Jest projekt rozporządzenia Ministra zdrowia w sprawie podwyżek dla pracowników podmiotów leczniczych

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków wynagradzania za pracę pracowników podmiotów leczniczych działających w formie jednostki budżetowej trafił właśnie do konsultacji społecznych.

Minister zdrowia przedstawił  nową  „siatka płac”, określającą minimalne i maksymalne stawki wynagrodzenia dla poszczególnych stanowisk pracy (i poszczególnych zawodów).

Projektowane rozporządzenie wprowadza zmiany w aktualnie obowiązującym rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 17 lipca 2014 r. w sprawie warunków wynagradzania za pracę pracowników podmiotów leczniczych działających w formie jednostki budżetowej, obejmujące wzrost miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego od 6% do 15% w stosunku do stawek przyjętych w dotychczas obowiązującym rozporządzeniu. Zmiany stawek wynagrodzenia wynikają z konieczności dostosowania wysokości wynagrodzenia przysługującego pracownikom zatrudnionym w podmiotach leczniczych działających w formie jednostki budżetowej do poziomu minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2016 r. prognozowanego na poziomie 1850 zł.

Nadto proponowane zmiany mają również na celu umożliwienie podniesienia miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego pracowników zatrudnionych w Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz jednostek budżetowych, dla których podmiotem tworzącym jest Minister Zdrowia, w granicach kwot zaplanowanych w projekcie przyszłorocznego budżetu. Zaproponowane zmiany pozwolą ponadto na dokonanie wzrostu wynagrodzeń pielęgniarkom i położnym zatrudnionym w tych podmiotach leczniczych.

Zaproponowane rozwiązania obejmują przeniesienie stanowiska inspektora ochrony radiologicznej typu R(IOR/R) do kategorii zaszeregowania XVIII, do której przyporządkowany był dotychczas inspektor ochrony radiologicznej typu S(IOR/S). Przegrupowanie wskazanego stanowiska wynika z dążenia do zniesienia różnic w kategorii zaszeregowania pomiędzy tymi stanowiskami z uwagi na zbliżony zakres realizowanych na tych stanowiskach zadań.

Kolejne zmiany dotyczące przeszeregowania stanowisk pracy zaproponowane w załączniku nr 3 do rozporządzenia w części II „Pracownicy ekonomiczno-administracyjno-techniczni i obsługi” są związane z planowanym przez Państwową Inspekcję Sanitarną przegrupowaniem zawartych w tej części załącznika stanowisk. Zaproponowane rozwiązania mają na celu zrównanie wynagrodzenia osób z porównywalnym wykształceniem oraz posiadających porównywalny zakres odpowiedzialności na zajmowanych stanowiskach pracy. Przeszeregowanie dotyczy następujących stanowisk: stażysty, specjalisty, starszego specjalisty, kierownika działu, oddziału, sekcji.

Ponadto proponuje się podwyższenie dodatku funkcyjnego dla osób zatrudnionych na stanowisku kierownika komórki organizacyjnej przedsiębiorstwa oraz dla kierownika: działu oddziału, sekcji stacji sanitarno-epidemiologicznej z 25% na 35%. Powyższe pozwoli na zrównanie wysokości dodatku funkcyjnego dla osób zatrudnionych na stanowisku kierownika, bez różnicowania wynagrodzenia, wynikającego z przypisania danego stanowiska pracy do części tabeli II. „Pracownicy ekonomiczno-administacyjno-techniczni”, czy do części tabeli I. „Pracownicy wykonujący zawód medyczny oraz inni pracownicy, których praca pozostaje w związku z udzielaniem świadczeń zdrowotnych”.

 

Źródło: http://www.medexpress.pl/start/jest-projekt-rozporzadzenia-ministra-zdrowia-w-sprawie-podwyzek-dla-pracownikow-podmiotow-leczniczych/62477/

Download PDF
Powrót Drukuj stronę