Organizacja międzyzakładowa

Podstawowa jednostka organizacyjna Związku, obejmująca swoim działaniem więcej niż jednego pracodawcę, co oznacza, że członkami tej organizacji są pracownicy zatrudnieni przez różnych pracodawców. Liczba pracodawców objętych działalnością organizacji międzyzakładowej nie jest ograniczona. Jedyną statutową przeszkodą do rozszerzenia działalności danej organizacji międzyzakładowej na kolejnego pracodawcę jest fakt działania u tego pracodawcy innej jednostki organizacyjnej Związku. Organizacja międzyzakładowa posiada osobowość prawną, którą nabywa wraz z wszystkimi innymi uprawnieniami z chwilą rejestracji przez właściwy zarząd regionu.

Organizacją międzyzakładową jest również terenowa organizacja Związku oraz organizacja zrzeszająca wyłącznie członków nie pozostających w stosunku pracy – emerytów, rencistów lub bezrobotnych.

Download PDF
Powrót Drukuj stronę