Komunikat po posiedzeniu Zespołu Trójstronnego ds. Usług Publicznych

W dniu 20 lutego odbyło się spotkanie Zespołu ds. Usług Publicznych w sprawie nowelizacji ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych.

W spotkaniu udział wzięli – Maria Ochman, Danuta Kądziołka, Sylwia Szczepańska Zespół Organizacyjno–Prawny KK.

Przewodnicząca Maria Ochman działając w oparciu o przesłane do Sekretariatu Ochrony Zdrowia uwagi dotyczące planowanej nowelizacji zgłosiła następujące wnioski:

1. Zakres podmiotowy ustawy powinien dotyczyć wszystkich pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę.

2. Należy zmienić zaproponowany przez stronę rządową współczynnik dla grupy 11 z 0,53 na wyższy (ze względu na technikę negocjacji nie podawaliśmy konkretnej wysokości).

3. Zgłosiła konieczność wyodrębnienia z grupy 11 i przeniesienia do grupy 10 tych pracowników których wykształcenie (średnie i wyższe) wymagane jest do pełnienia konkretnych obowiązków np. statystyk, sekretarka medyczna.

Oczekujemy, że nowelizacja ustawy dokonana zostanie na tyle szybko aby jej skutki nastąpiły przed II transzą podwyżek – czyli do końca maja.

Download PDF
Powrót Drukuj stronę