Prezydent podpisał ustawę o dekomercjalizacji szpitali

30 czerwca 2016 r. Prezydent RP podpisał ustawę z dnia 10 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy o działalności leczniczej oraz niektórych innych ustaw.

Przyjęta ustawa ma na celu dokonanie zmian dotyczących wykonywania działalności leczniczej oraz funkcjonowania podmiotów wykonujących taką działalność.

Uchwalona ustawa wprowadza zmiany w ustawie z dnia 2 lipca 2004 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 618, z późn. zm.) polegające na wprowadzeniu regulacji dotyczących:

1) zmiany postępowania w przypadku wystąpienia straty netto (ujemnego wyniku finansowego) samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej (dalej również „spzoz”);

2) wprowadzenia zakazu zbywania akcji albo udziałów w spółkach Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego, jeśli w wyniku zbycia podmioty te utraciłyby większościowy pakiet akcji albo udziałów;

3) wprowadzenia zasady niewypłacania dywidendy w spółkach kapitałowych, w których Skarb Państwa lub jednostka samorządu terytorialnego albo uczelnia medyczna posiadają co najmniej 51% akcji albo udziałów;

4) wzmocnienia narzędzi nadzoru podmiotu tworzącego nad utworzonym przez ten podmiot samodzielnym publicznym zakładem opieki zdrowotnej;

5) określenia trybu kontroli przeprowadzanej przez wojewodę w przypadku powzięcia informacji o zbywaniu przez podmiot wykonujący działalność leczniczą produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub wyrobów medycznych wbrew zakazowi wynikającemu z ustawy z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2008 r. poz. 271, z późn. zm.);

6) doprecyzowania przepisów dotyczących przeprowadzania kontroli podmiotów leczniczych;

7) zmiany przepisu dotyczącego przekazywania nieruchomości samodzielnemu publicznemu zakładowi opieki zdrowotnej w nieodpłatne użytkowanie przez podmiot tworzący dany spzoz;

8) uregulowania zasad współpracy podmiotów leczniczych z Policją w ramach poszukiwania osób zaginionych;

9) wprowadzenia zmian terminologicznych, tj. zastąpienia określenia „przedsiębiorstwo”, określeniem „zakład leczniczy” oraz ujednolicenia terminologii polegającego na zastąpieniu określenia „ujemny wynik finansowy” określeniem „strata netto” używanym w ustawie z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2013 r. poz. 330, z późn. zm.);

10) rezygnacji z obowiązku posiadania ubezpieczenia z tytułu zdarzeń medycznych;

11) wprowadzenia możliwości finansowania świadczeń opieki zdrowotnej przez jednostki samorządu terytorialnego;

12) dopuszczenia możliwości przekazywania pomiędzy podmiotami obowiązków i uprawnień podmiotu tworzącego samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej;

13) dopuszczenia możliwości tworzenia samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej;

14) uproszczenia wykonywania działalności leczniczej;

15) zastąpienia fakultatywnego upoważnienia ustawowego dla ministra właściwego do spraw zdrowia do wydania standardów postępowania medycznego upoważnieniem (także fakultatywnym) do wydania standardów organizacyjnych opieki zdrowotnej;

16) objęcia specjalnymi regulacjami podmiotów leczniczych niebędących przedsiębiorcą, dla których podmiotem tworzącym są: Minister Sprawiedliwości, Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, Szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Szef Agencji Wywiadu oraz Szef Centralnego Biura Antykorupcyjnego.

 

Źródło: prezydent.pl/medexpress.pl medexpress logotyp

Download PDF
Powrót Drukuj stronę