Wynagrodzenia w ochronie zdrowia – co zrobią związki zawodowe?

Ministerstwo Zdrowia przedstawiło wstępną propozycję projektu ustawy o minimalnym wynagrodzeniu pracowników podmiotów wykonujących działalność leczniczą.

11 kwietnia odbyło się kolejne spotkanie Porozumienia 9 ogólnokrajowych związków zawodowych, skupiających poszczególne zawody medyczne. W trakcie spotkania omówiono przebieg prac w Trójstronnym Zespole ds. Ochrony Zdrowia, zwłaszcza projekt ustawy w sprawie minimalnego wynagrodzenia pracowników podmiotów wykonujących działalność leczniczą. Związki zaprosiły przewodniczącego Rady Dialogu Społecznego Piotra Dudę oraz przedstawicieli central związkowych, reprezentowanych w Radzie Dialogu Społecznego i Trójstronnym Zespole ds. Ochrony Zdrowia do opracowania wspólnego związkowego stanowiska dotyczącego postulowanego poziomu wynagrodzeń wszystkich grup zawodowych w ochronie zdrowia.

Spotkanie odbędzie się w ciągu miesiąca.

W spotkaniu udział wzięli reprezentanci:

- Ogólnopolski Związek Zawodowy Pracowników Diagnostyki Medycznej i Fizjoterapii,

- Ogólnopolski Związek Zawodowy Techników Medycznych  Radioterapii

- Ogólnopolski Związek Zawodowy Pracowników Fizjoterapii

- Krajowy Związek Zawodowy Pracowników Ratownictwa Medycznego

- Krajowy Związek Zawodowy  Pracowników Medycznych Laboratoriów Diagnostycznych

- Ogólnopolski Związek Zawodowy Techników Medycznych Elektroradiologii

- Ogólnopolski Związek Zawodowy Fizjoterapia,

- Ogólnopolski Związek Zawodowy Pielęgniarek i Położnych,

- Ogólnopolski Związek Zawodowy Lekarzy.

4 kwietnia 2016 r. w Ministerstwie Zdrowia odbyło się kolejne posiedzenie branżowego Trójstronnego Zespołu do Spraw Ochrony Zdrowia. W ramach dyskusji nad ustawowymi rozwiązaniami systemowymi dotyczącymi wynagrodzeń w ochronie zdrowia Ministerstwo Zdrowia przedstawiło wstępną propozycję projektu ustawy o minimalnym wynagrodzeniu pracowników podmiotów wykonujących działalność leczniczą.

Przypomnijmy: W systemie nie ma żadnych „pokojowych” mechanizmów kształtowania wynagrodzeń. Pensje pracowników rosną jedynie „od strajku do strajku” – oceniają przedstawiciele 9 związków zawodowych pracowników ochrony zdrowia. 9 ogólnokrajowych związków zawodowych (ZZ) skupiających wszystkie zawody medyczne porozumiało się ze sobą, aby wspólnie doprowadzić do rozwiązania jednego z najważniejszych  problemów polskiej publicznej służby zdrowia, jakim jest brak sprawiedliwego systemu wynagradzania jej pracowników.

Zdaniem ZZ jest to spuścizna PRL, gdy opiekę zdrowotną traktowano jako gorszy, bo nieprodukcyjny dział gospodarki, a jej pracowników jako osoby będące „na utrzymaniu” społeczeństwa. Sytuacji tej nie zmieniła reforma z roku 1999. Zapowiadane urynkowienie ochrony zdrowia okazało się fragmentaryczne i wybiórcze. Wynagrodzenia pracowników służby zdrowia nie mają rynkowej wartości, bo ceny za refundowane świadczenia zdrowotne też nie są rynkowe, ale ustalane są dowolnie przez państwowego płatnika. W ogromnej większości są one zaniżone w stosunku do rzeczywistych kosztów. Dyrektorzy szpitali, aby nie dopuścić do upadku swoich zakładów, redukują maksymalnie zatrudnienie i płace, stwarzając zagrożenie dla bezpieczeństwa chorych. Publiczna ochrona zdrowia funkcjonuje tylko „dzięki” wyzyskowi ekonomicznemu swoich pracowników – oceniają ZZ. Zdaniem ZZ zmuszanie pracowników medycznych do strajkowania o należne wynagrodzenie to ich poniżanie, niszczenie etosu ich zawodów, obniżanie ich rangi i zaufania społecznego. Pracownicy służby zdrowia chcą się porozumieć, nie strajkować. Nie zrezygnują jednak ze swoich uzasadnionych postulatów pod wpływem szantażu moralnego stosowanego przez rządzących.

W sytuacji, gdy ceny za refundowane świadczenia zdrowotne ustalane są przez państwo, także pensje pracowników, będące największą częścią kosztów szpitali powinny być ustalone w formie powszechnie obowiązującego prawa. Zatem ZZ wyrażają poparcie dla inicjatywy ministra Zdrowia K. Radziwiłła, aby ustalić drogą ustawową minimalne wartości wynagrodzenia dla poszczególnych grup zawodów medycznych w publicznej służbie zdrowia. W ten sposób problem płac w służbie zdrowia zostanie rozwiązany jak w innych „służbach” : w wojsku, policji, prokuraturze, sądownictwie itp.,  gdzie strajk, jako forma walki o płace  jest równie niepożądany.

Wszystkie ZZ reprezentowane na konferencji prasowej ustaliły wspólne postulaty płacowe dla wszystkich zawodów medycznych. To oznacza, że postulaty jednej grupy zawodowej są akceptowane i popierane przez pozostałe grupy (i związki zawodowe). Jest to ważne, bo dotychczas rządzący – przy jakiejkolwiek dyskusji dotyczącej płac w ochronie zdrowia – działali tak, aby skłócić poszczególne grupy zawodowe ze sobą.

W razie braku pozytywnej reakcji na przedstawione wyżej postulaty, ZZ skorzystają z prawa do organizowania wszelkich form akcji protestacyjnych, włącznie ze strajkiem „generalnym” (tzn. obejmującym wszystkie zawody medyczne) w służbie zdrowia.

 

Źródło: http://www.medexpress.pl/wynagrodzenia-w-ochronie-zdrowia-co-zrobia-zwiazki-zawodowe/63698

medexpress logotyp

Download PDF
Powrót Drukuj stronę