Zajęcie wynagrodzenia za pracę na rachunku bankowym – czyli co wolno komornikowi

Zgodnie z zasadą określoną w art. 803 k.p.c. tytuł wykonawczy jest podstawą do prowadzenia egzekucji ze wszystkich części majątku dłużnika. Stosownie do treści art. 797 k.p.c. to wierzyciel decyduje o jej zakresie i sposobie, w ramach posiadanego tytułu wykonawczego.

W zależności od sposobów egzekucji wskazanych we wniosku egzekucyjnym wyróżniamy następujące składniki, które mogą podlegać zajęciu. Są nimi w szczególności: ruchomości, wierzytelność z wynagrodzenia za pracę, wierzytelność z rachunku bankowego, inne wierzytelności i prawa majątkowe, nieruchomości.

Wszczęcie egzekucji z rachunku bankowego

W celu dokonania egzekucji wierzytelności z rachunku bankowego komornik przesyła do oddziału lub innej jednostki organizacyjnej banku, w którym dłużnik posiada rachunek, christian louboutin outlet,cheap ralph lauren polo,
cheap louis vuitton bags,cheap michael kors handbags,prom dresses on sale zawiadomienie o zajęciu wierzytelności pieniężnej dłużnika do wysokości należności będącej przedmiotem egzekucji wraz z kosztami egzekucyjnymi i wzywa bank, aby nie dokonywał wypłat z rachunku bez zgody komornika do wysokości zajętej wierzytelności, lecz przekazał bezzwłocznie zajętą kwotę na pokrycie należności.

W zasadzie komornik może zająć rachunek do pełnej wysokości salda pieniędzy na rachunku, z uwzględnieniem ograniczeń wynikających z prawa bankowego. O ograniczeniu stanowi art. 54 ust. 1 Prawa bankowego – środki pieniężne znajdujące się na rachunkach oszczędnościowych, rachunkach oszczędnościowo-rozliczeniowych oraz na rachunkach terminowych lokat oszczędnościowych jednej osoby, niezależnie od liczby zawartych umów, są wolne od zajęcia do wysokości trzykrotnego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, bez wypłat nagród z zysku, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

Co zrobić, jeśli komornik oprócz zajęcia rachunku bankowego zajął wcześniej także wynagrodzenie za pracę dłużnika.

Należy podkreślić, iż zajęcie z jednej strony wynagrodzenia za pracę u pracodawcy, a z drugiej strony rachunku bankowego, na który wpływa wyłącznie wynagrodzenie w kwocie wolnej od zajęcia, jest sprzeczne z prawem, gdyż wynagrodzenie to, zgodnie z art. 833 k.p.c., podlega ochronie.

Jeśli jednak dojdzie do takiej sytuacji, to dłużnikowi przysługuje:

  • złożenie u komornika pisma informującego o zajęciu na rachunku bankowym kwoty wolnej od egzekucji, co powinno skutkować umorzeniem postępowania egzekucyjnego (przynajmniej w części) zgodnie z art. 824 § 1 pkt 2 k.p.c.,
  • a jeśli umorzenie nie nastąpi, dłużnik może złożyć skargę na czynności komornika do sądu rejonowego, przy którym działa komornik wraz z wnioskiem o zawieszenie egzekucji do rachunku bankowego w trybie zabezpieczenia (art. 821 § 1 k.p.c)

Ponadto, aby uniknąć takiej sytuacji można pobierać wynagrodzenie w kasie zakładu pracy. Na przekazywanie wynagrodzenia na rachunek bankowy pracodawca musi uzyskać zgodę pracownika, w przypadku, gdy zgoda taka zostanie cofnięta przez pracownika, pracodawca winien dokonać wypłaty pracownikowi w gotówce bezpośrednio do rąk pracownika.

Podobnej ochronie przed zajęciem jak wynagrodzenie za pracę podlegają zasiłki dla bezrobotnych. W praktyce, komornik nie może egzekwować wierzytelności z zasiłku dla bezrobotnych, gdyż obecnie jego wysokość jest niższa niż wysokość minimalnego wynagrodzenia, a więc na mocy art. 87¹ § k.p. i mając na uwadze art. 833 § 2 k.p.c. egzekucja taka jest nieuprawniona.

Zajęcie innych świadczeń z rachunku bankowego

Zajęcie wierzytelności z rachunku bankowego obejmuje również kwoty, które nie były umieszczone na rachunku bankowym, a zostały wpłacone na ten rachunek po dokonaniu zajęcia (art. 890 § 1 k.p.c.)

Istotnym jest, iż zgodnie z art. 833 § 6 k.p.c. nie podlegają egzekucji świadczenia alimentacyjne, zaliczki alimentacyjne, świadczenia rodzinne, dodatki rodzinne, pielęgnacyjne, porodowe i dla sierot zupełnych.

Zgodnie z art. 2 ustawy o świadczeniach rodzinnych należą do nich: zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego, świadczenia opiekuńcze – zasiłek pielęgnacyjny i świadczenie pielęgnacyjne, zapomoga wypłacana przez gminy na podstawie art. 22a oraz jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka. Egzekucja z tych świadczeń z uwagi na expresis verbis wyrażony zakaz ustawowy nie może być prowadzona.

Można natomiast i to w pełnej wysokości egzekwować wierzytelności z nadpłaty podatku dochodowego od osób fizycznych.

Stan prawny na dzień 16.04.2014r.

Maria Szwajkiewicz
Dział prawny RG NSZZ „Solidarność” w Gdańsku

 

Download PDF
Powrót Drukuj stronę