Świadczenia rodzinne

System pomocy rodzinie w Polsce nie należy do szczególnie rozbudowanych. Jedną z form pomocy rodzinie są świadczenia rodzinne. Żeby je otrzymać rodzina musi spełnić określone prawem warunki.
System świadczeń rodzinnych funkcjonuje w Polsce na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych

Świadczenia rodzinne przysługują:

1) obywatelom polskim; 2) cudzoziemcom:   a) do których stosuje się przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego,   b) jeżeli wynika to z wiążących Rzeczpospolitą Polską umów dwustronnych o zabezpieczeniu społecznym,   c) przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na osiedlenie się, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnot Europejskich, zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony udzielonego w związku z okolicznością, o której mowa w art. 53 ust. 1 pkt 13 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2006 r. Nr 234, poz. 1694), zgody na pobyt tolerowany lub w związku z uzyskaniem w Rzeczypospolitej Polskiej statusu uchodźcy, jeżeli zamieszkują z członkami rodzin na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

3) Świadczenia rodzinne przysługują osobom, o których mowa w ust. 2, jeżeli zamieszkują na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez okres zasiłkowy, w którym otrzymują świadczenia rodzinne, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy międzynarodowe o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

Świadczeniami rodzinnymi są:

1) Zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego:
Zasiłek rodzinny przysługuje osobom, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty 504 zł (netto). W przypadku, gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym albo o znacznym stopniu niepełnosprawności, zasiłek rodzinny przysługuje, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty 583 zł (netto). Przyznawany jest on w następującej wysokości:

68 zł na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia;

91 zł na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 18 roku życia;

98 zł na dziecko w wieku powyżej 18 roku życia do ukończenia 24 roku życia.
Dodatki do zasiłku rodzinnego wynoszą:

1000 zł z tytułu urodzenia dziecka;

400 zł z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego;

170 zł z tytułu samotnego wychowywania dziecka,

250 zł w przypadku dziecka niepełnosprawnego;

80 zł z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej;

60 zł z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia i 80 zł na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia;

100 zł z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego;

90 zł z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania: w związku z zamieszkiwaniem w miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły i 50 zł w związku z dojazdem z miejsca zamieszkania do miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły.

Zasiłek rodzinny ma na celu częściowe pokrycie wydatków na utrzymanie dziecka.Prawo do zasiłku rodzinnego i dodatków do tego zasiłku przysługuje:

- rodzicom, jednemu z rodziców albo opiekunowi prawnemu dziecka; – opiekunowi faktycznemu dziecka; – osobie uczącej się.

2) Świadczenia opiekuńcze: zasiłek pielęgnacyjny i świadczenie pielęgnacyjne. Zasiłek pielęgnacyjny przyznawany jest w celu częściowego pokrycia wydatków wynikających z konieczności zapewnienia osobie niepełnosprawnej opieki i pomocy innej osoby w związku z niezdolnością do samodzielnej egzystencji. Obecnie wynosi on 153 zł;

Świadczenie pielęgnacyjne przysługuje z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w związku z koniecznością opieki nad dzieckiem – matce lub ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka, jeżeli nie podejmuje lub rezygnuje z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w celu sprawowania opieki nad niepełnosprawnym dzieckiem. Obecnie wynosi ono 520 zł. Od 1 stycznia 2010 r. uzyskanie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego nie  zależy od spełnienia kryterium dochodowego.

3)    Zapomoga wypłacana przez gminy: jest przyznawana przez radę gminy w drodze uchwały, osobom zamieszkałym na jej terenie z tytułu urodzenia dziecka. Szczegółowe zasady udzielania zapomogi określa uchwała rady gminy.

4)    jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka - 1000 zł.

Kryteria dochodowe warunkujące prawo do zasiłku rodzinnego oraz wysokości świadczeń rodzinnych podlegają weryfikacji co 3 lata, z uwzględnieniem wyników badań progu wsparcia dochodowego rodzin.

Prawo:
Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20032282255
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 sierpnia 2009 r. w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu uczącej się stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny oraz wysokości świadczeń rodzinnych http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20091291058

(za: www.solidarnosc.org.pl)

Download PDF
Powrót Drukuj stronę