Uchwała

Uchwała – decyzja podejmowana kolegialnie przez władze. W NSZZ „S” uchwały na mocy par.60 pkt.1 ust.1 Statutu są „aktami prawnymi  o charakterze wiążącym”. Uchwały podejmowane są zwykłą większością głosów (więcej głosów oddanych za propozycją niż przeciw niej) w głosowaniu jawnym przy udziale co najmniej połowy uprawnionych do głosowania, chyba że Statut stanowi inaczej. Na żądanie co najmniej 1/10 uprawnionych do głosowania i obecnych na posiedzeniu, podejmowane są one w głosowaniu tajnym (zob. też – głosowania).

Uchwały i decyzje wydawane przez władze danej jednostki organizacyjnej Związku nie mogą być sprzeczne z postanowieniami Statutu oraz uchwałami i decyzjami władz nadrzędnych – są one nieważne – postępowanie w sprawie stwierdzenia nieważności określa uchwała Komisji Krajowej.

Par.15 Statutu wyraźnie też podkreśla, że członkowie Związku są zobowiązani do przestrzegania Statutu i uchwał władz związkowych, zaś par.55 ust.1 i 2  mówi, że władze wszystkich jednostek organizacyjnych Związku zobowiązane są do prowadzenia działalności związkowej, zgodnie z postanowieniami Statutu oraz uchwałami władz zwierzchnich, określając zarazem w par.56-58 konsekwencje ich naruszania (zob. też – ZARZĄD KOMISARYCZNY i UCHWAŁA KK nr 30/04 ws. interpretacji Statutu dotyczącej wprowadzenia zarządów komisarycznych pdf)

Oprócz uchwał jednostki organizacyjne Związku przyjmują stanowiska, opinie, apele i inne dokumenty o podobnym charakterze jako oświadczenia wyrażające pogląd danej władzy Związku z określonej sprawie.

Download PDF
Powrót Drukuj stronę