Prezydium

W skład prezydium wchodzą: przewodniczący oraz osoby wybrane na jego wniosek spośród członków tej władzy, w tym jego zastępcy, sekretarz i skarbnik (funkcji sekretarza i skarbnika nie można łączyć z funkcją przewodniczącego). Do zadań prezydium władzy wykonawczej należy kierowanie bieżącą działalnością danej jednostki organizacyjnej Związku.  W jednostkach organizacyjnych Związku posiadających osobowość prawną w imieniu tych jednostek czynności prawne podejmuje co najmniej dwóch członków władzy wykonawczej lub jej prezydium (gdy powołano prezydium). Upoważnienie do czynności prawnych następuje na podstawie decyzji władzy wykonawczej (lub jej prezydium).  (§ 42 Statutu)

Download PDF
Powrót Drukuj stronę