Rezolucja

REZOLUCJA

UCZESTNIKÓW PROTESTU PRACOWNIKÓW SPÓŁKI ZDROWIE

W KWIDZYNIE

PRZEPROWADZONEGO W DNIACH 29.02 – 02.03. 2016

W STAROSTWIE POWIATOWYM W KWIDZYNIE

Protest nasz prowadziliśmy w przekonaniu, że działania zarządu Powiatu Kwidzyńskiego polegające na wydzierżawieniu i przyrzeczeniu sprzedaży większości samorządowych udziałów w spółce „ZDROWIE” są działaniem błędnym i szkodliwym z punktu widzenia interesu pracowników i pacjentów. Prowadzone przez nas dyskusje i konsultacje upewniły nas w tym przekonaniu. Domagamy się wycofania się z zawartej umowy przedwstępnej i zachowania samorządowej własności spółki. Uważaliśmy i uważamy, że konieczne jest opracowanie strategii rozwoju naszego zakładu w krótkiej i długiej perspektywie, a odpowiedzialność za jej opracowanie przyjąć powinny na siebie władze samorządowe powiatu – oczywiście we współpracy z zarządem i pracownikami szpitala.

Domagamy się także etapowego rozwiązania naszych postulatów płacowych i podwyższenia wynagrodzeń, które od wielu lat nie były waloryzowane. Jesteśmy gotowi do podjęcia rozmów w tej sprawie.

Uczestnicy protestu uznają, że należy przeprowadzić referendum w sprawie aktywnych form strajku jako kontynuację sporu zbiorowego, który związki zawodowe prowadzą z zarządem. Proponujemy, by strajk ten polegał na oznakowaniu szpitala i uczestników symbolami protestu, rozpowszechnianiu materiałów informacyjnych dotyczących naszego stanowiska i protestu oraz zbiórce podpisów pod petycją skierowaną do zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z wnioskiem o wycofanie się z umowy sprzedaży udziałów spółki oraz innych zgodnych z prawem działań z wykluczeniem odstąpienia od pracy.

Kierujemy także apel do najwyższych władz państwowych – Prezydenta Rzeczypospolitej, Premiera, Marszałków Sejmu i Senatu o jak najpilniejsze uchwalenie ograniczeń prawnych zapobiegających dalszemu wyprzedawaniu publicznych szpitali samorządowych. Uważamy, że jest to jedyna skuteczna droga do postawienia tamy dalszej dewastacji systemu ochrony zdrowia w naszym kraju.

Wzywamy także wszystkie instytucje kontrolne czuwające nad przestrzeganiem prawa i nadzorujące gospodarowanie majątkiem publicznym do przeprowadzenia kontroli, czy przyjęte w naszym powiecie rozwiązania są zgodne z obowiązującymi przepisami i mieszczą się w granicach obowiązujących uregulowań.

Uczestnicy protestu składają serdeczne podziękowanie wszystkim tak licznie nas wspierającym osobom, zarówno prywatnym jak reprezentującym struktury związków zawodowych. Dziękujemy wszystkim, którzy zechcieli wysłuchać naszych argumentów oraz mediom, które informacje o naszym proteście rzetelnie przedstawiały.

KOMITET PROTESTACYJNY PRACOWNIKÓW SZPITALA „ZDROWIE” W KWIDZYNIE

Download PDF
Powrót Drukuj stronę