoba ta ponownie nabywa pełne prawa członkowskie. (§ 12 Statutu oraz Uchwała KK nr 2/06)

Zob. członkostwo w Związku, ustanie członkostwa w Związku

Download PDF
Powrót Drukuj stronę