Komunikat Sekretariatu Ochrony Zdrowia

Warszawa, 15.03.2016 r.

Komunikat po spotkaniu Zespołu Trójstronnego przy Ministerstwie Zdrowia

W dniu 14 marca odbyło się trzecie posiedzenie Zespołu Trójstronnego. Tematem obrad były problemy związane z funkcjonowaniem i przyszłością Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz propozycje rozwiązania kryzysu społecznego związanego z tzw. rozporządzeniem podwyżkowych ministra Zembali.

W spotkaniu oprócz związków zawodowych, organizacji pracodawców i przedstawicieli resortu zdrowia wzięli udział wiceministrowie rodziny, pracy i pomocy społecznej, rolnictwa i rozwoju wsi, ministerstwa rozwoju oraz ministerstwa nauki i szkolnictwa wyższego a także wiceprezes NFZ Maciej Miłkowski oraz Główny Inspektor Sanitarny.

Jako uzgodnienie przyjęto konieczność zintensyfikowania działań na rzecz powrotu PIS do podległości Ministerstwu Zdrowia, utrzymaniu Inspekcji jej zadań oraz obecnych struktur wraz z doskonale przygotowaną kadrą pracowniczą. Podniesiono kwestię nierównego podziału środków finansowych przeznaczonych m.in na wzrost wynagrodzeń, które dokonywane są autorytatywnie przez wojewodów.

Wiceminister rolnictwa potwierdził, iż na ukończeniu są prace nad ustawą mającą na celu przeniesienie zakresu badań żywności z PIS do Państwowej Inspekcji Bezpieczeństwa Żywności.

Wiceminister rozwoju po wysłuchaniu argumentów na rzecz pozostawienia zadań Inspekcji w niezmienionym składzie oraz przywrócenia jej propaństwowego charakteru zadeklarowała konieczność ponownych konsultacji międzyresortowych na ten temat.

Jednocześnie w przeciągu trzech tygodni zostanie przygotowany pełny, merytoryczny materiał dla premier Beaty Szydło, wicepremiera Mateusza Morawieckiego oraz Rady Dialogu Społecznego.

Argumenty ma przygotować powołany w tym celu doraźny zespół ekspercki wraz z przedstawicielami Głównego Inspektoratu Sanitarnego.

Kolejnym punktem spotkania miało być przedstawienie przez resort zdrowia propozycji wzrostu wynagrodzeń dla pracowników opieki zdrowotnej.

Minister Zdrowia Konstanty Radziwiłł, który na prośbę partnerów społecznych uczestniczył w tej części obrad opowiedział się zdecydowanie za poszukiwaniem rozwiązania docelowego z pominięciem działań doraźnych. Zaznaczył, że w Ministerstwie rozpoczęto prace nad takim projektem a jego założenia będą przedstawione w dniu 4 kwietnia (na następnym posiedzeniu Zespołu).

Ogromne emocje towarzyszyły wyjaśnieniu pism i informacji kolportowanych w ostatnim czasie przez Ogólnopolski Związek Pielęgniarek i Położnych. Ponownie pojawiły się w nich  oszczercze zarzuty pod adresem NSZZ „Solidarność” i OPZZ insynuujące zamiar „odebrania podwyżek pielęgniarkom”. W pismach kierowanych do ministra zdrowia  pojawiły się groźby powszechnych protestów i strajków o ile w czasie prac Zespołu zostanie wypracowane rozwiązanie obejmujące podwyżkami także inne grupy zawodowe.

Takie zachowanie, sprzeczne z zasadami dialogu społecznego stawia  pod znakiem zapytania wiarygodność i intencje przedstawicieli OZZPiP będących członkami Zespołu Trójstronnego.

Członkowie Zespołu i przedstawiciele strony rządowej ze zdziwieniem przyjęli kolejną inicjatywę OZZPIP oraz OZZL mającą na celu rozbicie środowiska związkowego. Proponowanie alternatywnych rozwiązań poza ustawowymi  instytucjami dialogu społecznego, bez udziału reprezentatywnych central związkowych jest kolejnym krokiem zmierzającym do podsycania konfliktów. Uzurpowanie  sobie prawa do decydowania za innych spotkało się dzisiaj z ostrą krytyką.

Sprawa zapewne będzie miała ciąg dalszy i zostanie przekazana do przewodniczącego Rady Dialogu Społecznego Piotra Dudy.

Koleżanki i Koledzy. Wobec powyższego informuję iż nasze kolejne spotkanie w składzie Konwentu Przewodniczących Sekcji Regionalnych odbędzie się w kwietniu – będziemy musieli omówić nie tylko propozycje – które jak zakładam, zgodnie z deklaracjami  ministerstwo przedstawi 4 kwietnia – ale także inne niezwłoczne działania, o ile oszczercze ataki OZZPIP pod adresem naszego Związku będą nadal kontynuowane. O konkretnym terminie (raczej w połowie kwietnia) poinformuję odrębnym pismem – spotkanie odbędzie się w Warszawie.

W dniu 4 kwietnia podczas następnego spotkania Zespołu Trójstronnego odbędzie się także dyskusja nad sytuacją w Państwowym Ratownictwie Medycznym.

Na czas Wielkiego Tygodnia życzę Wszystkim czasu na  refleksję nad tym co w życiu najważniejsze, a na Święta Wielkiej Nocy nadziei, że dobra zmiana stanie się również udziałem wszystkich pracowników służby zdrowia. Także nas wszystkich – pacjentów.

Pozdrawiam,

Maria Ochman

P.S.: Inicjatywa tzw. porozumienia ,,ogólnopolskich” Związków Zawodowych w sprawie ustaleń wzrostu wynagrodzeń dotyczy jedynie organizacji zrzeszonych w Forum Związków Zawodowych oraz OZZL.

Download PDF
Powrót Drukuj stronę