Ustawa o zawodzie fizjoterapeuty – co warto wiedzieć?

W dniu 30 listopada 2015 r. opublikowano w Dzienniku Ustaw ustawę z dnia 25 września 2015 r. o zawodzie fizjoterapeuty – dalej u.z.f. Nowe przepisy wejdą w życie w dniu 31 maja 2016 r. Tym samym Polska dołącza do grupy 27 państw członkowskich UE, w których zawód fizjoterapeuty jest zawodem regulowanym. Podstawowym celem ustawodawcy jest utworzenie takich ram prawnych do wykonywania zawodu, które zapewnią, że fizjoterapeutami zostawać będą tylko osoby o odpowiedniej wiedzy i kwalifikacjach, co stanowić będzie gwarancję bezpieczeństwa pacjenta i zwiększać skuteczność leczenia. Omawiana ustawa określa zasady: wykonywania zawodu fizjoterapeuty, uzyskiwania prawa wykonywania tego zawodu oraz zasady kształcenia zawodowego i podyplomowego fizjoterapeuty i odpowiedzialności zawodowej.

Zgodnie z art. 2 u.z.f. zawód fizjoterapeuty staje się samodzielnym zawodem medycznym. Tym samym fizjoterapeuci dołączają do innych zawodów, których przedstawiciele, w polskim systemie opieki medycznej, zapewniają opiekę pacjentom. Zmiana niewątpliwie podnosi status zawodu fizjoterapeuty i daje przedstawicielom tego zawodu możliwość dalszego wzmacniania swojej pozycji. Sam tytuł fizjoterapeuty został poddany ochronie prawnej a prawo posługiwania się nim mają tylko osoby posiadające prawo wykonywania zawodu. Nowa ustawa umożliwi coraz większy udział fizjoterapeutów w procesie leczenia, co wydaje się szczególnie ważne przy uwzględnieniu faktu starzenia się społeczeństwa i wzrastającej ilości schorzeń układu ruchu. Należy jednak zauważyć, że w związku z wprowadzeniem ustawy droga do zawodu stanie się bardziej wymagająca i czasochłonna, zaś prowadzenie działalności fizjoterapeutycznej stanie się bardziej skomplikowane w związku z nowymi obowiązkami nałożonymi na te grupę zawodową.

Odpowiedzialność zawodowa fizjoterapeutów w świetle nowej ustawy o zawodzie fizjoterapeuty

Odpowiedzialność zawodowa, to odpowiedzialność za działania i postawy związane z wykonywanym zawodem. Przynależność do danej grupy zawodowej czy organizacji pociąga za sobą konieczność przestrzegania, poza ogólnymi, powszechnymi obowiązkami, również tych obowiązków szczególnych, które składają się na istotę i funkcję danego zawodu lub wynikają z przynależności do określonej organizacji. W odróżnieniu od powszechnych form odpowiedzialności takich jak np. karna czy cywilna, odpowiedzialność zawodowa nie dotyczy wszystkich, jedynie określonych grup zawodowych, w tym niektórych zawodów medycznych. Odpowiedzialność ta nie jest ponoszona przed sądami powszechnymi lub organami administracyjnymi, lecz przed specjalnie do tego powołanymi organami izb. Odpowiedzialność zawodowa jest odpowiedzialnością prawną, gdyż jej zasady określa obowiązujące prawo. Odpowiedzialność zawodową w ochronie zdrowia uregulowaną bezpośrednio w swoich pragmatykach zawodowych ponoszą: lekarze, dentyści, pielęgniarki i położne oraz diagności laboratoryjni, farmaceuci a teraz także fizjoterapeuci.

25 września 2015 roku Sejm Rzeczypospolitej Polskiej uchwalił ustawę o zawodzie fizjoterapeuty, a 26 października 2015 r. ustawa została podpisana przez Prezydenta. Ustawa opublikowana została w Dzienniku Ustaw pod pozycją 1994 Ustawa o zawodzie fizjoterapeuty wejdzie w życie po upływie 6 miesięcy od dnia jej ogłoszenia. Jest to również okres na przygotowanie odpowiednich przepisów wykonawczych (rozporządzeń).

Ustawa o zawodzie fizjoterapeuty (w skrócie u.o.z.f.) reguluje zasady: wykonywania zawodu fizjoterapeuty, uzyskiwania prawa wykonywania zawodu, kształcenia zawodowego i podyplomowego oraz odpowiedzialności zawodowej fizjoterapeutów. Ustawa powyższa określa również organizację i zadania samorządu zawodowego fizjoterapeutów oraz prawa i obowiązki jego członków.

Download PDF
Powrót Drukuj stronę