Od 1 lipca kwota bazowa wzrośnie z 3900 do 4200 zł.

Zrealizowany został postulat NSZZ „Solidarność”, który pozwoli na dodatkowe podwyżki.

We wtorek podczas posiedzenia Rady Ministrów przyjęto projekt, zgodnie z którym poziom kwoty bazowej ma wzrosnąć z 3900 do 4200 zł.

Poniżej zamieszczamy treść projektu nowelizacji ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych.

Zgodnie z przepisami obowiązującej ustawy z dnia 8 czerwca 2017 r. o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych (Dz. U. poz. 1473 oraz z 2018 r. poz. 1942) wynagrodzenia zasadnicze pracowników podmiotów leczniczych, którzy są objęci jej zakresem podmiotowym, na dzień 1 lipca 2019 r. należy podwyższyć co najmniej o 20% kwoty stanowiącej różnicę pomiędzy najniższym dla 2019 roku docelowym wynagrodzeniem zasadniczym a faktycznym wynagrodzeniem zasadniczym tego pracownika należnym na ten dzień (art. 3 ust. 1 pkt 5 lit. c zmienianej ustawy).

Natomiast zgodnie z art. 7 zmienianej ustawy, do dnia 31 grudnia 2019 r. docelowe najniższe wynagrodzenie zasadnicze pracowników objętych tą ustawą ustala się jako iloczyn współczynnika pracy określonego w załączniku do ustawy i kwoty 3900 zł brutto.
Mimo, iż zmieniana ustawa spowodowała już istotny wzrost wynagrodzeń pracowników objętych jej działaniem, związki zawodowe oraz organizacje pracodawców wciąż zauważają problem niedostatecznej dostępności profesjonalnej kadry medycznej na rynku pracy, co może wpływać niekorzystnie na jakość i dostępność świadczeń zdrowotnych. Częstym czynnikiem zniechęcającym do kształcenia w zawodach funkcjonujących w ochronie zdrowia medycznych bądź podejmowania zatrudnienia w podmiotach leczniczych jest poziom zarobków, który w dalszym ciągu jest przez część przedstawicieli pracowników sektora ochrony zdrowia uważany za zbyt niski.

Przedmiotowy projekt kontynuuje systemowe rozwiązanie prawne zmierzające do stopniowej poprawy warunków płacowych pracowników podmiotów leczniczych oraz niwelowania dysproporcji w zakresie poziomu wynagrodzeń zasadniczych grup pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych.

Celem projektu jest podwyższenie poziomu najniższych wynagrodzeń zasadniczych, do osiągnięcia których zmierzają coroczne podwyżki wynagrodzeń zasadniczych, przez zmianę wysokości tzw. kwoty bazowej, na podstawie której oblicza się najniższe wynagrodzenie zasadnicze, a która na dzień 1 lipca 2019 r. ulec ma podwyższeniu z obecnej kwoty 3900 zł do kwoty 4200 zł.

 

Źródło: bip.kprm.gov.pl; SOZ NSZZ „Solidarność”; medexpess.pl

Download PDF
Powrót Drukuj stronę