Jest projekt rozporządzenia w sprawie kompetencji ratowników medycznych

Ministerstwo Zdrowia przedstawiło do konsultacji projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie medycznych czynności ratunkowych i świadczeń zdrowotnych innych niż medyczne czynności ratunkowe, które mogą być udzielane przez ratownika medycznego.

Projektowane rozporządzenie określa zakres świadczeń zdrowotnych, które będzie mógł wykonywać ratownik medyczny. Nowelizacja ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym umożliwia ratownikowi medycznemu wykonywanie zawodu nie tylko w jednostkach systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne, ale również poza nimi tj. wszędzie tam, gdzie ratownicy medyczni mogą być przydatni ze względu na posiadane kwalifikacje i doświadczenie tj. m.in.:  w ramach ratownictwa górskiego, morskiego, górniczego, wodnego, w jednostkach podległych Ministrowi Spraw Wewnętrznych, Ministrowi Obrony Narodowej i innych. Umożliwienie ratownikowi medycznemu wykonywania zawodu w innych podmiotach leczniczych niż te, które posiadają zespół ratownictwa medycznego bądź szpitalny oddział ratunkowy, może stanowić uzupełnienie braku wystarczającej liczby pielęgniarek.

Rozporządzenie określa zakres medycznych czynności ratunkowych, które mogą być udzielane przez ratownika medycznego samodzielnie lub pod nadzorem lekarza systemu; oraz świadczeń zdrowotnych innych niż medyczne czynności ratunkowe, które mogą być udzielane przez ratownika medycznego samodzielnie lub na zlecenie.

Wśród medycznych czynności ratunkowych, które mogą być wykonywane samodzielnie przez ratownika medycznego znalazły się m.in.:

- Podjęcie i prowadzenie podstawowej i zaawansowanej resuscytacji krążeniowo-oddechowej u dorosłych i u dzieci zgodnie z aktualną wiedzą medyczną.

- Bezprzyrządowe przywracanie drożności dróg oddechowych.

- Odsysanie wydzieliny z górnych dróg oddechowych.

- Wykonanie intubacji dotchawiczej i prowadzenie wentylacji zastępczej w nagłym zatrzymaniu krążenia.

- Wykonanie defibrylacji ręcznej na podstawie EKG.

- Wykonanie defibrylacji zautomatyzowanej.

- Wykonanie przezskórnej elektrostymulacji serca w przypadku pacjentów niestabilnych hemodynamicznie w bradyarytmiach niereagujących na atropinę, po wykonaniu teletransmisji zapisu EKG i konsultacji z lekarzem oceniającym zapis EKG.

- Wykonanie kardiowersji w przypadku pacjentów nieprzytomnych, niestabilnych hemodynamicznie w tachyarytmiach, po wykonaniu teletransmisji zapisu EKG i konsultacji z lekarzem oceniającym zapis EKG.

- Wykonanie kaniulacji żył obwodowych.

- Wykonanie dojścia doszpikowego przy użyciu gotowego zestawu.

- Podawanie leków drogą dożylną, domięśniową, podskórną, doustną, podjęzykową, doodbytniczą oraz doszpikową.

- Odbarczenie odmy prężnej drogą nakłucia jamy opłucnowej.

- Unieruchamianie złamań, zwichnięć i skręceń.

- Unieruchamianie kręgosłupa ze szczególnym uwzględnieniem odcinka szyjnego.

Wśród medycznych czynności ratunkowych, które mogą być udzielane przez ratownika medycznego pod nadzorem lekarza systemu znalazły się m.in.:

- Wykonanie intubacji dotchawiczej z użyciem środków zwiotczających.

- Zakładanie sondy żołądkowej i płukanie żołądka, po zabezpieczeniu drożności dróg oddechowych.

- Cewnikowanie pęcherza moczowego.

- Wykonanie przezskórnej elektrostymulacji serca.

- Wykonanie kardiowersji.

- Asystowanie przy innych medycznych czynnościach ratunkowych.

 

Rozporządzenie wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia jego ogłoszenia.

 

Źródło: http://www.medexpress.pl/jest-projekt-rozporzadzenia-w-sprawie-kompetencji-ratownikow-medycznych/63125

medexpress logotyp

Download PDF
Powrót Drukuj stronę