Warunki pełnienia funkcji związkowej

Członkiem władzy jednostki organizacyjnej Związku może być tylko członek danej jednostki. (Statut §47 ust. 1)

Wyjątkiem są pracownicy zrzeszeni w terenowej organizacji związkowej zatrudnieni u pracodawców z danego terenu, nieobjęci działalnością innej podstawowej jednostki organizacyjnej Związku oraz osoby niepozostające w stosunku pracy, w tym bezrobotni, emeryci, renciści mieszkający na terenie objętym działalnością danej terenowej organizacji. Jeżeli jest brak zainteresowania wyborem władz statutowych przez członków tej organizacji lub gdy nie ma możliwości zwołania zebrania wyborczego, zarząd regionu dokonuje wyboru władzy wykonawczej terenowej organizacji, niekoniecznie spośród jej członków, z zachowaniem zasad wyborczych obowiązujących w Związku. Wyjątek nie dotyczy wyboru władzy kontrolnej. (Statut §35 ust. 7, §19 ust. 5 oraz Uchwała nr 6 XVII KZD §8)

W danej jednostce organizacyjnej Związku członek władzy stanowiącej może być równocześnie we władzy wykonawczej lub kontrolnej.

Funkcji związkowych w podstawowej jednostce organizacyjnej Związku działającej u danego pracodawcy nie mogą pełnić:

• pracodawca

• osoba zarządzająca zakładem pracy

• osoba upoważniona w imieniu pracodawcy do nawiązywania lub rozwiązywania stosunku pracy

• osoba ustalająca warunki pracy i płacy

a także

• poseł RP, senator RP, poseł do Parlamentu Europejskiego (z wyjątkiem funkcji delegata do władzy stanowiącej).

Funkcji związkowych nie można łączyć z kierowniczą funkcją w organach organizacji politycznych (np. partii politycznych).

Funkcji związkowych nie można łączyć z następującymi stanowiskami w organach władzy i administracji państwowej:

 1. dyrektorów i zastępców dyrektorów departamentów oraz równoważnych komórek organizacyjnych w urzędach naczelnych i centralnych organów państwowych
 2. dyrektorów urzędów wojewódzkich
 3. kierowników i zastępców kierowników terenowych urzędów państwowych podporządkowanych naczelnym i centralnym organom państwowym
 4. zastępców dyrektorów wydziałów oraz równorzędnych komórek organizacyjnych urzędów wojewódzkich
 5. głównych księgowych w urzędach wymienionych w punktach 1-4
 6. wszelkich przełożonych bezpośrednich lub pośrednich osób wymienionych w punktach 1-5

oraz

z następującymi stanowiskami w administracji samorządowej, pochodzącymi z wyboru, mianowania oraz powołania:

 1. wójta, burmistrza lub prezydenta oraz ich zastępców
 2. członków zarządów powiatów
 3. członków zarządów województw
 4. sekretarza gminy lub powiatu, skarbnika gminy, powiatu lub województwa, głównego księgowego budżetu gminy, powiatu lub województwa
 5. kierowniczego stanowiska określonego w statutach władz samorządowych. Funkcji związkowych nie można łączyć także z funkcjami we władzach innych instytucji pełniących funkcje publiczne. (Statut §47 ust. 3, 5, 6, 7 oraz Uchwała KK nr 23/04)

W przypadku niespełnienia warunków określonych w Statucie dotyczących wyborów do władz jednostki organizacyjnej Związku, kandydat może być dopuszczony do wyborów tylko po złożeniu pisemnego oświadczenia o rezygnacji z pełnionych funkcji lub stanowisk będących przeszkodą w sprawowaniu funkcji związkowych.

Gdy nastąpiło naruszenie zakazów dotyczących pełnienia lub łączenia funkcji zarząd regionu stwierdza wygaśnięcie mandatu osób pełniących funkcje w podstawowych jednostkach organizacyjnych Związku oraz innych jednostkach organizacyjnych zarejestrowanych przez zarząd regionu. Fakt utraty ważności mandatu stwierdza zarząd regionu podczas posiedzenia, poprzez protokolarne przyjęcie do wiadomości.

Download PDF
Powrót Drukuj stronę