Wypowiedzenie zmieniające

Wypowiedzenie warunków pracy i płacy wynikających z umowy o pracę, potocznie nazywane wypowiedzeniem zmieniającym, jest jednym ze sposobów poszukiwania oszczędności przez pracodawców. W związku z tym, że jego skutki ponosi pracownik, przybliżymy poprawność stosowania przez pracodawców tej instytucji.

Wypowiedzenie zmieniające

Podstawowe regulacje dotyczące omawianej instytucji zawiera art. 42 kodeksu pracy. Do wypowiedzenia zmieniającego odpowiednio stosuje się przepisy o wypowiedzeniu umowy o pracę. Wypowiedzenie warunków pracy i płacy jest jednostronną czynnością prawną dokonywaną przez pracodawcę. Składa się ono z dwóch zasadniczych części: wypowiedzenia dotychczasowych warunków oraz zaproponowania nowych. Skutki złożenia przez pracodawcę oświadczenia o wypowiedzeniu zmieniającym mogą być dwojakie. (1) W założeniu prowadzić ma ona do zmiany dotychczasowych warunków stosunku pracy na niekorzyść pracownika. Tak się stanie, jeżeli pracownik nie złoży przed upływem połowy okresu wypowiedzenia oświadczenia o odmowie przyjęcia zaproponowanych mu nowych warunków. Wtedy domniemywa się, iż wyraził na nie zgodę i po upływie okresu wypowiedzenia stosunek pracy będzie kontynuowany na nowych zasadach. (2) Rezultatem wypowiedzenia zmieniającego może być również definitywne rozwiązanie stosunku pracy. Stanie się tak w sytuacji, gdy pracownik przed upływem połowy okresu wypowiedzenia oświadczy, iż nie przyjmuje zaproponowanych warunków umowy o prace. Należy zwrócić uwagę, iż brak zgody na nowe zasady pracownik może wyrazić w każdy sposób dostatecznie ujawniający jego wolę. W takiej sytuacji stosunek pracy rozwiąże się z upływem okresu wypowiedzenia, a do tego czasu będą obowiązywać dotychczasowe warunki.

Forma

Oświadczenie pracodawcy powinno mieć formę pisemną. Koniecznym jest również, by zawierało oprócz wypowiedzenia dotychczasowych również propozycję nowych warunków pracy i płacy. Podlega ono również konsultacji związkowej. Nie każda zmiana dotycząca stosunku pracy będzie wymagała wypowiedzenia zmieniającego, np. wypowiedzenie dotychczasowych warunków pracy lub płacy nie jest wymagane w razie powierzenia pracownikowi, w przypadkach uzasadnionych potrzebami pracodawcy, innej pracy niż określona w umowie o pracę na okres nie przekraczający 3 miesięcy w roku kalendarzowym, jeżeli nie powoduje to obniżenia wynagrodzenia i odpowiada kwalifikacjom pracownika.

Odwołanie

W terminie 7 dni od doręczenia pracownikowi pisemnego oświadczenia o wypowiedzeniu zmieniającym pracownik może wnieść odwołanie do właściwego sądu pracy. Wniesienie odwołania nie jest równoznaczne z niewyrażeniem zgody na nowe warunki. Pracownik może wyrazić wolę kontynuowania stosunku pracy, chociażby na nowych, mniej korzystnych warunkach, a jednocześnie kwestionować wypowiedzenie zmieniające, jako dokonane z naruszeniem przepisów prawa pracy i dochodzić uznania go za bezskuteczne. Istotnym jest aby sprecyzować swoje stanowisko w tym zakresie.

Rafał Rzepecki

Download PDF
Powrót Drukuj stronę