Minimalne wynagrodzenie – Forum Związków Zawodowych

Forum Związków Zawodowych domaga się prowadzenia rzeczywistego dialogu w ramach podzespołu powołanego do spraw minimalnego wynagrodzenia pracowników wykonujących działalność leczniczą.

Zdaniem FZZ forsowanie szybkiej ścieżki do przyjęcia załącznika do przygotowywanej ustawy określającego podział pracowników podmiotów wykonujących działalność leczniczą i przypisanie im współczynników pracy – w odniesieniu do braku uzgodnień co do treści samej ustawy, jest nie do przyjęcia.

Tym samym FZZ przychyla się do postulatów Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych i zdaniem Forum projektowana ustawa w sprawie minimalnego wynagrodzenia pracowników podmiotów wykonujących działalność leczniczą z samego założenia winna:

  • Obejmować swoim zakresem wszystkie osoby wykonujące pracę zarobkową bez względu na charakter zatrudnienia, zarówno osoby zatrudnione w ramach umowy o pracę i umowy cywilnoprawne. Uregulowanie w taki sposób zakresu podmiotowego ustawy pozwoli na uniknięcie w przyszłości wszelkich prób obchodzenia prawa poprzez zatrudnianie osób na umowy zlecenie, czy tzw. umowy kontraktowe. Powyższa propozycja wychodzi również naprzeciw zapowiedziom rządowym wprowadzenia do przepisów prawa powszechnie obowiązującego stawki minimalnego wynagrodzenia godzinowego.
  • Definicja „podmiotu wykonującego działalność leczniczą” obejmować powinna wszystkie podmioty tego typu bez względu na status prawny (Domy Pomocy Społecznej, całodobowe placówki opiekuńczo-wychowawcze, jednostki wojskowe itp.)
  • Definiować wprost jakie składniki wchodzą w zakres wynagrodzenia zasadniczego.

Zdaniem FZZ  w trybie pilnym należy rozpocząć proces negocjacji co do ustalenia współczynnika pracy dla wszystkich podmiotów wykonujących działalność leczniczą.

Mając na uwadze fakt, że przedstawiony na posiedzeniu Zespołu w dniu 13 kwietnia br. projekt ustawy i załącznika do przedmiotowego projektu ustawy, jest niespójny i zbyt ogólnikowy, Forum Związków Zawodowych wnosi o podjęcie realnych i merytorycznych negocjacji z partnerami społecznymi co do ustalenia powyższych kwestii.

 

Źródło: http://www.medexpress.pl/forum-zwiazkow-zawodowych-popiera-pielegniarki-w-kwestii-wynagrodzenia-minimalnego/63760

medexpress logotyp

Download PDF
Powrót Drukuj stronę