Znamy plany Ministerstwa Zdrowia na 2018 r.

Leczenie niepłodności, kształcenie pielęgniarek, onkologia, refundacja wśród celów resortu zdrowia na 2018 r.

Najważniejsze cele do realizacji w roku 2018 w planie Ministerstwa Zdrowia to: 1. Zwiększenie dostępności do wysokiej jakości świadczeń z zakresu diagnostyki i leczenia niepłodności

2. Wzrost bezpieczeństwa zdrowotnego obywateli poprzez zwiększenie nakładów na ochronę zdrowia (Wejście w życie i realizacja ustawy zakładającej stopniowe zwiększenie nakładów na ochronę zdrowia do wysokości 6% PKB w 2025 r.)

3. Poprawa jakości kształcenia na kierunkach pielęgniarstwo i położnictwo oraz wypracowanie mechanizmów umożliwiających wzrost liczby pielęgniarek i położnych w polskim systemie ochrony zdrowia

4. Podnoszenie jakości i dostępności do świadczeń onkologicznych (Realizacja „Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych” w zakresie modernizacji i tworzenia nowej infrastruktury ukierunkowanej na zakup sprzętu specjalistycznego dla potrzeb leczenia onkologicznego).

Cele priorytetowe wynikające z budżetu państwa w układzie zadaniowym do realizacji zapisane w planie MZ:

Wzmocnienie systemu opieki zdrowotnej poprzez zapewnienie dostępności pacjentom do świadczeń zdrowotnych realizowanych w ramach programów polityki zdrowotnej

Rozwój medycyny transplantacyjnej

Zapewnienie dostępu do wysokospecjalistycznych świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych z budżetu państwa

Oprócz ww. zadań MZ wskazuje na następujące cele przyjęte na 2018 r.:

Zapewnienie dostępności produktów leczniczych

Wprowadzenie regulacji prawnych mających na celu poprawę profilaktycznej opieki zdrowotnej nad uczniami

Upowszechnienie zdrowego stylu życia wśród dzieci i młodzieży, uwzględniającego aktywność fizyczną i zasady prawidłowego żywienia

Stopniowy wzrost liczby przeszczepień narządów

Osiągnięcie maksymalnego efektu zdrowotnego z danej puli środków przeznaczonej na refundację leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Negocjacje cen z firmami farmaceutycznymi; Wydawanie decyzji o objęciu refundacją dla tańszych odpowiedników leków; Wydawanie decyzji o objęciu refundacją leków z nowymi cząsteczkami, które do tej pory nie były objęte refundacją)

Prowadzenie edukacji pracowników ochrony zdrowia w zakresie problematyki geriatrycznej i gerontologicznej oraz kompleksowej opieki nad osobami starszymi

Poprawa bezpieczeństwa transportu krwi poprzez zapewnienie odpowiednich warunków transportu

Skuteczne i terminowe przeprowadzenie zmian porejestracyjnych w zakresie zabezpieczeń (serializacji) na opakowaniach produktów leczniczych

 

Źródło: medexpress.pl  medexpress logotyp

Download PDF
Powrót Drukuj stronę