Pytania i odpowiedzi – sekretarka medyczna lub rejestratorka

Czy sekretarka medyczna lub rejestratorka mogą poinformować osoby z rodziny pacjenta o tym, że pacjent przebywa w danym szpitalu na danym oddziale?

Tak. Informacji takiej jak fakt przywiezienia pacjenta przez pogotowie do danego szpitala i skierowanie pacjenta na określony oddział nie można uznać za dane objęte tajemnicą leczenia, zatem udzielenie tej informacji osobie bliskiej należy uznać za dopuszczalne.

W przedstawionej sprawie mamy do czynienia z dwoma zagadnieniami: kwestią dopuszczalności udzielenia osobom trzecim informacji na temat faktu znajdowania się pacjenta w danym szpitalu i na danym oddziale, oraz kwestią dopuszczalności powierzenia tej czynności rejestratorce lub sekretarce medycznej.

Obydwie kwestie należy uznać za dopuszczalne. W pierwszej kolejności bowiem, problem z udzieleniem informacji o fakcie pobytu pacjenta w danym podmiocie leczniczym i na danym oddziale, rozpatrywany może być w kontekście ochrony tajemnicy leczenia, określonej w art. 13 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta – dalej u.p.p. Przepis ten stanowi jednak, iż pacjent ma prawo do zachowania w tajemnicy przez osoby wykonujące zawód medyczny, w tym udzielające mu świadczeń zdrowotnych, informacji z nim związanych, a uzyskanych w związku z wykonywaniem zawodu medycznego. Przepis ten reguluje zatem zasady postępowania osób wykonujących zawód medyczny, odnosi się zatem do wszystkich działań podejmowanych przez te osoby i wynikających z udzielenia pacjentowi świadczeń zdrowotnych bądź z tymi okolicznościami związanych. Rozszerzenie powyższej regulacji na kwestię samego faktu przebywania pacjenta w danej placówce byłoby więc nieuprawione w świetle treści przepisu. Mogłoby być ponadto sprzeczne z interesem samego pacjenta, który w razie nieudzielenia osobom bliskim informacji co do faktu przebywania pacjenta w danym szpitalu i na danym oddziale mógłby zostać pozbawiony innych praw wynikających z w/w ustawy, w tym wynikającego z art. 33 ust. 1 u.p.p. do kontaktu osobistego, telefonicznego lub korespondencyjnego z innymi osobami. Zgodnie z ust. 2 pacjent ma wprawdzie także prawo do odmowy kontaktu z osobami bliskimi, jednak należy założyć, że w opisanej sytuacji dyspozycja taka nie została przez pacjenta wydana, dotyczyć będzie ona ponadto w wielu przypadkach pacjentów nieprzytomnych.

Jak należy postąpić w przypadku gdy dokumentacja medyczna jest prowadzona w wersji elektronicznej a w dniu wypisu pacjenta ze szpitala ma miejsce awaria systemów informatycznych i wydruk karty informacyjnej jest niemożliwy?

Określenie zasad postępowania w przypadku awarii systemu informatycznego pozostawione zostało regulacjom wewnętrznym przyjętym w danym podmiocie leczniczym.

Obowiązujące przepisy nie regulują zasad postępowania świadczeniodawcy prowadzącego wyłącznie elektroniczną dokumentację medyczną w przypadku awarii systemu informatycznego.

Obowiązujące w chwili obecnej rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania w § 80 pkt 3 wymaga prowadzenia takiej dokumentacji w systemie teleinformatycznym zapewniającym m.in. stały dostęp do dokumentacji dla osób uprawnionych. Podobny warunek stawia wchodzące w życie 23 grudnia 2015 r. rozporządzenie z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania – dalej r.s.d.m. Nie wskazują one jednak zasad postępowania w przypadku braku takiego dostępu z przyczyn niezależnych od świadczeniodawcy.

Download PDF
Powrót Drukuj stronę