Wstępne uwagi Sekcji OiW Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność” do projektów uchwał

a. Projekt Uchwały w sprawie określenia Regulaminu przyznawania dodatku za……

  1. Brak zgody Sekcji na wykreślenie dodatków funkcyjnych dla kierowników wydziałów  w PBW.

Sekcja podtrzymuje  swoje stanowisko w tej sprawie   zgłoszone wcześniej (opinia  mec.      B. Soczyńskiego).

Przedstawiamy kolejne argumenty:

W dużych bibliotekach, do których należy PBW, praca biblioteczna podzielona jest na wyspecjalizowane działy, którymi przewodzą kierownicy. Spoczywa na nich głównie odpowiedzialność merytoryczna, zarządzają przede wszystkim  pewną „dziedziną” bibliotekarską, funkcje administracyjne i dyscyplinarne są w tym wypadku rzeczą drugorzędną.

Żaden dyrektor, ani wicedyrektor biblioteki, nawet posiadający wieloletnie i wszechstronne doświadczenie bibliotekarskie, nie jest w stanie zarządzać samodzielnie poszczególnymi wyspecjalizowanymi działami w dużej bibliotece, podejmować kompetentnych decyzji, przydzielać pracę itd. Zarządzanie w tych działach wymaga bowiem bardzo obszernej, specjalistycznej wiedzy, wieloletniego doświadczenia bibliotekarskiego ogólnego i w danej, wąskiej dziedzinie.

Funkcja kierownicza w dziale bibliotecznym nie sprowadza się do zadań administracyjnych i dyscyplinarnych (jak podpisywanie wniosków urlopowych), ale polega przede wszystkim na organizowaniu i nadzorze pracy merytorycznej bibliotecznej i pedagogicznej, na zarządzaniu wyspecjalizowaną dziedziną z zakresu bibliotekarstwa, do jakich należy np.:

  opracowanie katalogowe zbiorów,

  •  informacja naukowa,
  • zbiory specjalne multimedialne,
  • zbiory specjalne historyczne (np. rękopisy, fotografie),
  • magazyny biblioteczne, zabezpieczanie zbiorów, ochrona zbiorów, konserwacja idt.
     2. Odnośnie  dodatku motywacyjnego  Sekcja proponuje:

a) określić pulę środków przeznaczonych na dodatki motywacyjne, np. procent  funduszu płac,

b) podwyższyć maksymalną kwotę dodatku motywacyjnego dla nauczycieli,

c) określić  dolną granicę dodatku dla dyrektorów i nauczycieli,

d) wprowadzić zapis o wypłacie dodatku motywacyjnego:

- po powrocie z urlopu macierzyńskiego w wysokości  otrzymywanej przed urlopem,

- po powrocie z urlopu zdrowotnego na podstawie oceny wykonywanych zadań przed  odejściem na urlop,

e) określić, ze względu na specyfikę PBW i CEN, odrębne kryteria przyznawania dodatku ( to jest postulat tych placówek)

3. Odnośnie dodatku funkcyjnego, Sekcja uważa, że  powinna być określona  dla danej funkcji/ stanowiska jedna wartość  dodatku funkcyjnego, bo dodatek  nie może być uzależniony od jakości pracy, tylko od  tych parametrów, które są wymienione w regulaminie np. liczba oddziałów, filii w bibliotece itp.

 

b. Projekt uchwały  w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli….

  1. Brak zgody Sekcji na podniesienie i to tak znaczne  pensum dla pedagogów, psychologów,  logopedów, (zwłaszcza w przypadku logopedów jest to praca dydaktyczna z uczniem). Sekcja proponuje określić zakres zadań wykonywanych w ramach  pensum 20 godzin.
  2. Sekcja proponuje, by doskonalenie zawodowe – za zgodą dyrektora placówki – było  uwzględnione w pensum nauczycieli PBW i CEN.

Zwracamy też uwagę, że niektórzy dyrektorzy mają otrzymać niższy dodatek funkcyjny, a wyższe pensum, np. Dyrektor Wojewódzkiego Zespołu Szkól Policealnych, gdzie jest powyżej 6 oddziałów, miał dodatek 1000 zł, będzie miał 800 zł. Pensum wynosiło 6 godzin, ma być 8 godzin. Na takie niekorzystne zmiany też nie wyrażamy zgody.

 Wojciech Książek – Przewodniczący Sekcji

Barbara Kamińska – Wiceprzewodnicząca Sekcji

Bożena Brauer – Członek Prezydium Sekcji            

Dokument do pobrania znajduje się tutaj. Pobierz PDF:…>>

  

 

 

 

                                   

Download PDF
Powrót Drukuj stronę