Płaca minimalna

Płaca minimalna – jest to wysokość wynagrodzenia określona przez prawo, poniżej której pracownik zatrudniony w pełnym wymiarze czasu pracy nie może być opłacany.
W Polsce poziom minimalnego wynagrodzenia ustalany jest od 1956 roku. Obecnie regulacje prawne wyznaczające tryb i sposób jego określania zawarte są w ustawie z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę.

W roku 2012 wysokość minimalnego wynagrodzenia w Polsce wynosi – 1500 zł brutto.
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 września 2011 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2012r.
Inne wskaźniki znajdziesz – tutaj
Wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę, jest corocznie przedmiotem negocjacji w ramach Trójstronnej Komisji.
Rada Ministrów, w terminie do dnia 15 czerwca każdego roku, przedstawia Trójstronnej Komisji:

  1. Propozycję wysokości minimalnego wynagrodzenia w roku następnym wraz z terminem zmiany wysokości tego wynagrodzenia.
  2. Informację o wskaźniku cen w roku poprzednim.
  3. Informację o prognozowanych na rok następny: wskaźniku cen (jeżeli wskaźnik ten przekroczy 105 % ustala się dwa terminy zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia od 1 stycznia i od 1 lipca a jeżeli jest poniżej 105 % terminem zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia jest 1 stycznia) oraz wskaźniku przeciętnego wynagrodzenia.
  4. Wysokość przeciętnego wynagrodzenia w pierwszym kwartale roku, w którym odbywają się negocjacje.
  5. Informację o wydatkach gospodarstw domowych w roku poprzednim.
  6. Informację o wskaźniku udziału dochodów z pracy najemnej oraz przeciętnej liczbie osób na utrzymaniu osoby pracującej najemnie w roku poprzednim.
  7. Informację o wysokości przeciętnych miesięcznych wynagrodzeń w roku poprzednim według rodzajów działalności.
  8. Informację o poziomie życia różnych grup społecznych.
  9. Informację o warunkach gospodarczych państwa, z uwzględnieniem sytuacji budżetu państwa, wymogów rozwoju gospodarczego, poziomu wydajności pracy i konieczności utrzymania wysokiego poziomu zatrudnienia.
  10. Wskaźnik prognozowanego realnego przyrostu produktu krajowego brutto.

Trójstronna Komisja, po otrzymaniu tych propozycji i informacji, uzgadnia wysokość minimalnego wynagrodzenia w roku następnym w terminie do dnia 15 lipca każdego roku.
Wysokość minimalnego wynagrodzenia podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”, w drodze obwieszczenia Prezesa Rady Ministrów, w terminie do dnia 15 września każdego roku.
Jeżeli Trójstronna Komisja nie uzgodni do 15 lipca wysokości minimalnego wynagrodzenia w roku następnym, Rada Ministrów ustala wysokość minimalnego wynagrodzenia wraz z terminem zmiany tej wysokości, w drodze rozporządzenia, w terminie do dnia 15 września każdego roku.
Prawo:
Ustawa z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20022001679

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 października 2010 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2011 r. http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20101941288

Zob. też: Minimale wynagrodzenie – regulacje prawne w UE, USA i Turcji.pdf
Minimalne wynagrodzenie w Europie_-_02.09.2010.pdf

(za: www.solidarnosc.org.pl)

 

Download PDF
Powrót Drukuj stronę