Ustawa – Kodeks pracy – Dni wolne dla wychowujących dziecko

USTAWA

z dnia 24 lipca 2015 r.

o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw 1)

Dz. U. z 2015 r. poz. 1268

 

22) art. 188 otrzymuje brzmienie:

„Art. 188. § 1. Pracownikowi wychowującemu przynajmniej jedno dziecko w wieku do 14 lat przysługuje w ciągu roku kalendarzowego zwolnienie od pracy w wymiarze 16 godzin albo 2 dni, z zachowaniem prawa do wynagrodzenia.

§ 2. O sposobie wykorzystania w danym roku kalendarzowym zwolnienia, o którym mowa w § 1, decyduje pracownik w pierwszym wniosku o udzielenie takiego zwolnienia złożonym w danym roku kalendarzowym.

§ 3. Zwolnienie od pracy, o którym mowa w § 1, udzielane w wymiarze godzinowym, dla pracownika zatrudnionego w niepełnym wymiarze czasu pracy ustala się proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy tego pracownika. Niepełną godzinę zwolnienia od pracy zaokrągla się w górę do pełnej godziny. ”

 

Ustawa wchodzi w życie od 2 stycznia 2016 r.

Download PDF
Powrót Drukuj stronę