Dialog trójstronny

Pracownicy zrzeszeni w związki zawodowe mają możliwość prowadzania negocjacji z rządem i pracodawcami na poziomie krajowym. Dialog społeczny jest definiowany jako wszelkiego rodzaju wymiana informacji, negocjacje pomiędzy związkami zawodowymi, organizacjami pracodawców i rządem – wówczas mamy do czynienia z dialogiem trójstronnym.

Instytucjonalną formą trójstronnego dialogu społecznego jest w Polsce Komisja Trójstronna powołana do życia ustawą z dnia 6 lipca 2001 r. o Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno-Gospodarczych i wojewódzkich komisjach dialogu społecznego.

Komisja Trójstronna stanowi forum dialogu społecznego prowadzonego dla godzenia interesów pracowników, interesów pracodawców oraz dobra publicznego. Celem działalności Komisji jest dążenie do osiągnięcia i zachowania pokoju społecznego;

Do kompetencji Komisji należy prowadzenie dialogu społecznego w sprawach
wynagrodzeń i świadczeń społecznych oraz w innych sprawach społecznych lub
gospodarczych, a także realizacja zadań określonych w odrębnych ustawach.

Należą do nich m.in.:
- udział w pracach nad projektem ustawy budżetowej
- uzgadnianie wysokości średniorocznych wskaźników wzrostu wynagrodzeń w
państwowej sferze budżetowej na rok następny,
- uzgadnianie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę na rok następny,
- jeśli w danym roku kalendarzowym kwota kryterium dochodowego osoby
samotnie gospodarującej i kwota kryterium dochodowego na osobę w rodzinie
będzie równa lub niższa niż minimum egzystencji, Trójstronna Komisja do Spraw
Społeczno-Gospodarczych może wystąpić do Rady Ministrów z wnioskiem o
zweryfikowanie kryteriów dochodowych,
- uzgadnianie wysokości kwot zasiłków rodzinnych oraz wysokości świadczeń
rodzinnych,
- uzgadnianie zwiększenia wskaźnika waloryzacji emerytur i rent na rok następny.

Prace ustawowe komisji prowadzone są w drodze konsultacji lub negocjacji zgodnie z
określonymi zasadami. Szczegółowe zasady i tryb pracy Komisji, Prezydium Komisji oraz stałych i doraźnych zespołów problemowych, a także uprawnienia członków Komisji
związane z udziałem w jej pracach określa Regulamin Komisji.

 

Download PDF
Powrót Drukuj stronę