Prawa członka Związku

Na mocy par. 14 Statutu członek Związku ma prawo do:
1)    korzystania z pomocy Związku w obronie praw pracowniczych i obywatelskich,
2)    otrzymywania pomocy, w tym finansowej, w okresie pozostawania bez pracy ze względu na prowadzoną działalność związkową,
3)    wybierania i bycia wybieranym do władz Związku,
4)    pomocy Związku w sytuacjach losowych, zgodnie z zasadami określonymi w uchwale finansowej Krajowego Zjazdu Delegatów, o której mowa w § 69,
5)    występowania z wnioskami i postulatami do władz Związku,
6)    informacji o decyzjach i innych działaniach władz Związku oraz wglądu do dokumentów dotyczących jego osoby,
7)    obrony w przypadku postawienia mu zarzutów w sprawach wewnątrzzwiązkowych oraz do uczestniczenia w zebraniach, na których podejmowane są decyzje dotyczące jego osoby,
8)    uczestniczenia w posiedzeniach władzy stanowiącej i wykonawczej na zasadach określonych w regulaminach obrad tych władz.

Zob. też – OBOWIĄZKI CZŁONKA ZWIĄZKU

Download PDF
Powrót Drukuj stronę