Postępowanie w przypadku, gdy pracodawca nie wydaje świadectwa pracy

Zasadą jest, iż w związku z rozwiązaniem lub wygaśnięciem stosunku pracy pracodawca jest obowiązany niezwłocznie wydać pracownikowi świadectwo pracy (art. 97 kodeksu pracy). W przypadku gdy niezwłoczne wydanie świadectwa pracy nie jest możliwe, dopuszczalne staje się wydanie pracownikowi świadectwa w terminie nieprzekraczającym 7 dni od daty zaistnienia zdarzenia nakładającego na pracodawcę obowiązek wydania tego dokumentu. Wydanie świadectwa pracy nie może być uzależnione od uprzedniego rozliczenia się pracownika z pracodawcą.

Pracownikowi przysługuje roszczenie o wydanie świadectwa pracy – może on złożyć pozew do Sądu Rejonowego, sądu pracy. Wówczas sąd nakaże pracodawcy wydanie tegoż dokumentu, a w przypadku dalszego uchylania się od nałożonego obowiązku, zastosuje środki, mające na celu skłonienie do wykonania wyroku i wydania świadectwa pracy.

Ponadto, na pracodawcę, który narusza wynikający z art. 97 k.p. obowiązek, może zostać nałożona przez inspektora inspekcji pracy kara grzywny za wykroczenie przeciwko prawom pracownika.

 

Roszczenia odszkodowawcze

Zgodnie z art. 99 k.p. pracownikowi przysługuje roszczenie o naprawienie szkody wyrządzonej przez pracodawcę wskutek niewydania w terminie lub wydania niewłaściwego świadectwa pracy. Odszkodowanie to przysługuje w wysokości wynagrodzenia za czas pozostawania bez pracy z tego powodu, nie dłuższy jednak niż 6 tygodni. Sposób jego obliczenia reguluje rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 29.5.1996 r. w sprawie sposobu ustalania wynagrodzenia w okresie niewykonywania pracy oraz wynagrodzenia stanowiącego podstawę obliczania odszkodowań (Dz.U. Nr 60, poz. 282 ze zm.). Warto podkreślić, że odszkodowanie przysługuje pracownikowi tylko wówczas, gdy nie mógł uzyskać z tego powodu nowej pracy pomimo podejmowanych w tym kierunku starań, co sam powinien udowodnić (wyrok SN z 10.11.1978 r., I PRN 107/78).

Istotne jest zatem spełnienie trzech przesłanek:

1. Niewydanie w terminie bądź wydanie niewłaściwego świadectwa pracy.

2. Szkoda poniesiona przez pracownika.

3. Związek przyczynowy pomiędzy szkodą a niewydaniem w terminie bądź wydaniem niewłaściwego świadectwa pracy.

 

Artykuł 99 k.p. nie wyczerpuje odpowiedzialności odszkodowawczej pracodawcy za szkodę spowodowaną niewydaniem w terminie lub wydaniem niewłaściwego świadectwa pracy. Pracownik może ponadto na podstawie art. 471 k.c. w zw. z art. 300 k.p. dochodzić od pracodawcy naprawienia szkody wyrządzonej niewydaniem w terminie lub wydaniem niewłaściwego świadectwa pracy innej niż utrata zarobków w związku z pozostawaniem bez pracy (wyrok SN z 13.10.2004 r., II PK 36/04, OSNP Nr 8/2005, poz. 106).

 

 Maria Szwajkiewicz

Dział Prawny RG NSZZ „Solidarność”

stan prawny na dzień 13.10.2015 r.

Download PDF
Powrót Drukuj stronę