Kiedy pracownikowi przysługuje urlop okolicznościowy

Urlop okolicznościowy jest udzielany przez pracodawcę w związku z ważnymi wydarzeniami rodzinnymi i osobistymi pracownika. Pracodawca udziela urlopu na wniosek pracownika, w wymiarze określonym przepisami. I tak:

2 dni przysługują w związku z:

- ślubem pracownika,

- narodzinami dziecka pracownika,

- zgonem i pogrzebem małżonka, dziecka, ojca, matki, ojczyma lub macochy pracownika.

1 dzień przysługuje w związku z:

- ślubem dziecka pracownika,

- zgonu i pogrzebu siostry, brata, teściowej, teścia, babki, dziadka, a także innej osoby, którą pracownik utrzymuje lub którą się bezpośrednio opiekuje.

Za okres zwolnienia od pracy w związku z ważnymi okolicznościami rodzinnymi pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia.

 

Przykład

Pracownik zwrócił się do pracodawcy z wnioskiem o udzielenie dwudniowego zwolnienia w związku ze ślubem, wskazując na konieczność dopełnienia formalności z tym wydarzeniem związanych. Pracodawca ma obowiązek udzielić takiego zwolnienia, jeżeli pracownik udowodnił powód zwolnienia. Zachowany zostanie wówczas związek przyczynowy i czasowy zwolnienia w związku z wydarzeniem. Jeśli natomiast pracownik w tym czasie korzystał z urlopu  wypoczynkowego bądź był niezdolny do pracy z powodu choroby, to zwolnienie od pracy w związku z uroczystością nie zostaje „przełożone” na inny czas i pracownik utraci do niego prawo.

 

Podstawa prawna: Rozporządzenie MPiPS z dnia 15 maja 1996r. w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od pracy (Dz. U. 2014r. poz.1642)

Maria Szwajkiewicz – Dział Prawny RG NSZZ „Solidarność”

stan prawny na dzień 24.06.2015r.

 

 

Download PDF
Powrót Drukuj stronę