Pielęgniarki spotkały się z nowym Ministrem Zdrowia

Czy Konstanty Radziwiłł utrzyma w mocy rozporządzenia gwarantujące wzrost wynagrodzeń dla pielęgniarek?

24 listopada 2015 r. odbyło się spotkanie Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych z nowym Konstantym Radziwiłłem. Reprezentacja OZZPiP przedstawiła sytuację zawodową, główne problemy i postulaty pielęgniarek i położnych. Szczególną uwagę zwrócono na tę grupę pielęgniarek i położnych, które nie zostały objęte wzrostem wynagrodzeń uzyskanych poprzez rozporządzenia w sprawie ogólnych warunków umów. Minister zdrowia nie przedstawił w tym zakresie propozycji rozwiązań powyższych problemów, ale zapewnił utrzymanie w mocy rozporządzeń gwarantujących wzrost wynagrodzeń naszej grupy zawodowej.

OZZPiP informuje, że minister zdrowia 14 października 2015 r. podpisał rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej. Rozporządzenie to uzyskało zatem akceptację Rządowego Centrum Legislacji, a zatem zostało uznane z zgodne z prawem i możliwe do ogłoszenia.

Tym samym kompromis jaki z ogromnym trudem udało się osiągnąć po negocjacjach w dniach 22/23 września 2015 r. wszedł ostatecznie w życie. Podpis ministra zdrowia oraz fakt niezwłocznej publikacji w Dz.U. gwarantuje wprowadzenie zmian.

 – Odebranie grupie zawodowej pielęgniarek i położnych uzyskanych wzrostów wynagrodzeń będzie wymagało uchylenia lub zmiany Rozporządzenia przez ewentualnego następcę Ministra Zdrowia, ale jak rozumiemy takiej sytuacji nawet nie dopuszczamy do myśli. Uważamy, że prawa nabyte muszą być przestrzegane i szanowane przez każdy Rząd RP – mówią pielęgniarki.

Dla przypomnienia – najważniejsze zmiany jakie wprowadziła nowelizacja w porównaniu do obecnego rozporządzenia MZ z dnia 08.09.2015 r. tj. wersji, która nie była akceptowana przez OZZPiP:

– nastąpiło zwiększenie kwot przeznaczonych na wzrost średniego miesięcznego wynagrodzenia dla pielęgniarek i położnych z 300 zł. przewidzianych obecnie tylko do 30.06.2016 r. do kwoty 400 zł miesięcznie w okresie od 01.09.2015 r. do 31.08.2016 r. oraz w kolejnych latach 800 zł. miesięcznie w okresie od 01.09.2016 r. do 31.08.2017 r., 1200 zł. miesięcznie od 01.09.2017 r. do 31.08.2018 r. oraz 1600 zł. miesięcznie od 01.09.2018 r. do 31.08.2019 r.

– wprowadzono mechanizm gwarantujący utrzymanie uzyskanych podwyżek w kwocie nie mniejszej niż 1600 zł. miesięcznie od 01.09.2019 r. na lata następne,

– wprowadzono – dotąd pominiętą część grupy zawodowej – wzrost wynagrodzeń dla pielęgniarek i położnych zatrudnionych w podstawowej opiece zdrowotnej w wysokościach i terminach jak wyżej, za wyjątkiem pierwszego wzrostu wynagrodzeń od 01.01.2016 r. (przesuniecie podwyżki o cztery miesiące),

– nastąpiło przełamanie bardzo niekorzystnej zasady – od chwili wejścia w życie nowelizacji rozporządzenia, jeżeli nie dojdzie w terminie 21 do zawarcia porozumienia z zakładową organizacją OZZPiP pracodawca będzie musiał podzielić uzyskane środki po równo na wszystkie uprawnione pielęgniarki i położne, natomiast dotąd obowiązywała zasada, że jeżeli nie uzgodni zasad podziału w terminie 7 dni – ma prawo samodzielnie podzielić uzyskane dodatkowe środki według własnego uznania.

 

Źródło: http://www.medexpress.pl/start/pielegniarki-spotkaly-sie-z-nowym-ministrem-zdrowia-czy-straca-podwyzki/62355/

Download PDF
Powrót Drukuj stronę