Priorytety dla ministra zdrowia – Lekarze

OZZL wysłał pismo do ministra zdrowia ze wskazaniem niezbędnych zmian w ochronie zdrowia.

1. Wzrost wynagrodzenia zasadniczego tych lekarzy, których płace są ustalane przez MZ:

- lekarzy stażystów do 3,5 tys. złotych (obecnie –  2007 zł ),

- lekarzy rezydentów (nie zmienianego od 7 lat)  do  4.400 zł (obecnie 3.170) oraz 4.800 zł – po 2 latach rezydentury (teraz  3.458), a w specjalizacjach deficytowych odpowiednio do 4.900 i 5.300 zł,

-  lekarzy zatrudnionych w podmiotach leczniczych działających w formie jednostki budżetowej. Teraz miesięczna płaca zasadnicza lekarza specjalisty wynosi od 1860 do 3950 zł. OZZL postuluje, aby płaca lekarza specjalisty wynosiła „3 średnie krajowe”, czyli ok. 12 000 zł

2. Uchylenie niektórych przepisów w rozporządzeniach MZ:

- zobowiązującego lekarzy do wskazywania na recepcie odpłatności za leki refundowane,

- zobowiązującego lekarzy AOS do corocznego konsultowania pacjentów leczonych w POZ,

- ograniczającego prawa nabyte anestezjologów „jedynkowiczów” do wykonywania tych czynność, które przedtem przez lata wykonywali,

- zobowiązującego lekarza do konsultacji z ordynatorem oddziału każdego przypadku odmowy przyjęcia dziecka do szpitala,

- pozwalającego kontrolerom NFZ na decydowanie, który lek refundowany był przez lekarza wypisany zgodnie z wiedzą medyczną i na nakładanie administracyjnej kary na świadczeniodawcę w przypadku, gdy NFZ uzna, iż lek nie był wypisany we właściwym wskazaniu.

Zdaniem OZZL potrzebne są zmiany w płacach dla lekarzy. Trzy rozwiązania:

- wprowadzenie ustawowej płacy minimalnej dla lekarzy zatrudnionych w publicznej ochronie zdrowia w wysokości: 2x „średnia krajowa” dla lekarza niespecjalisty oraz 3 x dla  specjalisty,
- podpisanie ponadzakładowego układu zbiorowego pracy dla lekarzy zatrudnionych w publicznej ochronie zdrowia przewidującego płace dla lekarzy w wysokości jak wyżej,
- wprowadzenie rynkowych zasad kształtowania płac lekarzy poprzez uwolnienie cen za refundowane świadczenia zdrowotne i zaniechanie administracyjnego limitowanie świadczeń refundowanych przez państwo.

Czas pracy, przepracowanie lekarzy: OZZL postuluje aby  limity czasu pracy, przewidziane w dyrektywie o czasie pracy UE odnosiły się do osoby, a nie do miejsca zatrudnienia i aby obejmowały także lekarzy zatrudnionych na podstawie innej niż umowa o pracę.

Zdaniem OZZL trzeba zwiększyć limity przyjęć na studia lekarskie, zwiększenie ilości rezydentur, alby każdy lekarz mógł specjalizować się, przywrócenie stażu podyplomowego, wprowadzenie możliwości odliczania od podstawy opodatkowania kosztów związanych z wykonywaniem zawodu lekarza przez lekarzy zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, likwidacja wielu biurokratycznych obowiązków,  powołanie instytucji  koronera i inne.

Źródło: OZZL

Download PDF
Powrót Drukuj stronę