Ustanie członkostwa w Związku

(§ 13 Statutu)

Członkostwo Związku ustaje na skutek:

  1. Wystąpienia ze Związku. Wystąpienie ze Związku następuje po przedłożeniu macierzystej komisji zakładowej lub międzyzakładowej pisemnego oświadczenia o rezygnacji z członkostwa Związku.
  2. Pozbawienia członkostwa (wykluczenia ze Związku). W przypadku poważnego naruszenia przez członka Związku postanowień Statutu, a także innych postanowień prawa wewnątrzzwiązkowego lub postępowania nielicującego z godnością członka Związku komisja zakładowa lub międzyzakładowa podejmuje w głosowaniu tajnym uchwałę o pozbawieniu go członkostwa. Uchwała musi zawierać uzasadnienie. Od uchwały pozbawiającej członkostwa przysługuje prawo odwołania do zakładowego zebrania członków lub delegatów, w terminie nie dłuższym niż 30 dni od daty doręczenia uchwały. Zakładowe zebranie członków lub delegatów powinno rozpatrzyć odwołanie w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia wniesienia odwołania. W razie niepodjęcia w wyznaczonym terminie decyzji lub jej podtrzymania przez zakładowe zebranie członków lub delegatów odwołującemu się przysługuje prawo wniesienia odwołania do zarządu regionu. Termin odwołania upływa w 30 dniu od dnia doręczenia decyzji albo od bezskutecznego upływu terminu rozpatrzenia odwołania. Zarząd regionu jest zobowiązany do podjęcia decyzji w powyższej sprawie w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia otrzymania odwołania. Decyzja zarządu regionu jest ostateczna.  W przypadku odwołania się od uchwały pozbawiającej członkostwa do dnia zapadnięcia ostatecznej decyzji (tzn. po wyczerpaniu wszystkich terminów i etapów odwoływania się) uchwała ulega zawieszeniu.
  3. Skreślenia z rejestru członków. Skreślenie z rejestru członków następuje z powodu zalegania z zapłatą składki związkowej należnej za co najmniej 3 miesiące, po uprzednim pisemnym wezwaniu przez komisję zakładową lub międzyzakładową do uregulowania tych należności, w terminie nie krótszym niż 30 dni. Nieuregulowanie przez członka Związku zaległych składek w ustalonym terminie, powoduje skreślenie go z rejestru członków na podstawie podjętej uchwały przez komisję zakładową lub międzyzakładową. O uchwale skreślającej z rejestru członków komisja zakładowa lub międzyzakładowa powiadamia zainteresowanego w terminie nie dłuższym niż 7 dni od daty jej podjęcia. Od decyzji o skreśleniu z rejestru członków zainteresowanemu przysługuje prawo odwołania do zarządu regionu w terminie nie dłuższym niż 14 dni od otrzymania zawiadomienia o skreśleniu z rejestru członków. Zarząd regionu (lub w jego imieniu prezydium ZR – jeśli takie uprawnienie zostało mu przekazane) uchyla albo utrzymuje w mocy uchwałę o skreśleniu z rejestru członków. Zarząd regionu lub jego prezydium jest zobowiązane podjąć decyzję w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia otrzymania odwołania. Decyzja zarządu regionu jest ostateczna.
  4. Niezachowania trybu postępowania. W przypadku gdy członek Związku utracił prawo przynależności do dotychczasowej organizacji zakładowej i międzyzakładowej lub z niej wystąpił, a chce kontynuować członkostwo w Związku, przystępuje do innej zakładowej lub międzyzakładowej organizacji, w stosunku do której przysługuje mu prawo przynależności (szczegóły w numerze 5/09 „Magazynu Solidarność”). Akces przynależności do nowej organizacji powinien być zgłoszony w terminie nie dłuższym niż 3 miesiące od utraty prawa przynależności lub wystąpienia z organizacji dotychczasowej. Po upływie tego terminu członkostwo w Związku ustaje z mocy prawa.
  5. Śmierci członka Związku.

Zob. członkostwo w Związku, zawieszenie członkostwa

Download PDF
Powrót Drukuj stronę