Choroby zawodowe

Według przepisów Kodeksu pracy chorobą zawodową jest choroba wskazana w wykazie chorób zawodowych, jeżeli w wyniku oceny warunków pracy  można stwierdzić bezspornie lub z wysokim prawdopodobieństwem, że została ona spowodowana działaniem czynników szkodliwych dla zdrowia występujących w środowisku pracy albo w związku ze sposobem wykonywania pracy, zwanych „narażeniem zawodowym”. 

Rozpoznanie choroby zawodowej u pracownika lub byłego pracownika może nastąpić w okresie zarówno zatrudnienia jak i po ustaniu zatrudnienia w takim narażeniu. W takim jednak przypadku  udokumentowanie objawów choroby powinno nastąpić  w czasie  niedłuższym od wskazanego w odpowiednich  przepisach. Postępowanie w sprawie ustalenia  chorób zawodowych obejmuje trzy etapy: zgłoszenie podejrzenia, rozpoznania zakończonego wydaniem orzeczenia lekarskiego oraz stwierdzenia choroby zawodowej. W przypadku podejrzenia zaistnienia choroby zawodowej pracodawca obowiązany jest każdorazowo dokonać zgłoszenia takiego podejrzenia do właściwego powiatowego inspektora sanitarnego jak również do właściwego okręgowego inspektora pracy. Zgłoszenia takiego może dokonać także pracownik, którego sprawa dotyczy lub były pracownik, jednakże pracownik aktualnie zatrudniony dokonuje zgłoszenia za pośrednictwem lekarza sprawującego nad nim profilaktyczną opiekę zdrowotną. W każdym przypadku podejrzenia choroby zawodowej również lekarz lub lekarz dentysta, który powziął takie podejrzenie u pacjenta, ma obowiązek skierowania go  na odpowiednie badania w celu wydania orzeczenia o rozpoznaniu choroby zawodowej albo o braku podstaw do jej rozpoznania.
Właściwy powiatowy inspektor sanitarny, który otrzymał zgłoszenie podejrzenia choroby zawodowej wszczyna stosowne  procedury a w szczególności kieruje pracownika lub byłego już pracownika na odpowiednie badania w celu wydania orzeczenia stwierdzającego istnienie choroby zawodowej bądź brak podstaw do jej rozpoznania. Na podstawie wydanego orzeczenia jak również pozostałego zgromadzonego materiału dowodowego właściwy powiatowy inspektor sanitarny  wydaje decyzję o stwierdzeniu choroby zawodowej lub o braku jej podstaw. Decyzję tę dostarcza do zainteresowanego pracownika, zakładu pracy oraz zakładowi opieki zdrowotnej, który stwierdził zaistnienie choroby zawodowej. Pracownikowi przysługuje prawo odwołania  w sytuacji gdy nie zgadza się z decyzją powiatowego inspektora sanitarnego. Pracodawcy również przysługuje prawo odwołania od decyzji stwierdzającej zaistnienie choroby zawodowej, która w jego ocenie jest wydana bezpodstawnie. Pracownikowi, u którego została zdiagnozowana choroba zawodowa przysługują świadczenia z ubezpieczenia społecznego. W razie zdiagnozowania u pracownika choroby zawodowej na pracodawcy ciąży kilka obowiązków: – przede wszystkim, działając w porozumieniu z właściwym powiatowym inspektorem sanitarnym ustala przyczyny powstania  choroby zawodowej, charakter oraz rozmiar zagrożenia tą chorobą, – przystępuje niezwłocznie do usunięcia czynników powodujących powstanie choroby zawodowej i zastosowania innych środków zapobiegawczych – zapewnia również realizację zaleceń lekarskich. 
 Barbara Staszczak

Download PDF
Powrót Drukuj stronę