Pielęgniarki nie porozumiały się z ministrem zdrowia i prezesem NFZ. Co dalej?

Ocena OZZPiP jest jednoznaczna. Przekazane propozycje są NIEWYSTARCZAJĄCE, w szczególności z dokonywanymi równolegle zmianami zasad wynagradzania innych grup zawodowych, w tym lekarzy i ratowników – ocenia OZZPiP.

Mamy stanowisko Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych w Warszawie w sprawie realizacji postulatów poprawy warunków pracy i płacy grupy zawodowej pielęgniarek i położnych. Po zapoznaniu się z końcowymi propozycjami przedstawionymi przez ministra zdrowia i prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia dotyczącymi poprawy warunków pracy i płacy grupy zawodowej pielęgniarek i położnych oraz po przeprowadzeniu dyskusji OZZPiP odrzuca zaproponowany pakiet zmian.

”Przekazane propozycje są w naszym przekonaniu NIEWYSTARCZAJĄCE, w szczególności z dokonywanymi równolegle zmianami zasad wynagradzania innych grup zawodowych, w tym lekarzy i ratowników medycznych, a także wysoce niekorzystnymi i dyskryminującymi pielęgniarki i położne zapisami ustawy z 08.06.2017r. o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych (Dz.U. z 2017r. poz. 1473), które, przypominamy, wprowadzone były w brzmieniu nieakceptowanym przez OZZPiP – czytamy w komunikacie.

Zdaniem OZZPiP propozycja końcowa ministra prezesa NFZ jako warunki brzegowe do zawarcia porozumienia w żaden sposób nie spowoduje odwrócenia negatywnych trendów dotyczących zmniejszania się liczebności grupy zawodowej pielęgniarek i położnych zdiagnozowanych w opracowanym przez Ministerstwo Zdrowia dokumencie pn. „Strategia na rzecz rozwoju pielęgniarstwa i położnictwa w Polsce”.

Czego domagają się pielęgniarki?
1/ Zmiany ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych przynajmniej w zakresie znacznego podwyższenia współczynników pracy przypisanych dla grupy zawodowej pielęgniarek i położnych. Szczególnie wrażliwa jest kwestia pozostawienia na niezmienionym poziomie współczynnika pracy 0,64 w Lp. 9 Załącznika do ustawy. W tej grupie jest najwięcej czynnych zawodowo pielęgniarek i położnych. Pozostawienie najliczniejszej grupy pielęgniarek i położnych – wykwalifikowanych specjalistów, wykonujących zawody w pełni samodzielne, regulowane prawem krajowym i europejskim, na takim poziomie wynagradzania jak zawody pozbawione tych cech (np. opiekun medyczny czy sekretarka medyczna) jest nie do pogodzenia z zasadami współżycia społecznego. 2/ Potwierdzenia gwarancji działania podwyżki 4 x 400,-zł. brutto brutto po 31.08.2019r., ale także strategicznej decyzji nakazującej pracodawcom włączenie od 01.09.2018r. pielęgniarkom i położnym z w/w kwot przynajmniej kwoty 1.200,-zł. miesięcznie brutto do wynagrodzenia zasadniczego. 3/ Podniesienia rangi zawodu pielęgniarki i położnej m.in. poprzez realizację propozycji rozszerzenia podwyżki 4 x 400,-zł. brutto brutto o kolejne dodatkowe kwoty przekazywane przez NFZ świadczeniodawcom na podstawie OWU. Decyzja o terminie uruchomienia tej wypłaty musi być szybsza niż pierwotna propozycja strony rządowej i winna obejmować wszystkie rodzaje świadczeń dla których działa obecna podwyżka 4 x 400,-zł. brutto brutto. 4/ Wprowadzenia w życie zmiany rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22.11.2013r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu lecznictwa szpitalnego (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 2295). Oczekujemy, aby końcowy efekt zmian spowodował nałożenie na świadczeniodawców obowiązku spełnienia minimalnych norm zatrudnienia pielęgniarek i położnych (w tym wprowadzenie obowiązku posiadania odpowiednich kwalifikacji), od spełnienia którego uzależnione będzie otrzymanie lub utrzymanie kontraktu z NFZ na świadczenia medyczne z zakresu lecznictwa szpitalnego. Zakresy minimalnych norm zostały już wynegocjowane w Ministerstwie Zdrowia jeszcze w 2015r. i oczekiwane jest bezwzględne wprowadzenie ich do realizacji. 5/ Uzgodnienia pomiędzy Stronami ponownej oceny realizacji warunków ewentualnego Porozumienia oraz zrewaluowanie realizacji jego postanowień najpóźniej w styczniu 2020 r. OZZPiP domaga się również pilnej realizacji innych kwestii zdiagnozowanych w dokumencie „Strategia na rzecz rozwoju pielęgniarstwa i położnictwa w Polsce”.

 

Źródło: OZZPiP, medexpess.pl  medexpress logotyp

Download PDF
Powrót Drukuj stronę