Związek zawodowy

Co związek daje pracownikom?

Pracownicy zrzeszeni w związku zawodowym mają prawo do:  

 1. zajmowania      stanowiska w indywidualnych sprawach pracowniczych w zakresie unormowanym      w przepisach prawa pracy,
 2. zajmowania      stanowiska wobec pracodawcy i organu samorządu załogi w sprawach      dotyczących zbiorowych interesów i praw pracowników,
 3. sprawowania      kontroli nad przestrzeganiem w zakładzie pracy przepisów prawa pracy, a w      szczególności przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy,
 4. kierowania      działalnością społecznej inspekcji pracy i współdziałanie z państwową      inspekcją pracy;
 5. ustalania      wspólnie z pracodawcą zasad wykorzystania zakładowego funduszu świadczeń      socjalnych, w tym podziału środków z tego funduszu na poszczególne cele i      rodzaje działalności;
 6. przyznawania      wspólnie z pracodawcą pracownikom świadczeń z funduszu świadczeń      socjalnych;
 7. uzgadniania      regulaminów wewnątrzzakładowych w tym pracy, wynagradzania i premiowania;
 8. ustalania      zasad podziału środków na wynagrodzenia dla pracowników zatrudnionych w      państwowej jednostce sfery budżetowej;
 9. reprezentowania      interesów pracowniczych na forum międzynarodowym.
 10. kontrolowania      przestrzegania przepisów dotyczących interesów pracowników, emerytów,      rencistów, bezrobotnych i ich rodzin.


Związek zawodowy jest organizacją pracowników, którzy organizują się, by zbudować siłę mogącą spowodować poprawę warunków życia.

Dlaczego warto się organizować?

Ponieważ razem łatwiej bronić swoich praw a tam gdzie działają związki zawodowe;
- rzadziej naruszane są prawa pracowników;
- rzadziej dochodzi do nieregularnego wypłacania wynagrodzeń;
- pracodawcy nie zmuszają pracowników do pracy w nadgodzinach bez wynagrodzenia,
- regularnie odprowadzane są składki na ubezpieczenie społeczne*

Dlaczego warto należeć do Związku?

5 powodów dla których warto się organizować i przyłączyć do NSZZ „Solidarność”:

 1. Nie      jesteś sam jeśli masz problemy w pracy,
 2. Działając      w NSZZ „Solidarność” masz większą szansę na wynegocjowanie wyższych płac i      lepszych warunków pracy,
 3. Zyskujesz      pomoc w przypadku niesprawiedliwego traktowania, dyskryminacji, przemocy,
 4. Korzystasz      z pomocy prawników i związkowych ekspertów,
 5. Jesteś      aktywny i możesz pomagać innym.

Dołącz do nas!

Download PDF
Powrót Drukuj stronę