MZ odpowiada ratownikom ws. podwykonawstwa w systemie PRM

Ministerstwa Zdrowia odpowiedziało ratownikom ws. podwykonawstwa w systemie PRM od kwietnia 2019 roku. Co zawiera treść listu?

Poniżej zamieszczamy treść listu z MZ do PRM.

 

Szanowna Pani Przewodnicząca

Nawiązując do pisma z dnia 7 sierpnia br. Dotyczącego tzw. upublicznienia systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne informuję , iż w myśl art. 3 pkt 10 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o PRM (Dz. U. z 2017 r. poz 2195 , z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą o PRM” przez zespół ratownictwa medycznego należy rozumieć jednostkę systemu , i której mowa w art. 32 ust. 1 pkt 2, podejmującą medyczne czynności ratunkowe w warunkach pozaszpitalnych, spełniającą wymagania określone w ustawie. Natomiast art. 32 ust. 1 pkt 2 ustawy o PRM stanowi, iż jednostką systemu są zespoły ratownictwa medycznego ,w tym lotnicze zespoły ratownictwa, wchodzące w skład podmiotu leczniczego będącego samodzielnym publicznym zakładem opieki zdrowotnej albo jednostką budżetową albo spółką kapitałowa, w której co najmniej 51 proc, udziałów albo akcji należy do Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego, na których świadczenia zawarto umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej. W tym miejscu należy wskazać, iż podwykonawca zawiera stosowną umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej z dysponentem posiadającym umowę z NFZ. W związku z tym wymaganie określone w art. 32 ust. 1 pkt 2 ustawy o PRM odnosi się również do podmiotów leczniczych realizujących zadania zespołów ratownictwa medycznego na zasadach podwykonawstwa. Powyższa zasada dotyczy jednostek systemu, na których świadczenia zawarto umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.

Podwykonawca – pomimo braku bezpośredniej umowy z NFZ – wykonuje jednak czynności zmierzające do zabezpieczenia tych świadczeń, na które NFZ udzielił finansowania.

Ponadto należy podkreślić, iż znajduje to również potwierdzenie w art.133 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1510), który stanowi, iż świadczeniodawcy mogą zlecać podwykonawcom udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej zawartej z Funduszem, jeżeli umowa tak stanowi.

Przyjęcie odmiennego stanowiska stałoby w sprzeczności z definicjami dysponenta jednostki systemu i zespołu ratownictwa medycznego zawartymi w art. 3 pkt. 1 i 10 ustawy o PRM.

W związku z powyższym podtrzymuję dotychczas prezentowane stanowisko, iż zespołem ratownictwa medycznego może być tylko jednostka spełniająca wymagania określone w art. 32 ust. 1 pkt 2 ustawy o PRM – niezależnie od tego, czy jej dysponent ( podmiot leczniczy) zawarł bezpośrednio umowę z NFZ, czy jest podwykonawcą tej umowy.

Z poważaniem

Mirosław Saliszewski

Zastępca Dyrektora

 

Źródło: medexpess.pl medexpress logotyp

Download PDF
Powrót Drukuj stronę