Komunikat po posiedzeniu Trójstronnego Zespołu do Spraw Ochrony Zdrowia

14 marca 2016 r. w Ministerstwie Zdrowia odbyło się posiedzenie branżowego Trójstronnego Zespołu do Spraw Ochrony Zdrowia.

Członkowie Zespołu kontynuowali dyskusję nad postulowanymi zmianami organizacyjnymi w Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Główny Inspektor Sanitarny poinformował o podjęciu prac koncepcyjnych nad propozycją przywrócenia pionowego podporządkowania organów Inspekcji. Podjęto decyzję o powołaniu podzespołu roboczego, który przygotuje projekt stanowiska Trójstronnego Zespołu w sprawie postulowanej organizacji i zakresu kompetencji Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Prace podzespołu skupiać się będą na zestawieniu argumentów przemawiających na rzecz przywrócenia pionowego podporządkowania organów Inspekcji, pozostawienia kompetencji Państwowej Inspekcji Sanitarnej w dotychczasowym zakresie, wstrzymania przeprowadzanych w województwach działań restrukturyzacyjnych dotyczących jednostek Inspekcji, a także przywrócenia rachunku dochodów własnych w stacjach sanitarno-epidemiologicznych.

Strony Zespołu uznały za niezbędną obecność w dalszych dyskusjach na temat przyszłości Państwowej Inspekcji Sanitarnej przedstawiciela Kierownictwa Ministerstwa Finansów oraz przedstawiciela Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji (w zakresie decyzji wojewodów).

Przyjęcie wypracowanego stanowiska zaplanowano na kolejne posiedzenie Trójstronnego Zespołu 4 kwietnia br.

Zespół debatował również nad kwestią rozwiązań dotyczących wynagrodzeń w ochronie zdrowia. Minister Zdrowia Konstanty Radziwiłł poinformował o braku obecnie możliwości finansowych realizacji rozwiązania doraźnego wprowadzającego w krótkiej perspektywie czasowej podwyżki dla wszystkich grup zawodowych.

Ustalono, że Ministerstwo Zdrowia na posiedzeniu 4 kwietnia przedstawi do dalszej dyskusji propozycję ustawowych rozwiązań systemowych dotyczących wynagrodzeń w ochronie zdrowia. Strona społeczna została poproszona o przedstawienie uwag i propozycji w zakresie pogrupowania pracowników służby zdrowia, którzy mieliby zostać objęci wypracowywaną regulacją.

Poruszona została również kwestia poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o zawodzie fizjoterapeuty. Ministerstwo Zdrowia poinformowało, że do projektu tego zostanie sporządzone stanowisko rządu.

Zespół podjął decyzję o zwoływaniu posiedzeń co trzy tygodnie.

Download PDF

Powrót Drukuj stronę