To był „wypadek przy pracy”.

Określenie ,,wypadek przy pracy” stało się na tyle popularne, że w języku potocznym stosuje się je niejednokrotnie nie tylko do faktycznych wypadków przy pracy, ale do różnych zdarzeń, które miały miejsce, gdy coś poszło nie tak jak należy. Dla przykładu, jeśli ktoś pomyli się w wypowiedzi, użyje niefortunnych określeń, albo podejmie złą decyzję, zwykliśmy mawiać, że był to, ,,wypadek przy pracy”.

Natomiast faktycznie określenie ,,wypadek przy pracy „ zgodnie z obowiązującym prawem, dotyczy określonych sytuacji związanych przede wszystkim ze stosunkiem pracy. Na dodatek sytuacji wymagających określonych procedur, ale finalnie może się też wiązać z pewnymi profitami dla pracownika oraz konsekwencjami dla pracodawcy. Zanim jednak za wypadek przy pracy, a raczej za trwały lub długotrwały uszczerbek na zdrowiu, otrzymamy, – jako poszkodowani pracownicy- określone świadczenia pieniężne, musimy cierpliwie poddać się określonym w prawie procedurom.  A więc na wstępie, po zdarzeniu urazowym, które miało miejsce w pracy lub w związku z wykonywaną pracą, ewentualnie w czasie delegacji służbowej, należy o tym zdarzeniu powiadomić pracodawcę, albo poprzez bezpośredniego przełożonego, bądź poprzez zakładową służbębhp., Jeżeli wystąpi jakiś problem z możliwością bezpośredniego zgłoszenia wypadku, możemy do pracodawcy wystosować pismo z taką informacją. Po takim zgłoszeniu, pracodawca ma obowiązek powołać tzw. zespół powypadkowy, który ustali okoliczności i przyczyny wypadku, zgłoszonego, jako wypadek przy pracy oraz sporządzi stosownyna tę okoliczność protokół. Dla pracownika ważnym jest czy w protokole powypadkowym zespół ustalający okoliczności i przyczyny wypadku, uzna mający miejsce wypadek za wypadek przy pracy lub zrównany z wypadkiem przy pracy. Aby zespół powypadkowy mógł uznać zaistniałe zdarzenie za wypadek przy pracy muszą jednak być spełnione łącznie 4 określone przesłanki, a mianowicie: musi to być zdarzenie nagłe, wywołane przyczyną zewnętrzną, powstałe w związku z pracą oraz powodować uraz lub śmierć. Tylko spełnienie tych czterech warunków łącznie może pozwolić na zakwalifikowanie danego zdarzenia, jako wypadek przy pracy. Każdy z wyżej wymienionych elementów podlega określonej analizie i tak na przykład nagłość zdarzenia można uznać, jeżeli trwaono nie dłużej niż dniówka robocza, a utrata związku z pracą następuje, jeśli pracownik w czasie przeznaczonym na pracę wykonuje czynności nienależące do jego obowiązków służbowych.

Oprócz wypadków przy pracy warto także wspomnieć o tak zwanych wypadkach zrównanych z wypadkami przy pracy, gdyż za jedne i drugie przysługują poszkodowanemu w nich pracownikowi lub, w razie jego śmierci, rodzinie określone świadczenia. Za wypadek zrównany z wypadkiem przy pracy najczęściej uznaje się wypadek w czasie podróży służbowej, chyba, że wypadek został spowodowany niewłaściwym postępowaniem pracownika.

Pracownikom poszkodowanym wskutek wypadku przy pracy oraz wypadku zrównanego z wypadkiem przy pracy, przysługują następujące świadczenia z ustawy o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych:

1/ 100% zasiłek chorobowy,

oraz ewentualnie:

2/ świadczenie rehabilitacyjne- po wyczerpaniu zasiłku chorobowego,

3/ zasiłek wyrównawczy,

4/ jednorazowe odszkodowanie za każdy procent stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu,

5/ renta wypadkowa z tytułu niezdolności do pracy,

6/ renta szkoleniowa,

7/ renta rodzinna,

8/ dodatki: pielęgnacyjny i do renty rodzinnej dla sieroty zupełnej,

9/ pokrycie kosztów leczenia stomatologicznego, szczepień ochronnych oraz zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne.

Jeżeli pracodawca ponosi winę za dojście do wypadku, poszkodowany może dodatkowo domagać się odszkodowania i zadośćuczynienia na podstawie kodeksu cywilnego.

Gdyby opisane powyżej konieczne procedury i wynikające z nich konsekwencje zastosować do wszystkich tak zwanych popularnie, ,,wypadków przy pracy” być może byłoby ich znacznie mniej.

 

Podane w powyższym tekście informacje, nie wyczerpują całości zagadnienia, oraz nie uwzględniają wszystkich sytuacji i niuansów, dlatego w razie potrzeby warto sięgnąć do materiałów źródłowych, a mianowicie:

*rozporządzenia Rady Ministrów z 1 lipca 2009 r. w sprawie ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy /Dz.U.2009 r. nr 105, poz.870 /

* ustawy z 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych / Dz.U. 2009 r. nr 167, poz. 1322 /

 

 

Iwona Pawlaczyk

 

Download PDF
Powrót Drukuj stronę