Jakie praktyki muszą odbyć fizjoterapeuci?

Do konsultacji społecznych trafiło rozporządzenie ministra zdrowia w sprawie praktyki zawodowej realizowanej w ramach kształcenia fizjoterapeutów.

Projekt rozporządzenia określa ramowy program praktyki realizowanej w ramach kształcenia fizjoterapeutów, sposób jej odbywania, skrócenia, dokumentowania i zaliczania oraz wzór dziennika praktyki zawodowej.

Praktyka będzie trwała 6 miesięcy i obejmuje 960 godzin dydaktycznych. Stanowi ona integralny element kształcenia w zawodzie fizjoterapeuty. Praktykant może ją rozpocząć po złożeniu ostatniego wymaganego planem studiów egzaminu. Regulacja ta ma przyczynić się do ujednolicenia umiejętności praktycznych osób rozpoczynających pracę w zawodzie.

Praktykant po odbyciu praktyki zawodowej powinien posiadać następujące umiejętności:

- potrafi interpretować wyniki diagnostyki funkcjonalnej oraz innych podstawowych badań klinicznych celem doboru właściwej fizjoterapii,

- potrafi kwalifikować, planować i prowadzić fizykoterapię, kinezyterapię oraz masaż,

- potrafi dobrać wyroby medyczne do potrzeb pacjenta, a także nauczyć pacjentów posługiwania się tymi wyrobami,

- potrafi formułować opinię i orzeczenia zgodnie ze stanem zdrowia pacjenta,

- przeprowadza podstawowe działania profilaktyczne w różnych działach klinicznych,

- potrafi zaplanować, przygotować, przeprowadzić oraz ocenić działania usprawniające pacjentów,

- potrafi prowadzić badania funkcjonalne i wydolnościowe niezbędne dla doboru środków fizjoterapeutycznych,

- potrafi zaplanować program fizjoterapeutyczny dla pacjenta i go weryfikować,

- potrafi uszanować uwarunkowania kulturowe, religijne i etniczne pacjenta,

- potrafi dobrać i uzasadnić odpowiednią formę aktywności ruchowej dla pacjenta.

 

Źródło: medexpress.pl

medexpress logotyp

Download PDF
Powrót Drukuj stronę