Zmiany w wydawaniu recept zaocznych od 1 stycznia 2015 r.

Zmiany w wydawaniu recept zaocznych od 1 stycznia 2015 r.

 

Od dnia 1 stycznia 2015 r., zgodnie ze zmianami wprowadzonymi przez ustawę z dnia 22 lipca 2014 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1138), wystawianie przez lekarza niektórym pacjentom recept oraz zleceń na wyroby medyczne bez osobistego badania pacjenta doczekało się jasnych przepisów. Ich wprowadzenie ma zakończyć stosowaną dotychczas praktykę ordynacji leków bez osobistego przebadania pacjenta pomimo braku odpowiednich regulacji prawnych.

Zgodnie z obecnym brzmieniem art. 42 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (tekst jedn.: Dz. U. z 2011 r. Nr 277, poz. 1634 z późn. zm.), lekarz orzeka o stanie zdrowia określonej osoby po uprzednim, osobistym jej zbadaniu, z zastrzeżeniem sytuacji określonych w odrębnych przepisach. Od dnia 1 stycznia 2015 r. lekarz będzie mógł, bez dokonania osobistego badania pacjenta, wystawić receptę niezbędną do kontynuacji leczenia oraz zlecenie na zaopatrzenie w wyroby medyczne jako kontynuację zaopatrzenia w wyroby medyczne, jeżeli jest to uzasadnione stanem zdrowia pacjenta odzwierciedlonym w dokumentacji medycznej. Kolejną zmianą wprowadzoną przez ustawę wchodzącą w skład tzw. pakietu kolejkowego, będzie możliwość przekazania wskazanej wyżej recepty lub zlecenia osobie upoważnionej przez pacjenta do obioru recepty lub zlecenia albo przedstawicielowi ustawowemu pacjenta, a także osobie trzeciej, jeżeli pacjent oświadczy podmiotowi udzielającemu świadczeń zdrowotnych, że recepty lub zlecenia mogą być odebrane przez osoby trzecie bez szczegółowego określania tych osób. Upoważnienie lub oświadczenie będzie odnotowane w dokumentacji medycznej pacjenta lub do niej dołączone. Informację o wystawieniu recepty bądź zlecenia, lekarz będzie zamieszczał w dokumentacji medycznej pacjenta. Informacja o osobie, której przekazano taką receptę lub zlecenie, będzie odnotowana w dokumentacji medycznej pacjenta. Wprowadzenie powyższych zmian ma w założeniu wpłynąć przede wszystkim na skrócenie czasu oczekiwania przez pacjentów na wizytę u lekarza oraz skrócić listy oczekujących na udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej.

Więcej w komentarzu: Wizyty receptowe i recepty zaoczne od 1 stycznia 2015 

Download PDF
Powrót Drukuj stronę